fbpx

Европейските регламенти за пестицидите имат за цел да осигурят по-голяма безопасност на храните

Околна среда - декември 28, 2023

 

Европейските регламенти за пестицидите представляват значителна част от регулаторната рамка на Европейския съюз (ЕС), насочена към осигуряване на безопасността на храните, опазването на околната среда и здравето на хората.

През последните години ЕС положи значителни усилия за укрепване и подобряване на нормативната уредба относно употребата на пестициди, като взе предвид научните постижения, опасенията за околната среда и необходимостта да се гарантира безопасността на потребителите. Една от ключовите инициативи беше преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита. С това преразглеждане, което влезе в сила на 1 юни 2023 г., бяха въведени няколко промени и нови критерии, насочени към повишаване на безопасността на пестицидите, използвани в европейското селско стопанство.

На първо място, новото законодателство поставя по-голям акцент върху концепцията за устойчивост и сега от държавите-членки се изисква да вземат предвид екологичните, икономическите и социалните аспекти, когато разрешават употребата на пестициди. Това отразява нарастващото осъзнаване на взаимовръзките между селското стопанство, околната среда и местните общности, като целта остава да се насърчават по-устойчиви селскостопански практики и да се намали отрицателното въздействие на пестицидите върху екосистемата. Друго важно нововъведение се отнася до подхода към оценката на риска и новото европейско законодателство всъщност въведе по-строги критерии за оценка на въздействието на пестицидите върху здравето на хората и животните и върху околната среда, включително по-подробна оценка на въздействието в дългосрочен план, както и по-голямо внимание към кумулативните ефекти на различните химикали.

Ключов аспект на новите правила е намаляването на употребата на опасни химикали. Държавите членки се насърчават да насърчават използването на нехимични алтернативи и да ограничават употребата на пестициди, за които се счита, че са високорискови, като по този начин се съобразяват с общата цел на ЕС за намаляване на излагането на вредни химикали и насърчаване на по-устойчиви и екологосъобразни селскостопански практики. Прозрачността и достъпът до информация също са основни стълбове на новите правила. От държавите членки се изисква да предоставят на обществеността подробна информация за разрешените пестициди, включително данни за техния химичен състав, въздействието им върху човешкото здраве и околната среда, както и за предприетите мерки за управление на риска. Този подход има за цел да включи активно гражданите в контрола на процеса на вземане на решения и да осигури по-голяма отчетност от страна на участниците във веригата за производство на храни.

Друго нововъведение е задължението на държавите членки да разработят национални планове за действие за намаляване на употребата и въздействието на пестицидите, включително конкретни мерки за насърчаване на прехода към по-устойчиви селскостопански практики и намаляване на хербицидите, считани за високорискови. Тази национална стратегия има за цел да създаде по-координиран и целенасочен подход към управлението на пестицидите, като се вземат предвид климатичните, селскостопанските и екологичните особености на всяка страна членка. Същевременно европейското законодателство в областта на пестицидите се насочи към по-голямо хармонизиране на правилата между държавите членки с цел да се гарантират еднакви стандарти за безопасност в целия Европейски съюз, като по този начин се намалят различията в селскостопанските практики и се гарантира справедлива защита на здравето на хората и околната среда. Този хармонизиран подход ще спомогне и за улесняване на свободното движение на селскостопански продукти в рамките на европейския единен пазар, като повиши търговската им стойност.

Европейското законодателство затегна контрола върху вноса на храни от трети страни и тези, които не отговарят на европейските стандарти за пестициди, могат да бъдат обект на ограничения или забрани. Тази мярка има за цел да гарантира, че всички хранителни продукти, предлагани на европейския пазар, отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност. Новите европейски регламенти за пестицидите представляват значителна стъпка към по-устойчиво и безопасно управление на химическите вещества, използвани в селското стопанство. Чрез по-голям акцент върху устойчивостта, по-задълбочена оценка на риска, насърчаване на нехимични алтернативи, прозрачност и хармонизиране на правилата, ЕС се ангажира да гарантира, че европейското селско стопанство се развива отговорно, като зачита околната среда, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Това развитие на нормативната уредба представлява важен принос за изграждането на по-устойчиво и по-устойчиво бъдеще на селското стопанство, особено за страна със силна селскостопанска икономика като Италия.

Алесандро Фиорентино