fbpx

Италия е пионер в областта на екологията на срещата на Г-7

Енергия - май 3, 2024

Очаква се до 2025 г. да бъде прекратена експлоатацията на електроцентрали, работещи с въглища

В надпреварата за по-устойчив енергиен преход Италия се готви да играе водеща роля, обявявайки намерението си до 2025 г. да преустанови използването на електроцентрали, работещи с въглища, поне на територията на континента. Тази амбициозна цел бе поставена през първия работен ден на срещата на Г-7 по въпросите на климата, енергетиката и околната среда, която се проведе в разкошната обстановка на кралския дворец Венария Реале в Торино в понеделник, 29 април.

Министърът на околната среда и енергийната сигурност Жилберто Пишето-Фратин потвърди постигнатото споразумение между делегатите на Г-7, като уточни, че към момента то е само техническо. Въпреки това целта за пълен отказ от въглища до 2030 г. беше изтъкната като посока, споделяна от участниците. По време на заседанието делегатите разгледаха и други важни въпроси, свързани с енергетиката, включително енергията от ядрен разпад и развитието на термоядрената енергия. Министър Пишето-Фратин съобщи, че тези въпроси са били предмет на обсъждане и че се работи по разработването на конкретни предложения с цел те да бъдат представени на Конференцията на страните (COP) 29.

Първата стъпка към постигането на тази амбициозна цел е необходимостта от ново определяне на обхвата на оценките, по-специално по отношение на финансирането на борбата с изменението на климата и фонда за бедните страни. Понастоящем, както подчерта министърът, оценките се основават на критерии, които са твърде „доброволни“, без ясно определени граници. От съществено значение е да се създадат по-ясни и прозрачни системи за принос, така че усилията на отделните държави да могат да бъдат оценявани и класифицирани въз основа на действително предприетите действия. Ето защо Италия, като лидер на Г-7, се ангажира да води пътя към по-устойчив енергиен преход, който постепенно намалява зависимостта от въглища и насърчава използването на чисти и възобновяеми енергийни източници. Това съобщение представлява значителна стъпка в посока към по-екологично и по-устойчиво бъдеще не само за Италия, но и за цялата световна общност.

Преходът към нисковъглеродна икономика няма да е без предизвикателства, но това е предизвикателство, което не можем да си позволим да пренебрегнем. Необходим е съвместен и координиран ангажимент на всички страни за смекчаване на изменението на климата и осигуряване на устойчиво бъдеще за идните поколения. Г-7 има потенциала и отговорността да ръководи този процес, действайки като катализатор на глобални действия. Поемайки водеща роля в този контекст, Италия демонстрира своята ангажираност към екологичната устойчивост и благосъстоянието на хората и се готви да бъде източник на вдъхновение за други страни, които желаят да поемат по подобен път към по-устойчиво, екологично и проспериращо бъдеще.

Пътят към бъдеще без въглища е от съществено значение за борбата с изменението на климата и за опазването на нашата планета. Преходът към по-чисти и по-устойчиви енергийни източници обаче е свързан с няколко предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени с решителност и ангажираност. Едно от основните предизвикателства е необходимостта да се осигури справедлив и приобщаващ преход за всички. Макар че отказът от въглища е от решаващо значение за намаляване на емисиите на парникови газове, важно е да се вземат предвид социалните и икономическите последици, които този преход може да има върху общностите, зависими от въглищната индустрия. От съществено значение е да се осигури подкрепа и възможности за преквалификация на работниците и общностите, засегнати от затварянето на въглищните електроцентрали, като се гарантира, че никой няма да бъде изоставен по време на този процес на промяна.

Преходът към възобновяеми енергийни източници изисква значителни инвестиции в инфраструктура и иновативни технологии. Необходимо е да се разработят и приложат по-ефективни и надеждни решения за съхранение на енергия, за да се осигурят стабилни и сигурни енергийни доставки. Същевременно е важно да се насърчават научните изследвания и разработването на чисти и устойчиви технологии, като слънчева, вятърна и водна енергия, за да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се насърчи по-голяма енергийна независимост. Управлението и международното сътрудничество са от ключово значение за успеха на енергийния преход. Необходимо е да се създадат механизми за координация и сътрудничество между държавите, за да се обменят знания, опит и най-добри практики за насърчаване на възобновяемата енергия и за справяне с предизвикателствата, свързани с постепенното отказване от въглищата.Освен това е важно да се укрепят международните споразумения за климата, като например Парижкото споразумение, и да се поемат ангажименти за конкретни и амбициозни действия за намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване на глобалното затопляне до приемливи равнища.