fbpx

Nya attacker mot Ungern från EU-parlamentet

Okategoriserad - februari 22, 2024

Europaparlamentet vill utreda om Ungern brutit mot unionens regler i sådan utsträckning att landets rösträtt i EU bör återkallas.

I januari röstade 345 ledamöter för resolutionen som kritiserar Ungern för brist på ”demokrati”, medan 104 röstade emot.

”Parlamentet fördömer den ungerska regeringens avsiktliga, fortsatta och systematiska försök att undergräva EU:s grundläggande värderingar enligt artikel 2 i EU-fördraget”, lyder resolutionen.

Ungern har motsatt sig detta i många år

Sedan 2018 har olika politiska intressen i Europaparlamentet arbetat mot den konservativa regeringen i Ungern. Då inleddes ett så kallat artikel 7.1-förfarande mot Ungern med motiveringen att landets regering under Viktor Orbán ”undergräver” grundläggande demokratiska fri- och rättigheter och rättsstatsprincipen.

Hittills har detta initiativ endast lett till att företrädare för den ungerska regeringen vid ett antal tillfällen har frågats ut av företrädare för andra EU-länder i ministerrådet. Vid dessa tillfällen har Ungern fått stöd av Polen, som också befann sig i ett förfarande enligt artikel 7.1. Polen fick dock nyligen en ny regering som lovade att följa EU-parlamentets krav för att undvika ytterligare förfaranden mot landet.

Den nya resolutionen som antogs av EU-parlamentet i januari kräver att medlemsländerna utreder om Ungern ”på ett allvarligt och ihållande sätt har åsidosatt” de principer som ligger till grund för EU-samarbetet och som samlas i artikel 2 i fördraget. Om processen slutförs kan Ungern förlora sin rösträtt i EU.

Kommissionens stödfonder kommer att betalas ut

Samtidigt har Bryssel vidtagit andra åtgärder för att straffa medlemslandet Ungern. EU-kommissionen har i över ett år fryst utbetalningar av EU-stöd till Ungern med hänvisning till bland annat brister i rättsväsendets oberoende, akademisk frihet och rättigheter för HBTQ-personer. I december 2023 rapporterade dock kommissionen att Ungern hade uppfyllt de krav som ställts på rättsväsendet, vilket innebär att mer än tio miljarder euro måste betalas ut.

I den nya resolutionen i januari anser parlamentet att kommissionens beslut kan ifrågasättas och uttrycker en önskan om att kommissionen skall ändra sitt beslut.

”Parlamentet anser att Ungern, även efter de senaste reformerna, inte uppfyller den standard för rättsväsendets oberoende som anges i stadgan”, heter det i resolutionen.

Den majoritet i EU-parlamentet som stödjer resolutionen anser att inga pengar ska betalas ut så länge Ungern inte lever upp till alla de krav som ställs på alla de områden där kritik har riktats mot landet.

Fler attacker mot Ungern väntar

Utskottet för rättsliga frågor har till uppgift att undersöka om andra rättsliga åtgärder kan vidtas, till exempel att lämna in en stämningsansökan till EG-domstolen i syfte att stoppa kommissionen från att betala ut EU-stöd till Ungern.

På grund av dessa motsägelser blockerade Ungerns premiärminister Viktor Orbán ett beslut vid EU-toppmötet i december om att bevilja Ukraina en stödfond på 50 miljarder euro.

Men Orban meddelade sin avsikt att blockera beslutet efter att ledarna vid toppmötet beslutat att inleda medlemskapsförhandlingar med Ukraina och Moldavien och sedan även bevilja Georgien kandidatstatus. Orban har länge motsatt sig ett medlemskap för Ukraina men har inte lagt in sitt veto mot förslaget. Han berättade senare för ungerska medier att han hade kämpat i åtta timmar för att försöka få de andra EU-ledarna att ändra sig, men att han inte hade lyckats övertyga dem. Han noterade dock att Ukrainas väg till EU-medlemskap fortfarande skulle vara en lång process och att det ungerska parlamentet kommer att ha flera chanser att stoppa ett nytt EU-medlemskap.

Orbáns agerande kritiseras starkt av majoriteten i EU-parlamentet, som anser att han agerar med ”stor respektlöshet och i strid med EU:s strategiska intressen”. Majoriteten anser att EU inte kan ge efter för vad man anser vara ”utpressning” från den ungerska regeringens sida.