fbpx

Италия поставя европейски рекорд по рециклиране на отпадъци

Околна среда - ноември 12, 2023

Това постижение поставя Италия като референтен пример за устойчиво управление на отпадъците в Европейския съюз.

Италия е лидер в ЕС по отношение на кръговата икономика, като през 2022 г. ще рециклира 83,4% от всички отпадъци (градски и специални). Процентът на рециклиране е с над 30 пункта по-висок от средния за ЕС (52,6 %) и значително по-висок от този в други големи европейски държави, като Франция (64,4 %), Германия (70 %) и Испания (59,8 %). Това разкрива 14-ото издание на доклада Greenitaly, изготвен от Fondazione Symbola, Unioncamere и Centro Studi Tagliacarne. Италия е една от малкото европейски държави, които от 2010 до 2020 г. (въпреки вече високия процент на рециклиране) подобриха резултатите си: (+10 процентни пункта) в сравнение със средното за ЕС ниво от 6 пункта. През двугодишния период 2020-2021 г. се наблюдава неочаквано консолидиране на капацитета за промишлено рециклиране в Италия – особено в сектора на хартията – което доведе до увеличаване на дела на използваните вторични материали, дори значително, във всички сектори.
Успехът е резултат от постоянни усилия, целенасочени политики и значителни културни промени на национално равнище. Управлението на отпадъците е изключително важен въпрос за цялата планета. С нарастващото осъзнаване на опустошителното въздействие на отпадъците върху околната среда рециклирането се превърна в ключов инструмент за намаляване на замърсяването и опазване на природните ресурси. Чрез координирани усилия и политики, насочени към рециклирането, Италия демонстрира сериозен ангажимент за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда.
Последните данни показват, че три четвърти от отпадъците, произведени в Италия, се рециклират, вместо да се депонират. Такъв процент представлява значително постижение, особено като се има предвид сложността на мащабните системи за управление на отпадъците. Заслугата за този успех се дължи на различни фактори, сред които например активното участие на италианските граждани, информационните кампании, екологичното образование в училищата и насърчаването на съзнателното използване на ресурсите, които допринесоха за повишаване на осведомеността на населението относно значението на рециклирането.
Освен това подкрепата на местните институции и администрации беше от решаващо значение. Целенасочените политики и инвестициите в инфраструктурата за рециклиране създадоха благоприятна среда за правилното изхвърляне на отпадъците и повторната им употреба. Успехът на Италия в рециклирането на отпадъци е резултат и от национални политики и целенасочени инициативи. Националният план за управление на отпадъците, заедно с конкретните мерки за разделно събиране на отпадъци, допринесе значително за постигането на тази цел. Разделното събиране на отпадъци, при което отпадъците се разделят на специфични категории за рециклиране, се прилага широко и регламентирано. В много италиански градове гражданите ежедневно разделят хартията, пластмасата, стъклото и органичните отпадъци, което дава възможност за ефективно рециклиране.
Същевременно технологичните иновации изиграха ключова роля. Въведени са нови техники и технологии за третиране на отпадъците, които позволяват рециклирането на материали, считани доскоро за неоползотворими. Италианският рекорд в рециклирането на отпадъци има редица положителни последици както в национален, така и в международен план. Намаляването на замърсяването и на количеството отпадъци, които се депонират, има пряко въздействие върху общественото здраве и околната среда, а Италия активно допринася за намаляването на емисиите на парникови газове, като по този начин подкрепя глобалните усилия за справяне с изменението на климата. Въпреки големия успех обаче има предизвикателства и области, в които трябва да се подобрят, и от съществено значение е да се продължи да се обръща внимание на управлението на отпадъците и общественото образование, както и да се разработят нови стратегии за по-нататъшно намаляване на нерециклируемите отпадъци и стимулиране на икономиката. кръгова, за да се увеличи максимално повторното използване на ресурсите.
Италианският рекорд в рециклирането на отпадъци е постижение, което трябва да бъде отбелязано, и пример за това как колективният ангажимент, целенасочената политика и иновациите могат да доведат до значителни положителни промени. Италия демонстрира на останалия свят, че е възможно устойчиво управление на отпадъците, опазване на ресурсите и защита на околната среда. Успехът на Италия дава важен урок: околната среда може да извлече огромна полза от съвместните действия на отделни хора, институции и компании. Продължавайки по този път, Италия може не само да запази първенството си, но и да вдъхнови и повлияе положително на управлението на отпадъците в световен мащаб.