fbpx

Osobní služby a služby pro domácnost, mezi zdravotnictvím a sociálními službami

Eseje - 11 května, 2024

Evropská federace služeb pro jednotlivce (EFSI) je orgánem, který na bruselské úrovni zastupuje 21 národních federací a společností působících v odvětví služeb pro jednotlivce a domácnosti (PHS). Odvětví PHS zahrnuje činnosti, jako je péče o závislé a zdravotně postižené osoby, péče o děti a pomocné služby v domácnosti (údržba, zahradnické práce, úklid atd.).

V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu zveřejnil EFSI memorandum, v němž předkládá pět doporučení pro takzvanou „sociálně pečující Evropu“.

Federace se především zasazuje o daňové pobídky na podporu tohoto odvětví. Všechny členské státy nabízejí určitou míru sociální ochrany v naturální a/nebo peněžní formě, ale ve srovnání s průměrnými výdaji na starobní důchody ve výši 30 % HDP se podpora služeb sociální ochrany v současnosti odhaduje na pouhých 8 % průměrného HDP.

Jako příklady dobré praxe jsou uváděny Belgie, Švédsko a Francie. V Belgii umožňuje systém poukázek na služby získat zpět 50 % nákladů. Švédská srážka pokrývá 90 % služeb, zatímco francouzská srážka umožňuje systému sociálního zabezpečení snížit náklady o 19 %. Podle EFSI je každé euro vynaložené na služby dlouhodobé péče spojeno s národní přidanou hodnotou ve výši 1,7 eura a 0,7 eura na daních a sociálních příspěvcích.

Na druhou stranu by daňové pobídky snížily procento osob, které nemohou využívat služby PZS z finančních důvodů, které se v současnosti odhaduje na 35,7 %.

Druhé doporučení souvisí s řešením problému starší populace a jejích potřeb v oblasti péče. EFSI například vyzývá k řádné regulaci práce pečovatelů, která je důležitou součástí dlouhodobé péče. Z pohledu ECR by však bylo možné tvrdit, že zrušení regulace je v první řadě účinnějším nástrojem k přilákání a udržení pracovníků v oblasti zdravotní péče.

Navrhuje se řada iniciativ, které by měly přivést migranty do odvětví zdravotní péče a ochrany zdraví při práci, a pokud se zlepší atraktivita pracovních podmínek, mělo by na tento trh vstoupit více občanů EU jako uchazečů o zaměstnání. Opatření ke zlepšení uznávání kvalifikace by přispěla ke zvýšení vnímané společenské hodnoty služeb PHS. Nicméně zákonodárce by měl zachovat svobodu jednotlivců obracet se na rodinné příslušníky za účelem výkonu PHS, pokud si to přejí.

Podle Evropské komise je PHS třetím odvětvím s vyšší mírou nehlášené práce, hned po stavebnictví a HORECA (hotely, restaurace a stravování). EFSI odhaduje, že v EU je 3,5 milionu z celkového počtu 10 milionů pracovníků v oblasti PZS nehlášených.

Její politické doporučení pro boj s nehlášenou prací spočívá v rozšíření působnosti Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. To se zdá být spíše v rozporu se zásadou subsidiarity. Vnitrostátní orgány by měly monitorovat případné přestupky a ukládat sankce. Především však dobře fungující trh práce, na němž se vzájemně ovlivňují poptávka a nabídka, je vhodným samoregulačním faktorem, na němž ubývá nehlášené práce, zejména pokud je na straně nabídky nedostatek.

Čtvrté doporučení se týká modelů zaměstnávání. Z 6,5 milionu nahlášených pracovníků PHS je 2,2. milionů (tj. 34 %) je přímo zaměstnáno v soukromé domácnosti. Podle EFSI by se mělo stejně přistupovat jak k tomuto modelu, tak k mezistupni, kdy pracovníky najímá třetí strana pověřená klienty. To se jeví jako rozumné a spravedlivé.

V neposlední řadě je v memorandu EFSI kritizován údajný rozdíl mezi počtem mužů a žen v souvislosti s množstvím hodin denně věnovaných neplaceným činnostem v oblasti PVZ. Svoboda rodin uspořádat si svůj soukromý život podle vlastního uvážení by opět neměla být předmětem sociálního inženýrství, ať už pochází od sektorového sdružení nebo od státních orgánů.

Dalším zdrojem srovnání podle pohlaví jsou pracovníci, kteří se věnují PHS: 91 % z nich jsou ženy a PHS tvoří téměř 7,5 % celkové míry zaměstnanosti žen. Profesionální povolání opět nepotřebuje žádné rozhodnutí shora, ale je to legitimní cesta, kterou se ženy mohou vydat. Pokud to představuje určitý společenský trend, budiž. Stejně svobodné je i rozhodnutí v rámci rodiny o zaměstnání na částečný úvazek. Orgány veřejné správy by však měly ocenit nepeněžní příspěvky rodinných příslušníků, kteří se věnují péči.

Zdroj obrázku: www.milehighhomecare.com