fbpx

Банкарството на ЕУ и неговото влијание во балтичките земји

Во последниве децении, банкарскиот сектор на Европската унија (ЕУ) и Северна Европа претрпе значителни трансформации, што во голема мера влијаеше на конкуренцијата на секторот во балтичките земји. Оваа статија ги истражува клучните промени во банкарскиот сектор, нивното влијание врз конкуренцијата во балтичките земји и идните насоки за одржлив раст.

Економскиот контекст и банкарската трансформација во ЕУ

Од 2008 година, ЕУ се соочи со неколку економски кризи, почнувајќи од глобалната финансиска криза која потекнува од САД и брзо се прошири во Европа. Оваа криза доведе до рецесија, проследена со суверена должничка криза во различни земји-членки, предизвикувајќи тешки последици за економскиот раст, инвестициите, вработувањето и фискалните позиции.

Како одговор, ЕУ спроведе краткорочни мерки, како што се спасување на банките и долгорочни реформи за подобрување на отпорноста на финансискиот сектор, зајакнување на економското управување и спроведување на структурни реформи. Пандемијата COVID-19 дополнително влијаеше на европскиот банкарски сектор, што доведе до пад на приходите и забрзување на дигитализацијата. Банките сега се соочуваат со нови предизвици, како што се сајбер напади, нефункционални заеми поврзани со енергијата и промени во економската динамика на еврозоната.

Банкарска трансформација во балтичките држави

По падот на Советскиот Сојуз, Естонија, Латвија и Литванија ги отворија своите економии за странски банки. Естонија и Литванија ги прифатија меѓународните банки, особено шведските, кои им служеа и на локалните жители и на меѓународните клиенти. Латвија, од друга страна, имаше за цел да стане финансиски центар за Русија и Заедницата на независни држави (ЗНД), привлекувајќи депозити од овие региони. Сепак, оваа стратегија доведе до прашања за перење пари, принудувајќи ги трите балтички земји да имплементираат построги регулативи и да бараат поодржливи пристапи за нивните банкарски сектори, трансформирајќи ги нивните деловни модели да бидат подигитални и еколошки.

Странски инвестиции и локален раст

Странските инвестиции одиграа значајна улога во развојот на балтичкиот банкарски сектор, но исто така доведоа до висока концентрација на средства. Во Естонија и Литванија над 85% од банкарските средства се контролирани од институции во странска сопственост, додека во Латвија процентот е 76%. Оваа доминација на големите меѓународни банки нуди стабилност, но може да ја ограничи конкуренцијата на балтичкиот пазар во споредба со нордискиот регион. За во иднина, клучно ќе биде да се најде рамнотежа помеѓу странските инвестиции и домашното учество за да се обезбеди здрава и динамична банкарска средина на долг рок.

Вработување во банкарството пред и по кризата

Пред кризата (1998-2008), ЕУ забележа зголемување на банкарскиот персонал (19%) и канцелариите (23%). Сепак, балтичките и нордиските земји покажаа различни трендови. Летонија забележа импресивен пораст на вработените од 76%, потоа Естонија (38%) и Литванија (16%). По кризата (2009-2022), ЕУ доживеа значителен пад и кај канцелариите (-40%) и кај вработените (-20%). Додека Естонија и Литванија продолжија да растат, Латвија забележа драстичен пад на банкарскиот персонал од 57%, највисок во Европа. Овој тренд сугерира промена кон дигитализација, фокусирајќи се на ефикасноста и промена на демографијата на клиентите.

Кредитниот парадокс во балтичките држави

И покрај постојаните критики упатени кон балтичките банки за недоволно кредитирање, проблемот можеби не произлегува од недостигот на ресурси. Всушност, Латвија и Литванија имаат некои од највисоките коефициенти депозити/заеми во Европа, што укажува на внимателен пристап кон кредитирањето. Сепак, овој конзервативизам не се претвора во пониски каматни стапки. Позајмувачите во балтичките земји се соочуваат со постојано повисоки каматни стапки на заемите во споредба со просекот на еврозоната, додека Скандинавија ужива некои од најповолните стапки во Европа. Овој остар контраст укажува на потенцијален проблем со конкуренцијата во балтичкиот банкарски сектор.

Профитабилноста на Балтичките банки

Балтичките земји можат да се пофалат со некои од највисоките приноси на капиталот (ROE) и нето каматните маржи (NIM) низ ЕУ, што сигнализира висока банкарска профитабилност. Сепак, овој просперитет има цена за должниците, бидејќи балтичките земји, исто така, имаат највисоки каматни стапки за заеми во ЕУ. Ова укажува на фокусирање на максимизирање на банкарскиот профит, потенцијално поради помалку конкурентна средина, рефлектирана во нивниот понизок сооднос трошоци/приходи (CIR). Спротивно на тоа, нордиските земји ја балансираат профитабилноста и конкуренцијата. Нивната профитабилност останува над просекот на ЕУ, но не ги достигнува балтичките врвови, можеби затоа што тие имаат приоритет на конкуренцијата, што е очигледно во нивната малку повисока CIR во споредба со балтичките земји.

Мобилност на клиентите во банкарството

Мобилноста на клиентите во банкарството во Европа покажува регионална различност. Додека ЕУ има пристојна стапка на префрлување во споредба со Соединетите Држави, што укажува на поконкурентна пејзаж, се појавуваат значителни разлики. Балтичките земји, особено Летонија и Литванија, се под просекот на ЕУ, особено за хипотеките, во споредба со лидерот во мобилноста, Шведска. Оваа интригантна разлика го покренува прашањето дали ниската мобилност на хипотекарните кредити во балтичките земји е културна предност или е поттикната од други фактори како што се сложените процедури за префрлување или ограничените опции за хипотека.

Надвор од профитните маржи: профитабилноста на шведските банки во балтичките земји

Анализирајќи ги показателите за финансиските перформанси за шведските банки SEB и Swedbank од 2005 до 2023 година во балтичките земји (Естонија, Латвија, Литванија) и Шведска откри интересни резултати. Додека показателите за профитабилност, како што се нето каматната маржа и повратот на средствата, првично сугерираа повисоки приноси во Балтичките земји, посеопфатна анализа презентираше нијансирана слика. Повратот на капиталот покажа слични резултати во сите региони. Ова сугерира дека факторите надвор од едноставните профитни маржи, како што се потенцијално повисоките оперативни трошоци во Шведска, рефлектирани во понискиот CIR за балтичките земји, влијаат на вкупната профитабилност. Понискиот CIR во балтичките земји може да укаже на подобра контрола на трошоците од страна на банките, но исто така може да сугерира и помалку конкурентна средина. Оваа студија ја оспорува заедничката перцепција за јасна профитабилна предност за шведските банки во Балтичките земји и ја нагласува потребата да се истражат основните причини за овие регионални варијации, вклучувајќи ги потенцијалните разлики во конкуренцијата и структурата на трошоците.

Предизвици за регулаторниот пејзаж и усогласеноста

Регулаторниот пејзаж во балтичките држави значително еволуираше, особено како одговор на скандалите со перење пари. Воведени се построги барања за усогласеност, што влијае на оперативните трошоци и влијае на стратешките приоритети на банките кои работат во овие земји. Имплементацијата на мерките за спречување на перење пари (ПМП) беше од клучно значење за враќањето на довербата и стабилноста во финансиските системи на Естонија, Латвија и Литванија. Сепак, овие мерки, исто така, поставија предизвици за банките во однос на трошоците за усогласеност и оперативните приспособувања, нагласувајќи ја потребата за балансиран пристап кој обезбедува усогласеност со регулативата и оперативна ефикасност.

Улогата на дигиталната трансформација

Дигиталната трансформација стана клучен аспект на банкарскиот сектор во Балтичките земји. Брзото усвојување на решенија за дигитално банкарство е поттикнато од побарувачката на потрошувачите за практичност и ефикасност, како и од конкурентските притисоци од компаниите за финансиско работење. Оваа промена кон дигитализација им овозможи на банките да ги насочат операциите, да ги намалат трошоците и да ги подобрат искуствата на клиентите. Сепак, тоа бара и значителни инвестиции во технологијата и мерките за сајбер-безбедност за заштита од новите закани. Се очекува тековната дигитална трансформација да продолжи да ја обликува иднината на банкарството во балтичкиот регион, со фокус на иновациите и услугите насочени кон клиентите.

Заклучок

Банкарскиот сектор на ЕУ и Северна Европа постојано се развива, што има длабоко влијание врз конкуренцијата на секторот во Балтичките земји. За да се обезбеди одржлив раст, од клучно значење ќе биде да се одговори на новите предизвици, да се промовира конкурентна средина и да се балансираат странските инвестиции со локалното учество. Трансформацијата кон повеќе дигитални и одржливи деловни модели претставува еден од клучевите за иднината на банкарскиот сектор во Балтичките земји и пошироко. Тековните регулаторни промени и усвојувањето на дигитални технологии ќе одиграат значајна улога во обликувањето на еластично и конкурентно банкарско опкружување кое може да се прилагоди на еволуирачките потреби на потрошувачите и бизнисите.