fbpx

Къде е свободата на медиите?

култура - февруари 17, 2024

Европейските консерватори и реформисти се обявяват в защита на плурализма и свободата на медиите.

Партията на европейските консерватори и реформисти насърчава задълбочени и независими изследвания на свободата и плурализма на медиите в Европейския съюз – широко разпространено напоследък явление, което поставя цяла поредица от въпроси, предлагащи решения на основните критични проблеми.

Проучването показа, че живеем в епоха, в която свободата на печата и разнообразието на мненията са ежедневно застрашени. Достъпът до безпристрастна и независима информация е от съществено значение за функционирането на една здрава демокрация, но за съжаление все по-често се сблъскваме с опити за ограничаване на тази възможност.

Според внимателно събраните данни се очертава изключително значима и тревожна ситуация по отношение на медийната концентрация в Европа. Всъщност изследването подчертава, че в повечето страни членки медийната концентрация е класифицирана като средно висока, като основните играчи в сектора притежават значителни пазарни дялове. Това обстоятелство несъмнено оказва отрицателно въздействие върху разнообразието от мнения и достъпа до информация, като поставя под въпрос основния принцип на медийния плурализъм.

Извършените анализи показват, че в над 70 % от европейските държави концентрацията на медии надвишава нивото на риск, което показва, че ситуацията изисква незабавни и обмислени действия. Тенденцията към по-голяма концентрация на медиите може сериозно да влоши информационната среда, като намали разнообразието от мнения и гледни точки, достъпни за обществеността, и по този начин да подкопае самата основа на демокрацията.

Ефектът от тази концентрация е най-очевиден в издателската дейност, където медиите са все по-склонни да предпочитат един политически разказ или да цензурират мнения, критични към правителството. Този феномен изглежда подкопава общественото доверие в журналистическата информация, което неминуемо води до компрометиране на ролята на самата категория.

Друг критичен аспект, разкрит от изследването, е свързан с нарастващия политически контрол върху обществените медии. Действително, изследванията показват значително увеличаване на политическия контрол върху обществените медии, като нараства броят на държавите, в които съдържанието на обществените медии се влияе от държавните органи. Статистическите данни показват, че от 2016 г. насам броят на държавите, в които обществените медии се характеризират с проправителствена ориентация, е нараснал значително, въпреки наличието на разпоредби, които налагат плурализъм.

Въпреки тези предизвикателства обаче анализът, насърчаван от ЕКР, идентифицира и положителни сигнали. Все по-голям брой независими медии се обръщат към груповото финансиране като начин за финансиране на бизнеса си. Този подход предлага на журналистите начин да останат независими от политически и икономически влияния, което им позволява да се съсредоточат върху създаването на висококачествено съдържание от реален обществен интерес.

Но борбата за свобода на медиите не може и не трябва да се оставя само на журналистите. Задължение на всеки от нас е да защитава и насърчава свободата на печата като основен стълб на европейската демокрация.

Изправено пред тази сложна реалност, проучването, проведено и спонсорирано от ЕКР, очерта и положителни насоки чрез редица наблюдения в различните области на действие, насочени към укрепване на свободата на медиите в Европа. Сред тях се открояват положителните отзиви за предложения европейски закон за свободата на медиите, който, както видяхме, насърчава медийния плурализъм и се стреми да гарантира журналистическата независимост чрез целенасочени разпоредби и по-ефективни механизми за контрол.

В закона ясно се посочва, че е важно не само да се защитят журналистите и да се предпазят тези, които предоставят информация, от опити за политическо влияние, но и да се осигури функциониращ медиен пазар чрез последователно регулаторно сближаване на нациите, да се гарантира прозрачност в управлението и ресурсите, насочени към сектора, както и да се насърчава образованието по въпросите на медийната свобода и плурализма.

Сложна тема с многобройни последици, която заслужава нужното внимание. Ето защо през последните седмици Европейската консервативна и реформистка партия, ръководена от Джорджия Мелони (FdI), насърчи провеждането на конференция в Брюксел, която би могла да задълбочи този важен въпрос.