fbpx

Falska påståenden om slaveri och kolonialism

Kultur - maj 24, 2024

Det råder ingen tvekan om att slaveriet var omoraliskt. Själva tanken att en person kan äga och misshandla en annan är avskyvärd för den moderna människan. Men vissa påståenden om slaveri handlar inte om moral utan om fakta, till exempel ett uttalande nyligen av Londons borgmästare Sadiq Khan ”om att vår nation och stad har en stor del av sin rikedom att tacka för sin roll i slavhandeln”. Det är också troligt att kolonialism är fel, om det som menas med det är att en mäktig nation erövrar några svagare nationer och sedan styr dem mot deras medlemmars vilja. Men återigen, vissa påståenden om kolonialismen handlar inte om moral utan om fakta, till exempel vänsterjournalisten Owen Jones påstående att ”kolonialismens blodspengar berikade den västerländska kapitalismen”. I en kort och läsvärd bok som publicerades i år presenterar Dr. Kristian Niemietz från London Institute of Economic Affairs övertygande bevis för att dessa två påståenden är falska. Hans slutsats är: ”Kolonialismen och slavhandeln var i bästa fall mindre faktorer i Storbritanniens och västvärldens ekonomiska genombrott, och möjligen nettoförlorare.

Slaveri improduktivt

År 1776 påpekade Adam Smith i sin bok Nationernas rikedom att slaveriet sannolikt inte var produktivt eftersom slavarna inte hade något incitament att anstränga sig eller att visa och utveckla några särskilda färdigheter: ”Erfarenheten från alla tider och nationer visar, tror jag, att det arbete som utförs av slavar, även om det verkar kosta bara deras underhåll, i slutändan är det käraste av alla. Niemietz håller med och ställer en hel del relevanta frågor om Storbritanniens transatlantiska slavhandel. Hur stora var vinsterna från slaveriet jämfört med den totala storleken på den brittiska ekonomin eller de brittiska investeringarna? Översteg de privata vinsterna skattebetalarnas kostnader? Skulle plantagerna i Amerika ha kunnat existera utan slaveri, i mindre skala?

Modern forskning visar att vinsterna från slavhandeln motsvarade knappt 8 procent av Storbritanniens totala investeringar. Det innebär att även om slavhandlarna skulle ha varit ovanligt kloka investerare, så skulle de inte ha bidragit särskilt mycket till Storbritanniens totala investeringar. Forskningen visar också att sockerplantagerna, som brukar beskrivas som slavarnas bastioner, när de var som störst bidrog med endast 2,5% till värdet av den brittiska ekonomin. Det var mindre än vad t.ex. fårskötseln gjorde, men som Niemietz påpekar är det ingen som hävdar att fårskötseln finansierade eller påskyndade den industriella revolutionen.

Dessutom var upprätthållandet av slaveriet långt ifrån kostnadsfritt, till exempel försvaret av de karibiska öarna där sockerplantagerna var belägna. Vid tiden för slavhandeln hade Storbritannien en mycket större militär styrka än andra europeiska länder, och den brittiska befolkningen beskattades hårt. Niemietz drar följande slutsats: ”Vinsterna var små i förhållande till storleken på den brittiska ekonomin och de kan inte ha förklarat mer än en liten del av de totala investeringarna. När vi drar av skattekostnaden kan nettovinsterna mycket väl ha varit negativa. Niemietz tvivlar dock på att plantageekonomin skulle ha blomstrat utan slaveriet. Dess enda positiva bidrag till den europeiska ekonomin var förmodligen att den under en period sänkte priset på socker, kaffe och andra tropiska produkter från den nivå som skulle ha uppnåtts på en fri marknad (med anställd arbetskraft i stället för slavar).

Ingen vinst för kolonisatörerna

Vid en första anblick verkar kolonialismen inte vara lika ond i sig som slaveriet. Det är tänkbart, men kanske inte troligt, att en civiliserad nation skulle erövra ett land befolkat av vilda stammar, styra det klokt, utbilda folket och gradvis civilisera det. Men om vi bortser från moralen, kan kolonialismen ha varit lönsam för kolonisatörerna? Adam Smith tyckte inte det, och Otto von Bismarck höll förvånansvärt nog med honom. ”De förmenta fördelarna med kolonier för moderlandets handel och industri är för det mesta illusoriska. För kostnaderna för att grunda, stödja och särskilt upprätthålla kolonier”, konstaterade Bismarck, ”överstiger mycket ofta de fördelar som moderlandet har av dem, helt bortsett från det faktum att det är svårt att rättfärdiga att en avsevärd skattebörda läggs på hela nationen till förmån för enskilda branscher inom handel och industri.

Niemietz diskuterar fyra koloniala imperier: det brittiska, franska, tyska och belgiska. Han påpekar att exploateringen av kolonierna inte kan ha varit en viktig faktor för den brittiska industrialiseringen och rikedomen. Innan framstegen inom containerfrakt, transportlogistik och kommunikationsteknik, som har underlättat den internationella handeln enormt, var huvuddelen av Storbritanniens ekonomiska aktivitet inhemsk. Även då, på 1700- och 1800-talen, var Storbritanniens viktigaste handelspartners de europeiska grannarna, inte kolonierna. Forskning visar att merparten av de brittiska investeringarna finansierades med inhemska besparingar och handel inom västvärlden. Dessutom måste kostnaderna för att skaffa och behålla kolonier vägas mot eventuella vinster. Niemietz medger att imperier kan uppmuntra handel inom sina gränser, men en del handel utanför skulle ha förekommit ändå. Hans slutsats, som baseras på expertutlåtanden, bland annat från vänsterorienterade historiker, är att vissa strategiskt placerade grupper kan ha dragit nytta av det brittiska imperiet, men att det är tveksamt om den totala nettovinsten var större än den totala nettokostnaden. I det franska fallet verkar det dock som om imperiet i stort sett var självfinansierande. Frankrike fick det alltså varken bättre eller sämre på grund av sitt koloniala imperium. I det tyska fallet bekräftar dokumentationen Bismarcks uppfattning att kostnaden för kolonierna var högre än vinsten.

Förlust för de koloniserade

Det enda koloniala imperium där vinsten för kolonisatören helt klart verkar ha varit större än kostnaden var det belgiska. Men detta var ett specialfall av två skäl, konstaterar Niemietz. Den belgiska statskassan spenderade nästan ingenting på kolonierna, och de omfattade territorier som var rika på naturresurser: vissa delar av Kongo var nästan som ett modernt Kuwait. Det belgiska kejsardömet var verkligen kolonialism när den var som värst.

Även om det oftast inte fanns någon betydande nettovinst för kolonisatörerna, är det rimligt att anta att de koloniserade ofta led en förlust. Ett skäl var att kolonialväldet oftast var auktoritärt, med få inbyggda begränsningar. Efter självständigheten tog lokala eliter över denna oinskränkta makt. Exploatering av utlänningar ersattes av exploatering av en härskande klass (utom i nybyggarstater som Kanada, Australien och Nya Zeeland där institutioner som de i Storbritannien växte fram). Ett annat skäl var att slavhandeln, där krigsfångar såldes till européer, åtminstone i Afrika hade en skadlig effekt eftersom den ledde till social och etnisk splittring som i sin tur hindrade ekonomisk utveckling.

Några ytterligare observationer

En fördel med Niemietz bok är att den är kortfattad. Jag kan dock inte låta bli att göra några påpekanden. Fallet Island verkar bekräfta författarens slutsatser. I slutet av 1700-talet föreslog några framstående britter att Storbritannien skulle lägga beslag på Island, som då i praktiken var en dansk koloni. De brittiska myndigheterna studerade förslaget och kom fram till att det skulle vara relativt enkelt att ockupera Island, men kostsamt att behålla det. Följaktligen avvisade de förslaget. Under 1800-talet spenderade Danmark ungefär dubbelt så mycket pengar på Island som man fick från landet. Det är också ett intressant faktum att de tre rikaste europeiska länderna, Schweiz, Norge och Island, i dag inte var några kolonialmakter.

För det andra återinförde Sovjetunionen slaveriet under 1900-talet i de ökända arbetslägren, Gulag. Dessa läger var förmodligen inte produktiva i det långa loppet, av de skäl som Adam Smith räknade upp. De kan ha varit ännu mindre produktiva än plantagerna i södra USA, Karibien och Brasilien, eftersom Gulag-fångarna inte köptes till marknadspris så att deras ”ägare” – det sovjetiska kommunistpartiet – inte hade något större incitament att behandla dem väl. Sovjetunionen upprättade också ett kolonialt imperium, även om det inte kallades vid det namnet: det kontrollerade många lydstater och utnyttjade dem skoningslöst.

En tredje iakttagelse är att slaveriet började tidigare och slutade senare i arabländerna än i väst, medan det inte verkar ha skapat någon rikedom där. Till och med på det avlägsna Island kom arabiska pirater 1627 och tillfångatog hundratals människor som de sedan sålde på slavmarknader i Nordafrika. Totalt beräknas araberna ha förslavat mer än en miljon vita européer och cirka sju miljoner svarta afrikaner, medan mellan tio och tolv miljoner afrikaner fördes till Amerika med tvång.

En fjärde punkt handlar om kompensation. Om vi, för argumentets skull, accepterar att hela grupper ska betraktas som offer för orättvisor och att de därför ska kompenseras, så borde rimligen traditionella försäkringsprinciper gälla. Detta innebär att kompensationen ska göra att de får det lika bra som de skulle ha haft det om de inte hade blivit offer för orättvisan. Därför bör ättlingar till slavar i USA tillförsäkras samma levnadsstandard som de skulle ha haft om deras förfäder hade stannat kvar i Afrika och inte tillfångatagits av andra afrikaner och sålts till européer. Men det ironiska är att denna levnadsstandard i genomsnitt skulle vara mycket lägre än den som ättlingar till slavar nu åtnjuter i USA.

För det femte är det ganska talande att befolkningen i en av de sista kolonierna, Hongkong, skulle ha föredragit att stanna kvar under brittiskt styre i stället för att överlämnas till Kina 1997. Även om kolonialismen ofta kan ha medfört mer kostnader än vinster för de koloniserade, var detta verkligen inte fallet i Hongkong. De välskrivna och gripande romanerna om kolonialismen, såsom Joseph Conrads
Mörkrets hjärta
och E.M. Forsters Passage to India, ger bara en del av sanningen. Det finns andra, vilket Niemietz bok och exemplet Hong Kong visar.