fbpx

Przyszłość zrównoważonego rybołówstwa i nowe regulacje UE

Środowisko - 7 lutego, 2024

Począwszy od 9 stycznia, Unia Europejska wdrożyła nowe przepisy mające na celu uczynienie rybołówstwa bardziej zrównoważonym.

Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, zadeklarował cel, jakim jest zapewnienie lepszej ochrony zasobów morskich i stosowanie standardów kontroli w całym łańcuchu dostaw, od sieci do talerza. Nowe przepisy, wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie metod kontroli działalności połowowej, dotyczą zarówno statków unijnych, jak i tych prowadzących połowy na wodach terytorialnych państw członkowskich. Celem Brukseli jest dostosowanie się do rozwoju technologicznego i wdrożenie zharmonizowanych sankcji dla tych, którzy naruszają wspólną politykę rybołówstwa. Kontrola działalności połowowej zostanie całkowicie zdigitalizowana, przy użyciu systemu lokalizacji (VMS) do śledzenia wszystkich statków rybackich, a wszystkie dokonane połowy będą musiały być rejestrowane elektronicznie, zmniejszając obciążenie rybaków dzięki wykorzystaniu narzędzi, takich jak aplikacje na urządzenia mobilne. Takie podejście nie tylko poprawi skuteczność kontroli, ale także uprości procedury administracyjne.

Zmienione rozporządzenie, które weszło w życie 9 stycznia, zawiera przepisy przejściowe umożliwiające organom rybołówstwa UE i innym zainteresowanym stronom dostosowanie się do nowych wymogów. Większość przepisów zacznie obowiązywać za dwa lata, począwszy od 10 stycznia 2026 r., podczas gdy niektóre zwolnienia z marginesu tolerancji będą obowiązywać od 9 lipca 2024 r. Przepisy takie jak zdalne monitorowanie elektroniczne, elektroniczna identyfikowalność i rejestrowanie połowów dla flot tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego będą stosowane dopiero po 4 latach, od 10 stycznia 2028 r.

W kraju silnie powiązanym z rynkiem rybnym, takim jak na przykład Włochy, zasady dotyczące rybołówstwa odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu i ochronie zasobów morskich, a przyjęcie szczegółowych przepisów ma na celu zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju działalności połowowej i ochrony ekosystemów morskich, które mają również fundamentalne znaczenie dla turystyki. Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej jest odpowiedzialne za definiowanie i wdrażanie włoskich przepisów dotyczących rybołówstwa. Przepisy obejmują kilka wymiarów, w tym definicję kwot połowowych, sezonowość połowów i środki ochrony zagrożonych gatunków. Regulacje te muszą zatem zostać zintegrowane z tymi, które są obecnie omawiane w Brukseli w celu wspólnej ochrony niezwykle cennego dobra dla Starego Kontynentu. W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony zasobów morskich, Włochy zobowiązały się do utrzymania najnowocześniejszych standardów połowowych. Zobowiązanie to nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska morskiego, ale także promuje długoterminowy dobrobyt społeczności przybrzeżnych i włoskiego przemysłu rybnego.

Identyfikowalność cyfrowa będzie obowiązkowa w całym łańcuchu dostaw, począwszy od produktów świeżych, mrożonych i akwakultury, stopniowo rozszerzając się na przetworzone produkty z owoców morza, takie jak konserwy. Środek ten ma na celu zapewnienie, że każdy produkt z owoców morza, nawet importowany, podlega rygorystycznemu monitorowaniu, a jego pochodzenie i zgodność z przepisami są śledzone. Nowe przepisy obejmują wprowadzenie świadectw połowowych dla importowanych produktów rybołówstwa. Wymóg korzystania z narzędzia Catch IT upraszcza proces certyfikacji połowów produktów rybnych przeznaczonych do importu do UE. Narzędzie to oferuje w pełni zdigitalizowany przepływ pracy, upraszczając wymianę danych między wszystkimi zaangażowanymi stronami i organami kontrolnymi, przyspieszając procedury administracyjne i poprawiając skuteczność systemu certyfikacji połowów.

Chociaż te nowe środki stanowią wyzwanie i wymagają okresu adaptacji, stanowią one decydujący krok w kierunku zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Unia Europejska, dzięki swojemu zaangażowaniu w zrównoważone rybołówstwo, wyznacza kurs, który nie tylko chroni ekosystemy morskie, ale także promuje przejrzystość, identyfikowalność i przyjęcie odpowiedzialnych praktyk w całym łańcuchu dostaw owoców morza. Wraz z przyjęciem zaawansowanych technologii i bardziej rygorystycznych przepisów, europejskie rybołówstwo zmierza w kierunku bardziej zrównoważonej i świadomej przyszłości.