fbpx

Стари и нови врагове: предизвикателствата пред селскостопанския сектор на ЕС

Околна среда - август 12, 2023

През предстоящите летни месеци селскостопанският сектор на ЕС ще се сблъска както със стари, така и с нови врагове. Нарастващата инфлация на цените на храните, продължаващата руско-украинска война и стремежът към „устойчиво“ земеделие ще продължат да поставят под въпрос способността на сектора да поддържа поминъка си и в по-широк план – продоволствения суверенитет на ЕС.

Отрасълът ще се сблъска с нови препятствия под формата на неблагоприятни климатични условия и потенциалните последици от отпадането на инициативата за черноморско зърно (BSGI). Въпреки положителната перспектива, изразена от Комисията в последната ѝ „Краткосрочна прогноза за селскостопанските пазари на ЕС през 2023 г.“, не бива да се забравят предизвикателствата, пред които ще продължи да бъде изправен секторът.

Публикацията на Европейската комисия представя общ преглед по сектори на последните тенденции и перспективи за пазарите на селскостопански и хранителни продукти. През юли тя публикува своя анализ и заключения за сектора през първото тримесечие. Що се отнася до обработваемите и специализираните култури, в доклада се заключава, че производството на зърнени и маслодайни култури в ЕС може да се увеличи през 2023/24 г. съответно с 5 % и 8 %. Освен това износът на зърнени култури от ЕС се очаква да нарасне с 6 %, докато вносът на украински зърнени култури от ЕС ще намалее с 35 % спрямо рекордните нива, достигнати през 2022/2023 г. Този последен спад се дължи до голяма степен на увеличаването на вътрешното производство. Секторът на захарта се радва на рекордни цени, въпреки че вътрешното производство е по-ниско с 12 %, докато потреблението в ЕС остава стабилно, а вносът се увеличава. Въпреки това Комисията очаква спад в добивите на зърнени култури поради развитието на метеорологичните условия през пролетта.

Анализите и прогнозите за сектора на животинските продукти са малко по-мрачни, особено за производството на говеждо и млечно месо. Без да се задълбочаваме, производството на говеждо месо се очаква да намалее с 2 %, дори при сегашните високи цени. Очаква се също така производството на свинско месо в ЕС да намалее с 5,5 % поради малкия брой стада за разплод, както и поради появата на африканска чума по свинете (АЧС). Доставките на мляко в ЕС през 2023 г. могат да бъдат с 0,2 % по-ниски от миналогодишните, тъй като клането вероятно ще се увеличи през лятото.

Въпреки това Комисията успя да отбележи някои положителни тенденции, включително потенциален ръст от 2,4 % в производството на птиче месо. Освен това износът на обезмаслено мляко на прах, масло и суроватъчни продукти от ЕС се е увеличил съответно с 33 %, 11 % и 5 % през първите три месеца на годината, което също може да окаже положително въздействие върху очакваното възстановяване на износа. Комисията изрази своята увереност в сектора, като заяви, че селскостопанската индустрия остава стабилна и че наличието на храни в ЕС не е застрашено.

Въпреки това секторът продължава да се сблъсква с ключови проблеми, които намаляват положителните перспективи и поставят под въпрос степента, в която земеделските стопани и потребителите виждат подобрения. От една страна, инфлацията в еврозоната се очаква да достигне 5,4% през 2023 г., като инфлацията при хранителните продукти ще доведе до 39% увеличение на цените на потребителско равнище. Освен това продължаващият конфликт в Украйна възпрепятства намаляването на производствените и постоянните разходи, поемани от самите земеделски стопани, и тъй като не се вижда краят му, той сочи мрачно бъдеще по отношение на подобряването. Въпреки това земеделските стопани показват, че са доста издръжливи и адаптивни, което може да донесе известна надежда за бъдещето. И накрая, селскостопанският сектор продължава да се сблъсква с ключов проблем: нежеланието на Европейската комисия да облекчи изискванията на Общата селскостопанска политика (ОСП), свързани с околната среда и устойчивостта. Основно отказът на Комисията да разреши на земеделските стопани да отглеждат култури върху угари или буферни ивици, в името на изграждането на „устойчиво земеделие“, оставя земеделските стопани в затруднено положение в условията на намаляващи добиви вследствие на сушата и неблагоприятните климатични условия.

Още по-лошото е, че секторът е изправен пред нов набор от проблеми, които поставят под въпрос положителната перспектива на Комисията. Производството в сектора е затруднено най-вече от продължаващите неблагоприятни климатични условия. Например високите температури през това лято засегнаха значително летните култури като царевица, соя и слънчоглед. Освен това секторът може да се сблъска с нови трудности, свързани с провала на сделката за зърно в Черно море и нейното отражение върху световните цени на храните. Въпреки това е твърде рано да се преценят последиците от него, а положителните тенденции, установени от Комисията, дават известна надежда за бъдещето. Във всеки случай не трябва да забравяме предизвикателствата, пред които е изправен секторът, и да работим за снабдяването на критичните участници в сектора с необходимите инструменти за справяне с тях.