fbpx

Bankowość UE i jej wpływ na kraje bałtyckie

Reforma bankowości bałtyckiej - 16 maja, 2024

W ostatnich dziesięcioleciach sektor bankowy Unii Europejskiej (UE) i Europy Północnej przeszedł znaczące transformacje, co w znacznym stopniu wpłynęło na konkurencję sektorową w krajach bałtyckich. Niniejszy artykuł analizuje kluczowe zmiany w sektorze bankowym, ich wpływ na konkurencję w krajach bałtyckich oraz przyszłe kierunki zrównoważonego wzrostu.

Kontekst gospodarczy i transformacja bankowości w UE

Od 2008 r. UE stanęła w obliczu kilku kryzysów gospodarczych, począwszy od globalnego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych i szybko rozprzestrzenił się na Europę. Kryzys ten doprowadził do recesji, a następnie kryzysu zadłużenia publicznego w różnych państwach członkowskich, powodując poważne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, inwestycji, zatrudnienia i sytuacji fiskalnej.

W odpowiedzi UE wdrożyła środki krótkoterminowe, takie jak ratowanie banków, oraz długoterminowe reformy mające na celu poprawę odporności sektora finansowego, wzmocnienie zarządzania gospodarczego i wdrożenie reform strukturalnych. Pandemia COVID-19 dodatkowo wpłynęła na europejski sektor bankowy, prowadząc do spadku przychodów i przyspieszenia cyfryzacji. Banki stoją teraz przed nowymi wyzwaniami, takimi jak cyberataki, zagrożone kredyty związane z energią i zmiany w dynamice gospodarczej strefy euro.

Transformacja bankowości w krajach bałtyckich

Po upadku Związku Radzieckiego Estonia, Łotwa i Litwa otworzyły swoje gospodarki dla zagranicznych banków. Estonia i Litwa przyjęły międzynarodowe banki, zwłaszcza szwedzkie, które obsługiwały zarówno lokalnych mieszkańców, jak i klientów międzynarodowych. Z drugiej strony Łotwa chciała stać się centrum finansowym dla Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), przyciągając depozyty z tych regionów. Strategia ta doprowadziła jednak do problemów związanych z praniem pieniędzy, zmuszając trzy kraje bałtyckie do wdrożenia bardziej rygorystycznych przepisów i poszukiwania bardziej zrównoważonego podejścia do swoich sektorów bankowych, przekształcając swoje modele biznesowe w bardziej cyfrowe i przyjazne dla środowiska.

Inwestycje zagraniczne i wzrost lokalny

Inwestycje zagraniczne odegrały znaczącą rolę w rozwoju bałtyckiego sektora bankowego, ale doprowadziły również do wysokiej koncentracji aktywów. W Estonii i na Litwie ponad 85% aktywów bankowych jest kontrolowanych przez instytucje będące własnością zagraniczną, podczas gdy na Łotwie odsetek ten wynosi 76%. Dominacja dużych międzynarodowych banków zapewnia stabilność, ale może ograniczać konkurencję na rynku bałtyckim w porównaniu z regionem skandynawskim. W przyszłości kluczowe będzie znalezienie równowagi między inwestycjami zagranicznymi a udziałem krajowym, aby zapewnić zdrowe i dynamiczne środowisko bankowe w perspektywie długoterminowej.

Zatrudnienie w bankowości przed i po kryzysie

Przed kryzysem (1998-2008) UE odnotowała wzrost liczby pracowników bankowych (19%) i biur (23%). Kraje bałtyckie i skandynawskie wykazały jednak odmienne tendencje. Łotwa odnotowała imponujący wzrost liczby pracowników o 76%, a następnie Estonia (38%) i Litwa (16%). Po kryzysie (2009-2022) UE doświadczyła znacznego spadku zarówno liczby biur (-40%), jak i pracowników (-20%). Podczas gdy Estonia i Litwa kontynuowały wzrost, Łotwa odnotowała drastyczny spadek liczby pracowników bankowych o 57%, najwyższy w Europie. Trend ten sugeruje przesunięcie w kierunku cyfryzacji, skupienie się na wydajności i zmianie demografii klientów.

Paradoks kredytowy w krajach bałtyckich

Pomimo ciągłej krytyki skierowanej w stronę banków bałtyckich za niewystarczającą akcję kredytową, problem może nie wynikać z braku zasobów. W rzeczywistości Łotwa i Litwa mają jedne z najwyższych wskaźników depozytów do kredytów w Europie, co wskazuje na ostrożne podejście do udzielania pożyczek. Konserwatyzm ten nie przekłada się jednak na niższe stopy procentowe. Pożyczkobiorcy w krajach bałtyckich mają do czynienia z konsekwentnie wyższym oprocentowaniem pożyczek w porównaniu do średniej w strefie euro, podczas gdy Skandynawia cieszy się jednymi z najkorzystniejszych stóp procentowych w Europie. Ten wyraźny kontrast sugeruje potencjalny problem z konkurencją w bałtyckim sektorze bankowym.

Rentowność banków bałtyckich

Kraje bałtyckie mogą pochwalić się jednymi z najwyższych zwrotów z kapitału własnego (ROE) i marż odsetkowych netto (NIM) w całej UE, co świadczy o wysokiej rentowności banków. Dobrobyt ten wiąże się jednak z kosztami dla kredytobiorców, ponieważ kraje bałtyckie doświadczają również najwyższych stóp procentowych kredytów w UE. Sugeruje to skupienie się na maksymalizacji zysków bankowych, potencjalnie ze względu na mniej konkurencyjne środowisko, odzwierciedlone w niższym wskaźniku kosztów do przychodów (CIR). Z kolei kraje skandynawskie równoważą rentowność i konkurencję. Ich rentowność pozostaje powyżej średniej UE, ale nie osiąga szczytów w krajach bałtyckich, prawdopodobnie dlatego, że priorytetowo traktują konkurencję, co jest widoczne w ich nieco wyższym wskaźniku CIR w porównaniu z krajami bałtyckimi.

Mobilność klientów w bankowości

Mobilność klientów w bankowości w Europie wykazuje zróżnicowanie regionalne. Podczas gdy UE ma przyzwoity wskaźnik zmian w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, co sugeruje bardziej konkurencyjny krajobraz, pojawiają się znaczne rozbieżności. Kraje bałtyckie, w szczególności Łotwa i Litwa, znajdują się poniżej średniej UE, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych, w porównaniu z liderem mobilności, Szwecją. Ta intrygująca różnica rodzi pytanie, czy niska mobilność hipoteczna w krajach bałtyckich jest preferencją kulturową, czy też wynika z innych czynników, takich jak złożone procedury zmiany kredytu lub ograniczone opcje hipoteczne.

Beyond Profit Margins: Rentowność szwedzkich banków w krajach bałtyckich

Analiza wskaźników wyników finansowych szwedzkich banków SEB i Swedbank w latach 2005-2023 w krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) i Szwecji ujawniła interesujące wyniki. Podczas gdy wskaźniki rentowności, takie jak marża odsetkowa netto i zwrot z aktywów, początkowo sugerowały wyższe zyski w krajach bałtyckich, bardziej kompleksowa analiza przedstawiła bardziej zniuansowany obraz. Zwrot z kapitału własnego wykazał podobne wyniki we wszystkich regionach. Sugeruje to, że czynniki wykraczające poza zwykłe marże zysku, takie jak potencjalnie wyższe koszty operacyjne w Szwecji, odzwierciedlone w niższym wskaźniku CIR dla krajów bałtyckich, wpływają na ogólną rentowność. Niższy wskaźnik CIR w krajach bałtyckich może wskazywać na lepszą kontrolę kosztów przez banki, ale może również sugerować mniej konkurencyjne środowisko. Badanie to podważa powszechne przekonanie o wyraźnej przewadze szwedzkich banków w krajach bałtyckich pod względem rentowności i podkreśla potrzebę zbadania przyczyn tych regionalnych różnic, w tym potencjalnych różnic w konkurencji i strukturze kosztów.

Krajobraz regulacyjny i wyzwania w zakresie zgodności z przepisami

Krajobraz regulacyjny w krajach bałtyckich znacznie się zmienił, szczególnie w odpowiedzi na skandale związane z praniem pieniędzy. Wprowadzono bardziej rygorystyczne wymogi zgodności, wpływające na koszty operacyjne i priorytety strategiczne banków działających w tych krajach. Wdrożenie środków przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML) miało kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania i stabilności w systemach finansowych Estonii, Łotwy i Litwy. Jednak środki te stanowiły również wyzwanie dla banków pod względem kosztów zgodności i dostosowań operacyjnych, podkreślając potrzebę zrównoważonego podejścia, które zapewnia zarówno zgodność z przepisami, jak i wydajność operacyjną.

Rola transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa stała się kluczowym aspektem sektora bankowego w krajach bałtyckich. Szybkie wdrażanie cyfrowych rozwiązań bankowych jest napędzane przez zapotrzebowanie konsumentów na wygodę i wydajność, a także przez presję konkurencyjną ze strony firm fintech. Przejście na cyfryzację umożliwiło bankom usprawnienie operacji, obniżenie kosztów i poprawę obsługi klienta. Wymaga to jednak również znacznych inwestycji w technologię i środki cyberbezpieczeństwa w celu ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami. Oczekuje się, że trwająca transformacja cyfrowa będzie nadal kształtować przyszłość bankowości w regionie Morza Bałtyckiego, koncentrując się na innowacjach i usługach zorientowanych na klienta.

Wnioski

Sektor bankowy UE i Europy Północnej nieustannie ewoluuje, wywierając głęboki wpływ na konkurencję sektorową w krajach bałtyckich. Aby zapewnić zrównoważony wzrost, kluczowe będzie sprostanie pojawiającym się wyzwaniom, promowanie konkurencyjnego środowiska i zrównoważenie inwestycji zagranicznych z udziałem lokalnym. Transformacja w kierunku bardziej cyfrowych i zrównoważonych modeli biznesowych stanowi jeden z kluczy do przyszłości sektora bankowego w krajach bałtyckich i poza nimi. Trwające zmiany regulacyjne i przyjęcie technologii cyfrowych odegrają znaczącą rolę w kształtowaniu odpornego i konkurencyjnego środowiska bankowego, które może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw.