fbpx

Контрамерки на ЕС срещу азиатската технологична мощ

Науката и технологиите - февруари 7, 2024

През последните десетилетия Азия бързо се превърна в глобална технологична сила, предизвиквайки традиционните лидери като САЩ и Европа.

Държави като Китай, Япония и Южна Корея постигнаха огромен напредък в ключови сектори като изкуствения интелект, телекомуникациите и производството на полупроводници, а в отговор на това нарастващо предизвикателство Европейската общност се ангажира да разработи стратегически мерки за противодействие, за да запази технологичната си автономност и да остане конкурентоспособна в глобален контекст.

Първата линия на защита на Европейската общност се състои в огромните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД). С програмата „Хоризонт Европа“ ЕС отпусна значителни средства за подкрепа на иновациите и откриването на съвременни технологии с цел преодоляване на технологичното изоставане от Азия и насърчаване на създаването на иновативни решения в стратегически сектори като изкуствения интелект, киберсигурността и производството на полупроводници, които са все по-важни за глобалната технологична еволюция. Европейската общност признава значението на международното сътрудничество в технологичния сектор и изграждането на партньорства с държави, които споделят едни и същи ценности и цели, е от съществено значение за справяне с глобалните предизвикателства. Въпреки това ЕС работи активно с държави като САЩ, Япония и Южна Корея за развиване на синергии и насърчаване на обмена на знания и ресурси в областта на технологиите.

Друг важен аспект за противодействие на азиатската технологична мощ е хармонизирането на стандартите и разпоредбите. Всъщност Европейската общност работи за установяване на общи стандарти в областта на киберсигурността, етичния изкуствен интелект и нововъзникващите технологии. Тези усилия не само улесняват международното сътрудничество, но и допринасят за защитата на европейските граждани от потенциални заплахи и злоупотреби, свързани с неправилното използване на технологиите, на което никога не е обръщано толкова голямо внимание, колкото през последните години, особено предвид особено деликатната геополитическа ситуация в световен мащаб. Създаването на благоприятна среда за стартиращи предприятия и иновации например е от съществено значение за стимулиране на икономическия и технологичния растеж и Европейската общност всъщност прилага политики и програми за улесняване на достъпа до финансиране за нововъзникващите предприятия и за насърчаване на сътрудничеството между публичния и частния сектор. Освен това се насърчават иновационните инкубатори и технологичните центрове, за да се ускори разработването и разпространението на нови технологии с участието на повечето континентални държави, готови за новото предизвикателство, включително индустриалните.

Технологичната конкуренция изисква висококвалифицирана и адаптивна работна сила и поради тази причина Европейската общност инвестира в обучение и образование, като насърчава образователни програми, които насърчават развитието на цифрови и технологични умения още от новите поколения, които вече са предразположени към хипертехнологична визия на работното място. Този подход не само осигурява конкурентоспособна работна сила, но и спомага за намаляване на зависимостта от технологичен опит от страни извън ЕС. Предизвикателството на азиатската технологична мощ, представена най-вече от китайските, японските и индийските компании, изисква стратегически и координиран отговор от страна на Европейската общност. Чрез целенасочени инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, международно сътрудничество, стандартизация, подкрепа за новосъздадени предприятия и висококвалифицирана работна сила ЕС очертава пътя, по който да осигури своята технологична автономност и да остане конкурентоспособен в свят, в който все повече доминират азиатските иновации. Предизвикателството е голямо, но с цялостна стратегия и колективен ангажимент Европа може успешно да посрещне глобалните технологични промени, като се стреми към възможно най-полезното лидерство в бъдеще. Потенциалът на Европа в технологичния сектор е добре известен и всяка държава-членка ще трябва да допринесе за постигането на все по-високи нива. Ноу-хауто на стария континент, което винаги е било силно насочено към занаятчийска характеристика, ще трябва да се развива и да бъде привлекателно. Светът на технологиите непрекъснато се развива и Европа не може да се счита за неподходяща да го приеме.