fbpx

Комплексниот свет на барателите на азил во ЕУ

Политика - октомври 13, 2023

Европската унија (ЕУ) со векови беше дестинација за баратели на азил од различни делови на светот, но управувањето со сродните процедури останува исклучително тешко.

Сегашната ситуација на барателите на азил во различните земји-членки на ЕУ постојано се развива и претставува значителни предизвици. Причините поради кои луѓето бараат азил во Европа се многубројни и вклучуваат конфликти, политички прогон, насилство, економска нестабилност и други вонредни ситуации. Со текот на годините, миграциските текови варираат, со периоди на зголемување и намалување на барањата за азил во различни европски земји.

Еден од главните проблеми во управувањето со барателите на азил во ЕУ е диференцираниот пристап усвоен од различни земји-членки. Додека некои земји, како Германија и Шведска, поздравија голем број баратели на азил во последниве години, други земји усвоија порестриктивни политики, наидувајќи на неизбежни дипломатски судири со самата Европска заедница и со другите земји-членки. Некои земји сакаат да промовираат поеднаква распределба на барателите на азил низ сите членки на ЕУ, додека други веруваат дека одговорноста треба да остане првенствено кај земјите од почетната дестинација, кои често се наоѓаат во јужните и источните региони на ЕУ.

Покрај конфликтите и прогонот, уште еден фактор што влијае на состојбата на барателите на азил во ЕУ се климатските промени. Зголемувањето на нивото на морето, екстремните временски настани, опустинувањето и недостигот на ресурси туркаат се повеќе луѓе да мигрираат во потрага по подобри услови за живот. Овие еколошки миграции дополнително ги предизвикуваат европските системи за азил, бидејќи барателите на азил кои бегаат од последиците од климатските промени не мора да спаѓаат во традиционалните категории на политички азил, што покренува важни прашања за правата и правниот статус на оние кои бараат азил од еколошки причини.

Управувањето со надворешните граници на ЕУ е уште еден критичен аспект на ситуацијата на барателите на азил во ЕУ. Земјите-членки се обврзаа да ја зајакнат безбедноста на надворешните граници за подобра контрола на миграциските текови, со што ќе го охрабрат формирањето на Европската агенција за гранична и крајбрежна стража (Фронтекс) за координирање на операциите за граничен надзор и контрола. Сепак, ефективноста на овие мерки беше предмет на дебата бидејќи некои тврдат дека е неопходна поголема безбедност на границите за да се спречи влезот на нерегуларните мигранти, наспроти оние кои веруваат дека овие мерки би можеле да го попречат пристапот до оние кои бараат легитимен азил и кои може да бидат жртви на трговија со луѓе.

Еден од најитните предизвици во управувањето со барателите на азил во ЕУ се однесува на условите за прием и интеграција. Многу европски земји и особено Италија, особено во последниве месеци, се соочија со екстремни тешки проблеми поврзани со пренатрупаноста во прифатните центри, недостатокот на ресурси за гарантирање на соодветни услуги и интеграција на барателите на азил во општеството. Интеграцијата е сложен процес кој бара време и ресурси, но од суштинско значење е да се осигура дека барателите на азил можат позитивно да придонесат за општеството и да не останат на маргините. Вистинската и ефективна интеграција вклучува учење на јазикот, пристап до образование и работа, како и разбирање на вредностите и нормите на општеството домаќин.

Управувањето со процедурите за азил е уште еден критичен аспект за сите земји-членки кои се принудени да се справат со значителен број барања за азил, што ги оптоварува нивните системи. Една од главните цели е да се забрзаат процедурите за азил за да можеме да обезбедиме навремен одговор на барателите, но, со гаранција, дека постапките се праведно и прецизно спроведени за да се избегнат нефер или произволни одлуки.

Создавањето заедничка политика за азил и споделувањето на одговорностите може да помогне да се обезбеди поефективен и праведен одговор на ситуацијата на барателите во ЕУ. Солидарноста може да се манифестира преку финансиска поддршка за земјите кои се најпогодени од протокот на баратели на азил, споделување на добри практики во процедурите за управување и прифаќање задолжителни квоти на баратели на азил меѓу земјите-членки.