fbpx

Prawie 80% Rumunów uważa, że UE powinna mieć własną armię

Nasza przyszłość z NATO - 14 maja, 2024

Ponad połowa Rumunów uważa, że Rumunia skorzystała na przystąpieniu do Unii Europejskiej i taki sam odsetek uważa, że interesy kraju zostały wynegocjowane bardzo dobrze lub dość dobrze po przystąpieniu do UE. Jednocześnie odsetek osób niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych ze sposobu, w jaki interesy Rumunii są obecnie reprezentowane w Brukseli, jest o prawie dziesięć procent wyższy niż odsetek osób zadowolonych lub bardzo zadowolonych z obecnych posłów do PE, którzy reprezentują ich w Parlamencie Europejskim, który również wynosi ponad 50%. Takie są wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego na początku kwietnia przez rumuńską firmę sondażową IRES w ramach niedawno opublikowanego Programu Odpowiedzialności Społecznej.

Zwiększone zainteresowanie Rumunów wyborami do Parlamentu Europejskiego

Zdecydowana większość – 80% – ankietowanych w tym samym badaniu stwierdziła, że jest pewna lub raczej pewna, że zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Badanie wykazało jednak, że nieco ponad jedna trzecia Rumunów jest zainteresowana polityką omawianą na szczeblu UE.

Większość Rumunów uważa, że kraj skorzystał na przystąpieniu do Unii Europejskiej, a przytłaczający odsetek jest przekonany, że Rumunia powinna pozostać w UE przynajmniej przez kilka następnych lat. Około 56% respondentów badania IRES stwierdziło, że Rumunia zyskała więcej na członkostwie w UE, podczas gdy tylko 37% stwierdziło, że straciła więcej. Odsetek osób, które stwierdziły, że ani nie zyskały, ani nie straciły, wyniósł tylko 4%, podczas gdy odsetek osób niezdecydowanych i tych, które stwierdziły, że nie wiedzą/nie chcą udzielić odpowiedzi, wyniósł tylko 3%. Odsetek tych, którzy uważają, że dla Rumunii byłoby lepiej pozostać w UE w nadchodzących latach jest znacznie wyższy niż tych, którzy są przeciwnego zdania – 73% w porównaniu do 24%.

Prawie 60% Rumunów ma członka rodziny pracującego w UE

Jeśli chodzi o korzyści płynące z członkostwa w UE, większość respondentów twierdzi, że podróżowała do kraju UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat (53%) lub ktoś z ich rodziny pracuje w UE (59%). Jednak mniej niż jedna czwarta (20%) twierdzi, że pracowała w kraju UE, a odsetek osób, które studiowały w UE lub korzystały z funduszy UE, jest bardzo niski (odpowiednio 11% i 6%).

Ponadto ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że Rumunia ma więcej do zyskania niż do stracenia w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych (73%), budowy autostrad (68%), naprawy dróg (61%), dostępu do usług zdrowotnych (60%), poprawy sytuacji grup szczególnie wrażliwych (osób bez dochodów, osób niepełnosprawnych, Romów itp.) (59%), renowacji historycznych centrów/zabytków (57%), tworzenia miejsc pracy (56%), polityki zagranicznej Rumunii (54%), sprawnego funkcjonowania rumuńskiego biznesu (53%). Jednak mniej niż połowa respondentów uznała, że członkostwo w UE przyniosło korzyści w zakresie niezależności sądownictwa (49%), wyższych standardów życia (48%), eksportu rumuńskich produktów (47%), przejrzystości rządu (46%), walki z korupcją (44%) i rumuńskiego rolnictwa (40%).

Co ciekawe, odsetek osób, które zgodziły się w pełni lub częściowo ze stwierdzeniem „integracja z UE oznacza wzrost dobrobytu Rumunów” jest znacznie wyższy niż tych, którzy twierdzą, że Rumunia skorzystała na członkostwie w UE. 74% osób uważa, że integracja przyniosła dobrobyt, podczas gdy tylko 56% twierdzi, że ogólnie kraj na tym skorzystał. Na drugim końcu skali znajdują się osoby, które twierdzą przeciwnie – że przystąpienie do bloku UE nie przyniosło Rumunom dobrobytu – stanowią jedynie 25% (reszta jest niezdecydowana). Jednocześnie ponad 60% respondentów zgodziło się całkowicie (28%) lub częściowo (33%) ze stwierdzeniem „Rumunia skorzystała więcej niż wpłaciła do budżetu UE”.

Z drugiej strony, ponad 90% respondentów zgodziło się w pełni lub częściowo ze stwierdzeniem „Młodzi Rumuni korzystają ze swobody studiowania w innych krajach UE”, ponad 70% ze stwierdzeniem „Po integracji z UE prawo do pracy jest lepiej chronione dla Rumunów pracujących w UE”, a ponad 60% – ze stwierdzeniami „Ludzie żyjący w ubóstwie odnieśli wiele korzyści z pomocy UE”, „Prawa człowieka są lepiej przestrzegane w Rumunii po integracji z UE”, „Rumuńska demokracja działa lepiej po integracji z UE”. Odsetek osób, które uważają, że „Rumunia ma lepszą infrastrukturę transportową (drogi, koleje) po integracji z UE” jest jednak niższy i wynosi około 50% (56%), podczas gdy odsetek osób, które uważają, że „korupcja rumuńskich polityków zmniejszyła się po integracji z UE” wynosi nieco ponad 30% (13% zgadza się w pełni, a 22% częściowo). Na drugim końcu skali 61% respondentów uważa, że integracja z UE nie doprowadziła do zmniejszenia korupcji, przy czym 44% całkowicie się z tym nie zgadza, a 17% częściowo się z tym nie zgadza.

Interesy integracyjne Rumunii były przedmiotem rzetelnych negocjacji

Ogólnie rzecz biorąc, odsetek osób, które uważają, że interesy Rumunii w zakresie integracji zostały uczciwie wynegocjowane, jest również wyższy niż tych, którzy twierdzą inaczej. Tak więc odsetek tych, którzy uważają, że negocjatorzy wykonali swoją pracę dość dobrze, wynosi 45%, a tych, którzy uważają, że zrobili to bardzo dobrze – 9%. Na drugim końcu spektrum, 25% uważa, że negocjacje poszły raczej źle, a 17% uważa, że interesy Rumunii zostały wynegocjowane bardzo źle. Pozostałe 4% jest niezdecydowanych.

Jednak odsetek tych, którzy nie są zainteresowani tym, co jest omawiane w Brukseli, jest prawie dwukrotnie wyższy niż tych, którzy są zainteresowani, a ci, którzy są niezadowoleni z obecnych posłów do PE, znacznie przewyższają liczbę tych, którzy są z nich zadowoleni. Tak więc odsetek respondentów, którzy stwierdzili, że nie są bardzo lub wcale zainteresowani polityką omawianą na szczeblu UE, wyniósł ponad 60% (63%), podczas gdy odsetek tych, którzy byli bardzo lub dość zainteresowani, wyniósł nieco ponad 30% (33%). Jednocześnie odsetek osób, które stwierdziły, że są bardzo zadowolone z reprezentacji Rumunii w Parlamencie Europejskim wyniósł tylko 7%, plus 37% osób, które były dość zadowolone. Na drugim końcu skali 34% ankietowanych stwierdziło, że są bardzo niezadowoleni z obecnych posłów do PE, a 20% było raczej niezadowolonych. Jednak tylko 54% respondentów jest „raczej optymistycznie” nastawionych do przyszłości UE, w porównaniu do 44%, którzy są „raczej pesymistyczni”. Jeśli chodzi o przyszłość UE, przytłaczająca większość Rumunów – prawie 80% – uważa, że blok powinien mieć własną armię. Ponadto większość – 40% – uważa, że wojna z bliska jest głównym zagrożeniem dla UE, a około 10% respondentów wymieniło terroryzm i powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji jako trzy największe zagrożenia dla przyszłości Unii.

Około 76% ankietowanych stwierdziło, że zgodziłoby się w bardzo dużym, dość dużym lub dość małym stopniu z przystąpieniem Mołdawii do UE. Dla porównania, tylko 65% zgodziło się na przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Zdecydowana większość Rumunów – ponad 80% – wie, że wybory, zarówno parlamentarne, jak i lokalne, odbędą się 9 czerwca, a tylko 9% stwierdziło, że nie wie. Równie znaczący jest odsetek osób, które stwierdziły, że zamierzają pójść do urn, ale odsetek osób, które stwierdziły, że na pewno pójdą lub rozważają głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest nieco wyższy niż odsetek osób zdecydowanych głosować w wyborach lokalnych. Tak więc odsetek osób w pierwszej kategorii wynosi 80%, w porównaniu do 87% osób w drugiej kategorii.

50% Rumunów twierdzi, że żyje im się gorzej niż 10 lat temu

Badanie dotyczyło również postrzegania standardów życia. W związku z tym większość ankietowanych uważa, że żyje im się gorzej lub tak samo źle/dobrze jak 10 lat temu. Tylko 30% stwierdziło, że żyje im się lepiej niż dekadę temu, podczas gdy 50% stwierdziło, że żyje im się gorzej, a 19% stwierdziło, że ich życie jest takie samo. Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące przyszłości, również w tym przypadku odsetek osób, które uważają, że za 5 lat będzie im się żyło gorzej, jest wyższy niż osób przewidujących lepsze życie: 39% w porównaniu do 34%. Odsetek osób, które uważają, że ich życie będzie takie samo za 5 lat wynosi 20%, a osób, które nie potrafiły/nie chciały odpowiedzieć na to pytanie wynosi 6%.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1 108 respondentów w wieku 18 lat i starszych, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), z maksymalnym tolerowanym błędem ±2,9%.