fbpx

Framtiden för hållbart fiske och nya EU-förordningar

Miljö - februari 7, 2024

Från och med den 9 januari har Europeiska unionen infört nya regler som syftar till att göra fisket mer hållbart.

EU-kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, förklarade att målet är att säkerställa bättre skydd av marina resurser och tillämpning av kontrollstandarder längs hela leveranskedjan, från nät till tallrik. De nya bestämmelserna, som härrör från översynen av förordningen om metoder för kontroll av fiskeverksamhet, gäller både EU-fartyg och fartyg som fiskar i medlemsländernas territorialvatten. Bryssels mål är att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och införa harmoniserade sanktioner för dem som bryter mot den gemensamma fiskeripolitiken. Kontrollen av fiskeverksamheten kommer att vara helt digitaliserad, med hjälp av ett lokaliseringssystem (VMS) för att spåra alla fiskefartyg och alla fångster måste registreras elektroniskt, vilket underlättar för fiskarna tack vare användningen av verktyg som applikationer på mobila enheter. Detta tillvägagångssätt kommer inte bara att förbättra kontrollens effektivitet utan kommer också att förenkla de administrativa förfarandena.

Den ändrade förordningen, som trädde i kraft den 9 januari, innehåller övergångsbestämmelser för att EU:s fiskerimyndigheter och andra intressenter ska kunna anpassa sig till de nya kraven. De flesta av reglerna kommer att gälla i två år, från och med den 10 januari 2026, medan vissa undantag från toleransmarginalen kommer att vara i kraft från och med den 9 juli 2024. Bestämmelser som elektronisk fjärrövervakning, elektronisk spårbarhet och fångstregistrering för hantverksflottor kommer att tillämpas först efter fyra år, från och med den 10 januari 2028.

I en nation som är starkt knuten till fiskmarknaden, till exempel Italien, spelar bestämmelserna om fiske en avgörande roll för förvaltningen och bevarandet av marina resurser och antagandet av särskilda bestämmelser syftar till att garantera hållbarheten i fiskeverksamheten och skyddet av marina ekosystem som också är grundläggande för turismen. Ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik ansvarar för att fastställa och genomföra de italienska fiskebestämmelserna. Bestämmelserna omfattar flera aspekter, bland annat fastställandet av fiskekvoter, fångsternas säsongsmässighet och skyddsåtgärder för hotade arter. Dessa bestämmelser måste därför integreras med dem som diskuteras under denna period i Bryssel för ett gemensamt skydd av en ytterst värdefull tillgång för den gamla kontinenten. Mot bakgrund av den ökande miljömedvetenheten och de internationella ansträngningarna att bevara de marina resurserna har Italien åtagit sig att upprätthålla de senaste normerna för fiske. Detta åtagande bidrar inte bara till att skydda den marina miljön, utan främjar också det långsiktiga välståndet för kustsamhällen och den italienska fiskeindustrin.

Digital spårbarhet kommer att vara obligatoriskt längs hela leveranskedjan, från färska, frysta och vattenbruksprodukter, och gradvis utvidgas till bearbetade fisk- och skaldjursprodukter som konserver. Denna åtgärd syftar till att säkerställa att varje fisk- och skaldjursprodukt, även importerade sådana, genomgår en rigorös kontroll och att dess ursprung och efterlevnad av bestämmelserna spåras. De nya reglerna omfattar införandet av fångstintyg för importerade fiskeriprodukter. Kravet på att använda Catch IT-verktyget förenklar fångstcertifieringsprocessen för fiskprodukter som är avsedda för import till EU. Detta verktyg erbjuder ett helt digitaliserat arbetsflöde som förenklar datautbytet mellan alla berörda parter och kontrollmyndigheter, påskyndar administrativa förfaranden och förbättrar effektiviteten i fångstcertifieringssystemet.

Även om dessa nya åtgärder innebär utmaningar och kräver en anpassningsperiod, utgör de ett avgörande steg mot en hållbar förvaltning av marina resurser. Med sitt engagemang för hållbart fiske stakar Europeiska unionen ut en väg som inte bara bevarar de marina ekosystemen, utan också främjar öppenhet, spårbarhet och ansvarsfulla metoder i hela leveranskedjan för fisk och skaldjur. Med hjälp av avancerad teknik och strängare regler går det europeiska fisket mot en mer hållbar och medveten framtid.