fbpx

Podczas ostatniego posiedzenia Rady UE omawiano różne kwestie, które łączy jeden wspólny wątek: bezpieczeństwo.

Prawna - 27 sierpnia, 2023

Posiedzenie Rady UE odbyło się w dniach 29 i 30 czerwca. Z tej okazji 27 europejskich przywódców spotkało się i dyskutowało w celu osiągnięcia konkluzji w kilku kluczowych kwestiach.

Konkluzje dotyczyły głównie: Ukrainy, gospodarki, bezpieczeństwa i obrony, Chin, stosunków zewnętrznych i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Jeśli chodzi o Ukrainę, Rada ponownie zdecydowanie potępiła wojnę wynikającą z rosyjskiej agresji i potwierdziła, że będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, w każdy możliwy sposób, zapewniając pomoc finansową, gospodarczą, humanitarną, wojskową i dyplomatyczną.

W szczególności Rada UE zgodziła się na dodanie 3,5 mld euro do Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, tak jak to miało miejsce 20 grudnia.na W czerwcu Komisja zasygnalizowała potrzebę rewizji europejskiego budżetu w celu ustanowienia nowego instrumentu na rzecz Ukrainy z funduszem w wysokości 50 mld euro. Celem UE pozostaje kontynuowanie walki w celu zapewnienia niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, Rada Europejska podkreśliła potrzebę wzmocnienia europejskiej odporności i bezpieczeństwa gospodarczego, przy jednoczesnej obronie interesów Unii i zachowaniu otwartego modelu gospodarczego.

Poruszono również temat bezpieczeństwa i obrony. Podkreślono znaczenie uczynienia tego sektora bardziej innowacyjnym, konkurencyjnym i odpornym. Ponadto potwierdzono, że musimy zacząć myśleć o długoterminowej strategii, która będzie w stanie zapewnić lepszą obronę Unii Europejskiej. W szczególności potwierdzono chęć wzmocnienia tzw. EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement act), a prace nad wszystkimi kierunkami działań w zakresie wspólnych dostaw i zamówień amunicji i pocisków rakietowych, w szczególności nad ustawą o wsparciu produkcji amunicji (ASAP), powinny być kontynuowane. Poruszono również temat cyberobrony. Rada Europejska doceniła prace nad unijną polityką cyberobrony i cyberbezpieczeństwa, których celem jest wzmocnienie zdolności do zapobiegania cyberatakom i ich powstrzymywania oraz do skutecznego reagowania na nie.

Stosunki z Chinami są kwestią, w której partia ECR wypowiadała się w ostatnich tygodniach, podkreślając potrzebę odwrócenia znacznej części relokacji, która już miała miejsce i powstrzymania wszelkich planów dalszej relokacji. Rada Europejska w swoich konkluzjach również omówiła tę kwestię, potwierdzając, że UE i Chiny są dla siebie ważnymi partnerami gospodarczymi i handlowymi. Potwierdzono, że relacje między tymi dwoma podmiotami powinny opierać się na zasadach poszanowania porządku narodowego, równowagi i wzajemności, ponieważ UE i Chiny są jednocześnie partnerami systemowymi, konkurentami i rywalami.

Innym kluczowym elementem stosunków z Chinami jest poszanowanie praw człowieka. W tej kwestii Rada Europejska powtórzyła, że chińska potęga, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponosi szczególną odpowiedzialność za obronę międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Z tego powodu Rada Europejska wezwała Chiny do wywarcia presji na Rosję, aby zakończyła wojnę agresji i wycofała swoje wojska z Ukrainy natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo.

Ponadto UE potwierdziła swoje zaangażowanie w promowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Mając to na uwadze, Rada z zadowoleniem przyjęła wznowienie dialogu na temat praw człowieka z Chinami. Powtórzyła jednak pewne obawy dotyczące w szczególności pracy przymusowej, mniejszości, sytuacji w Tybecie i wypełnienia wcześniejszych zobowiązań Chin w odniesieniu do Hongkongu.

W konkluzjach Rady Europejskiej kluczowy rozdział poświęcono stosunkom zewnętrznym. Omówiono znaczenie wspólnego rozwiązywania globalnych kryzysów klimatycznych i środowiskowych, rosnące nierówności, możliwości oferowane przez transformację cyfrową i potrzebę dywersyfikacji łańcuchów dostaw, a także bezprecedensowe zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa i porządku opartego na zasadach.

Z tego punktu widzenia kwestia migracji była kluczowa. Rada omówiła w szczególności pakt o imigracji, który promuje realokację migrantów ubiegających się o azyl między państwami UE, przewidując wkład finansowy w wysokości 20 000 euro na migranta przez państwa, które odmawiają takiej realokacji na swoim terytorium. Imigracja jest elementem, który może zagrozić bezpieczeństwu społecznemu państw członkowskich, dlatego konieczne jest wspólne zarządzanie nią, redystrybucja kosztów i odpowiedzialności, które do tej pory spoczywały na barkach krajów najbardziej narażonych na napływ przepływów migracyjnych. Pomimo tego, że Polska i Węgry nie podzieliły się tą kwestią, poczyniono ważny krok naprzód, ponieważ imigracja nie jest już uważana za problem poszczególnych państw narodowych, ale za wspólną kwestię, którą należy zarządzać na szczeblu europejskim.

Rada Europejska zwróciła również szczególną uwagę na stosunki z krajami basenu Morza Śródziemnego. W tym kontekście to, co dzieje się w Tunezji, w następstwie misji z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Layen, premiera Włoch Giorgia Meloniego i premiera Holandii Marka Rutte, jest uważane za prawdziwy model, który należy traktować jako przykład. Celem jest osiągnięcie wzajemnie korzystnego kompleksowego partnerstwa z Tunezją, opartego na filarach rozwoju gospodarczego, inwestycji i handlu, przejścia na zieloną energię, migracji i kontaktów międzyludzkich, a także wspiera wznowienie dialogu politycznego w kontekście układu o stowarzyszeniu UE-Tunezja. Kluczowe znaczenie ma osiągnięcie tego celu nie tylko w Tunezji, ale także praca nad wzmocnieniem i rozwojem strategicznego partnerstwa między UE a wszystkimi innymi partnerami w regionie.
W tej perspektywie kluczowa jest również gotowość Rady UE do wzmocnienia obecności Unii Afrykańskiej na forach międzynarodowych, w szczególności G20.

Europejscy przywódcy potępili również wydarzenia mające miejsce w Kosowie. Wezwali do natychmiastowej deeskalacji sytuacji. Kontynuacja napięć mogłaby mieć negatywny wpływ na cały obszar, który w przeszłości cierpiał z powodu wewnętrznych konfliktów i napięć. Niezbędne jest zatem kontynuowanie dialogu prowadzonego przez UE pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela oraz szybkie wdrożenie porozumienia w sprawie drogi do normalizacji sytuacji w tym kraju.

Na koniec omówiono również sytuację we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Na podstawie wcześniejszych konkluzji Rada Europejska potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego w ramach ONZ, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgodnie z zasadami, na których opiera się UE, oraz z jej dorobkiem prawnym. UE apeluje o szybkie wznowienie negocjacji i jest gotowa odgrywać aktywną rolę we wspieraniu wszystkich etapów procesu prowadzonego przez ONZ, wykorzystując wszelkie dostępne jej środki.

Również w kwestii stosunków UE-Turcja Rada potwierdziła swoją gotowość do określenia najodpowiedniejszych instrumentów i opcji kontynuowania strategicznego i perspektywicznego dialogu z Ankarą.

Oprócz tego poruszono również kwestię sztucznej inteligencji. W szczególności Rada UE podkreśliła znaczenie zrozumienia możliwości związanych ze sztuczną inteligencją, a przede wszystkim oceny związanych z nią zagrożeń i odpowiedniego radzenia sobie z nimi już teraz. Dlatego też kluczowe jest uregulowanie tego tematu, aby mieć wspólne prawodawstwo, które może ograniczyć wszelkie negatywne konsekwencje, które mogłyby zaszkodzić naszemu społeczeństwu.

W końcowej części konkluzji Rada Europejska uznała znaczenie wzmocnienia odporności w strategicznych obszarach, aby ograniczyć najpoważniejsze konsekwencje klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, z których wiele nasila się w wyniku zmiany klimatu i zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

Rada Europejska w dniach 29 i 30 czerwca omawiała wiele różnych tematów, ale wszystkie łączy jeden wspólny wątek: bezpieczeństwo.
W rzeczywistości bezpieczeństwo ma związek nie tylko z kwestiami geopolitycznymi lub wojskowymi, ale także z elementami związanymi z gospodarką, środowiskiem i społeczeństwem. Unia Europejska została stworzona, aby zagwarantować bezpieczeństwo swoim członkom, choć w ostatnich latach często o tym zapominano. Podczas ostatniego posiedzenia Rady UE podjęto pierwszy krok, aby przypomnieć nam, że istnieją pewne wyzwania, z którymi żadne państwo członkowskie nie może sobie poradzić samodzielnie, ale które wymagają wspólnego i wspólnego wysiłku. Mamy nadzieję, że ten pierwszy krok może być tylko początkiem tworzenia nowej Unii Europejskiej, bardziej zjednoczonej i bardziej skoncentrowanej na bezpieczeństwie i obronie swoich granic zewnętrznych.