fbpx

Oklarheter i EU:s finansiering av icke-statliga organisationer

Juridisk - december 8, 2023

Europaparlamentets politiska avdelning för budgetfrågor har publicerat en studie som visar att Europeiska unionens (EU) bestämmelser om öppenhet när det gäller icke-statliga organisationer (NGO) är mycket begränsade.

Enligt den hänvisade parlamentariska avdelningen för intern politik finns det inget krav på att Europeiska kommissionen eller stödmottagarna ska maximera den offentliga insynen. Detta är naturligtvis en öppen dörr för potentiell korruption och ideologisering med hjälp av skattebetalarnas pengar.

Än värre är att det faktum att bestämmelserna om insyn på EU-nivå är mycket begränsade och att Europeiska kommissionen och bidragsmottagarna uppfyller sådana begränsade krav inte garanterar insyn för allmänheten.

Med andra ord vet vi inte och kan inte på ett korrekt sätt få reda på vem som får EU-medel som vi betalar, varför de får dem, vem som inte förtjänar dem enligt unionens myndigheter osv. Detta strider helt klart mot principen om ”öppenhet” som proklamerades i ECR:s Pragdeklaration av den 17 december 2013.

För att lösa denna oroande situation har Europeiska kommissionen föreslagit en översyn av det finansiella transparenssystemet (FTS) för finansiering av icke-statliga organisationer. Studien påpekar dock att den föreslagna revideringen inte innehåller några betydande förändringar när det gäller allmänhetens insyn.

Som Lampedusa skulle ha uttryckt det i sin berömda roman ”Leoparden”, förändras saker bara för att de ska förbli som de är.

Vi vet att EU 2022 har tilldelat icke-statliga organisationer mer än 8 miljarder euro under direkt förvaltning. Detta är mer än dubbelt så mycket som det belopp som tilldelades 2021 och ungefär 4,6 procent av EU:s årliga budget. Direkt förvaltning sker när Europeiska kommissionen eller EU:s verkställande organ beviljar bidrag direkt till icke-statliga organisationer.

Utöver direkt förvaltning beviljar EU bidrag till icke-statliga organisationer genom förmedlande organ; detta kallas indirekt förvaltning. Den nuvarande FTS innehåller inga uppgifter om de bidrag som tilldelats icke-statliga organisationer av förmedlande organ med indirekt förvaltning. En uppskattning av beloppet för indirekt finansiering kontra direkt finansiering är i förhållandet ett till sex. Informationen är splittrad och inkonsekvent, ett annat tecken på oklarhet när det gäller indirekt finansiering, vilket snarast bör rättas till.

En senare studie som offentliggjorts av Europaparlamentets generaldirektorat för inre politik, för områdena kultur, medier, utbildning, ungdom och idrott, bekräftar också att insynen bör förbättras i portföljen av projekt som finansieras inom dessa områden. I sin nuvarande form kan en mycket begränsad analys göras av programgenomförandet för perioden 2021-2027.

Detta innebär än en gång att Europeiska unionen inte kan garantera hur offentliga medel har beviljats under de senaste tre åren och inte heller kan garantera samma minimikrav för den kommande treårsperioden.

Som en reaktion på denna situation förhandlar Europaparlamentet om ett politiskt betänkande om öppenhet och ansvarsskyldighet för icke-statliga organisationer som finansieras genom EU:s budget. I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor föreslog den franska parlamentsledamoten Patricia Chagnon (Rassemblement National, Identitet och Demokrati) sju ändringsförslag till utskottets utkast till yttrande, nämligen ändringsförslag nr 26, 37, 55, 74, 87, 101 och 122, samtliga i syfte att öka insynen och ansvarigheten när det gäller medel.

Besvikelsevis har den europeiska konservativa gruppen nyligen informerat om att reglerna om öppenhet håller på att urvattnas efter framgångsrik vänsterlobbying för att inte avslöja information om finansiering av icke-statliga organisationer. Detta påverkar den nationella säkerheten, eftersom en del av den dolda finansieringen går till mottagare i tredjeländer.

Å andra sidan finns det en tydlig motsägelse mellan det politiska budskap som formellt försvaras av många icke-statliga organisationer – öppenhet och demokrati – och deras misstänkta ovilja att visa samma öppenhet och demokrati när det gäller deras egna räkenskaper och finansiering. Kommissionens vice ordförande för värderingar och transparens, Věra Jourová, har föreslagit att finansieringen ska ingå i en ”icke-offentlig del av registret”. Detta låter dock som ett ganska otrevligt spel: Om registret inte är offentligt, hur kan man då samtidigt tala om öppenhet?

Källa till bilden: Ungern idag