fbpx

Европейската сметна палата през 2023 г: Преглед на одитите, предизвикателствата и критичните въпроси от консервативна гледна точка

Юридически - май 9, 2024

Европейската сметна палата (ЕСП), създадена през 1977 г., е върховната одитна институция на Европейския съюз. Ролята му е от решаващо значение за осигуряване на прозрачност и отчетност при използването на средствата на ЕС, които са съществени елементи за поддържане на общественото доверие. Годишният доклад за 2023 г. показва силния ангажимент на ЕСП не само да оценява ефективността на политиките на ЕС, но и да насърчава по-доброто финансово управление, като подчертава безпрецедентните предизвикателства и напредъка в различни области.

Оценка на финансовото управление на ЕС

В доклада се посочва, че Сметната палата е извършила строги одити на редовността на финансовите операции на ЕС, като се е съсредоточила върху ефективността на политиките и програмите при постигането на стратегическите им цели. Акцент през 2023 г. беше оценката на финансовото управление на бюджета на ЕС, включително финансовите инициативи, свързани с NextGenerationEU – амбициозния пакет от стимули за възстановяване след пандемията. Въпреки че бюджетът като цяло е бил добре управляван, Палатата изрази загриженост относно разходите, като посочи, че процентът на грешки е нараснал до 4,2 % в сравнение с 3,0 % през предходната година.

Одити на място и възникващи проблеми

През 2003 г. работата на ЕСП се характеризираше с интензифициране на одитите на място, като броят на дните за одит в държавите-членки и извън тях се увеличи значително в сравнение с предходните години. Тази засилена дейност позволи на ЕСП да придобие по-задълбочено разбиране за предизвикателствата при управлението на средствата на ЕС, по-специално във връзка с Механизма за възстановяване и устойчивост и следващото поколение на ЕС.

Специални доклади и секторни анализи.

В специалните доклади, публикувани през 2023 г., бяха разгледани критични въпроси като индустриалната политика на ЕС в областта на батериите, целите за климата и равните възможности за хората с увреждания. В един от тези доклади се подчертава необходимостта от нов стратегически импулс в политиката на ЕС за батериите, за да се запази конкурентоспособността на автомобилния сектор и да се постигнат целите за неутралност по отношение на климата.

Междуинституционално и международно сътрудничество.

Сметната палата също така укрепи междуинституционалните си отношения, като работи в тясно сътрудничество с други върховни одитни институции по света за подобряване на стандартите за одит и за реагиране на трансгранични заплахи, като например киберсигурността. Това включваше участие в конференции и семинари за обмен на знания и най-добри практики.

Реакция на критични въпроси и поглед напред.

С поглед към бъдещето Палатата се подготвя за нови предизвикателства, по-специално за въздействието на нарастващия бюджет на ЕС и предстоящите избори, които могат да променят европейския политически пейзаж. В предговора към доклада председателят на Сметната палата подчертава значението на непрекъснатото адаптиране на одитните стратегии, за да останат в челните редици на развитието на одита в публичния сектор.

Докладът на Европейската сметна палата за 2023 г. представя една институция, която е дълбоко ангажирана да гарантира, че средствата на ЕС се използват ефективно и отговорно. Въпреки предизвикателствата, пред които е изправена, Палатата демонстрира устойчивост и готовност, които са от основно значение за нейната мисия да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Въпреки това, макар че в доклада на Европейската сметна палата за 2023 г. се подчертават значителните усилия и напредъкът в различни области, в него се изтъкват и постоянните предизвикателства пред финансовото управление на Европейския съюз. От консервативна гледна точка, често изразявана от Групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент, е важно да се обмислят тези резултати, за да се потвърди отново значението на по-голямата отчетност и внимателното управление на публичните ресурси.

Нарастващата сложност на бюджета на ЕС, подчертана от нарастващия процент грешки в разходите, повдига важни въпроси за начина, по който се разпределят и контролират парите на европейските данъкоплатци. Консерваторите подчертават необходимостта от по-голяма прозрачност и отчетност в институциите на ЕС, за да се гарантира, че всяко похарчено евро наистина допринася за благосъстоянието и сигурността на европейските граждани. Борбата с разхищението и корупцията трябва да остане абсолютен приоритет, за да се гарантира, че публичните средства се използват ефективно и в съответствие с очакванията на гражданите.

Сметната палата, която неуморно следи за разходването на средствата на ЕС, играе решаваща роля за осигуряването на тази прозрачност. Задължение на всички европейски институции, включително на Парламента и Комисията, обаче е да отговорят на тези предизвикателства с конкретни мерки за засилване на финансовия контрол и управлението на европейските фондове.

Ефикасността и финансовата отчетност не са само административни цели, те са от съществено значение за поддържане на доверието на гражданите в Европейския съюз и неговите институции. Като консерватори ние потвърждаваме ангажимента си да насърчаваме управление, което дава приоритет на финансовата предпазливост и уважението към европейския данъкоплатец – основни принципи за по-силен и по-устойчив Съюз.