fbpx

Парламентът на ЕС е на път да стане по-независим, интегриран и отговорен

политика - юни 5, 2024

„Реформите, които въведохме през последните месеци, повишават интегритета на системите на Парламента, правят вземането на решения по-прозрачно и укрепват Парламента като цяло. Искаме да затвърдим доверието на европейските граждани и да утвърдим отново Европейския парламент като отворена институция. През следващата година ще се завърнем с по-модерен и по-ефективен Парламент.“ Това бяха думите на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола във връзка с някои мерки, предприети на европейско равнище с цел защита на интегритета на Европейския парламент и неговите членове, като се затварят вратичките и се предотвратява намесата в работата на Европейския парламент.

Планът за прозрачност на дейността на членовете на ЕП и за борба с корупцията беше представен от председателя на ЕП Мецола на 12на януари 2023 г. Планът беше представен на Председателския съвет, който е органът, отговарящ за организацията на работата на Европейския парламент и съставен от председателя на Парламента и председателите на политическите групи.

Представеният през януари план е озаглавен „Укрепване на почтеността, независимостта и отчетността – първи стъпки“ и включва 14 ключови точки, свързани с цяла поредица от мерки, насочени към засилване на прозрачността, отчетността и почтеността в дейността на членовете на ЕП и бившите членове на ЕП. Предложението за този план се появи най-вече след т.нар. скандал „Катаргат“, който постави европейския законодателен орган в кризисна ситуация по отношение на неговото функциониране и контрол.

Мерките, предвидени в плана, са първи стъпки, а перспективата е да се постигне по-широка рамка от реформи, които да бъдат осъществени в средносрочен и дългосрочен план.

14-те точки предвиждат редица нововъведения в рамките на ЕС и бяха разработени и актуализирани през тези дълги месеци.

На първо място, за членовете на ЕП, които току-що са престанали да заемат длъжността, е предвиден период на отлагане, което означава, че те не могат да участват в дейности по представителство на интереси за период от шест месеца. В края на този период бившите членове на ЕП ще могат да се регистрират в Регистъра за прозрачност.

Освен това на началната страница на уебсайта на ЕП беше въведена секция „Интегритет“, така че потребителите да могат да намерят повече и по-ясна информация за дейностите на всеки евродепутат. В този раздел може да се намери информация за: санкции; декларации за подаръци; присъствие на събития, които не са платени от ЕП; декларации за планирани заседания; информация за Кодекса за поведение на членовете на ЕП относно финансовите интереси и конфликти на интереси и Консултативния комитет; информация и връзка към Регистъра за прозрачност.

Друг стълб в процеса на реформиране на Парламента и неговите членове е свързан с регистрацията в Регистъра за прозрачност на институциите на ЕС. Регистрацията в този регистър стана задължителна за представителите на групите по интереси или на гражданското общество, които желаят да участват в изслушвания и обмен на мнения в парламентарните комисии. Благодарение на този регистър Европейският парламент ще може да открива и проверява организациите, включени в регистъра, и информацията, която те съобщават, включително по отношение на връзките им с трети държави и потоците на финансиране.

Освен това за всички членове на ЕП, техните акредитирани сътрудници и служители ще бъде въведено задължение да оповестяват публично и леснодостъпно за обществеността планираните срещи с дипломатически представители на трети държави и с представители на организации на трети страни, включени в Регистъра за прозрачност, свързани с доклад или резолюция на Европейския парламент, в които членовете на ЕП или техните служители имат активна роля и непосредствено влияние върху разработването на съответното досие. Това задължение се прилага винаги, с изключение на конкретно определени случаи.

Що се отнася до отношенията с трети страни, ще бъдат забранени всички дейности или срещи на неофициални групи на членове на ЕП, които биха могли да доведат до объркване с официалните дейности на Европейския парламент, като например по-специално „групи за приятелство“ с трети страни, в които други органи на Парламента вече действат като събеседници. Третите страни следва да взаимодействат с Парламента чрез Комисията по външни работи, съществуващите официални делегации на Парламента или други парламентарни комисии.

Съществуват и мерки относно условията за достъп до Европейския парламент. По-конкретно трябва да се създаде нов регистър за вписване. По този начин всички лица над 18-годишна възраст, които влизат в сградите на Европейския парламент, включително представителите на трети държави, при влизане в сградите на Европейския парламент трябва да предоставят информация, посочваща датата, часа и целта на посещението. Това задължение не се отнася за всички, които имат различен режим на достъп до Парламента. Освен това гостите, носещи пропуски за посещение, винаги се придружават от лицето, което отговаря за достъпа им до помещенията на Европейския парламент.

В този контекст се премахват и постоянните пропуски за достъп, които досега се предоставяха на бивши членове на ЕП и бивши сътрудници или служители. По този начин тези постоянни пропуски се заменят със специален ежедневен пропуск за достъп. Освен това бившите членове на ЕП и бившите сътрудници или служители вече няма да имат право да разрешават влизане на други лица.

Що се отнася до въпроса за конфликта на интереси, всеки член на ЕП не бива да се оказва в такава ситуация и трябва да предприеме всички необходими мерки за разрешаването на този конфликт. Докладчиците и докладчиците в сянка ще трябва да подадат декларация за потенциални конфликти на интереси. Освен това ще бъдат извършвани проверки, за да се гарантира, че парламентарните сътрудници и служителите не изпълняват ръководни функции в организации, които са свързани с трети държави или са активни в лобистки дейности.

по отношение на финансовите интереси беше предложено да се увеличи и изясни степента на подробност, която се изисква в декларацията за финансовите интереси на членовете на ЕП, като се включи повече информация за страничните им работни места и външни дейности и се предвидят проверки, за да се гарантира правилното прилагане на правилата. Членовете на ЕП са длъжни да представят на председателя на ЕП подробна декларация за финансовите си интереси до края на първата месечна сесия след европейските избори или, по време на парламентарния мандат, в срок от 30 дни от началото на мандата им в ЕП.

За да се реформира парламентът, е необходимо да се обърне внимание и на обучението. Затова беше решено всички членове на ЕП да преминават редовно обучение по разпоредбите, отнасящи се до тяхната почтеност и независимост. Обучение, организирано от самия Парламент на ЕС. Същевременно ще трябва да се осигури и ad hoc обучение за всички акредитирани парламентарни сътрудници и служители на ЕП.

Ролята на Консултативния комитет по Кодекса за поведение трябва да бъде засилена, а критериите за внасяне на предложения за резолюции на ЕП по спешни въпроси, свързани с нарушаването на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, трябва да бъдат затегнати, за да се избегне неправомерно външно влияние.

От друга страна, сътрудничеството между ЕП и националните съдебни и полицейски органи на държавите членки ще бъде засилено. Целта е да се гарантира, че Европа може да реагира по-бързо и по-ефективно при всяко разследване на предполагаеми престъпни дейности на членове на ЕП или на служители на ЕП.

Накрая, планирани са инициативи за засилване на сътрудничеството в борбата с корупцията. Поради тази причина списъкът със санкционирани дейности на членовете на ЕП в кодекса за поведение ще бъде преразгледан.

Всички тези мерки имат за цел да модернизират начина на работа на Европейския парламент, особено след събитията, които го заляха преди няколко месеца. Принципите, на които се основават всички тези предложения, са прозрачност, сигурност и отчетност. Основните цели, по които ще трябва да се работи и в бъдеще, са превръщането на Парламента на ЕС в надеждна институция, способна да развива и разпространява по-стабилна култура на сигурност, способна да противодейства на всякакви опити за външна намеса, като същевременно защитава интересите на гражданите, държавите членки и целия Европейски съюз.