fbpx

Временна сделка относно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки

Околна среда - март 28, 2024

Миналата седмица белгийското председателство на Съвета на ЕС и преговарящите от Европейския парламент постигнаха временно споразумение по Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки – амбициозно законодателно предложение, което Европейската комисия представи през ноември 2022 г., за да обърне тенденцията на все по-нарастващо генериране на отпадъци от опаковки.

В тази връзка в предложението за регламент се установяват изисквания за целия жизнен цикъл на опаковките по отношение на екологичната устойчивост и етикетирането. Настоящият регламент има за цел също така да допринесе за ефективното функциониране на вътрешния пазар чрез хармонизиране на националните мерки относно опаковките и отпадъците от опаковки, за да се избегнат пречките пред търговията, изкривяването и ограничаването на конкуренцията в рамките на ЕС, като същевременно се предотврати или намали неблагоприятното въздействие на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда и човешкото здраве въз основа на високо ниво на защита на околната среда.

В този контекст Европейският парламент одобри законодателното досие на първо четене през ноември 2023 г., а Съветът на ЕС прие общия си подход през декември 2023 г., което даде възможност на съзаконодателите да започнат междуинституционални преговори, т.нар. тристранни преговори. След две политически тристранни срещи на5 февруари и4 март и многобройни технически тристранни срещи между тях, съзаконодателите най-накрая постигнаха временно споразумение след политическата тристранна среща, проведена на4 март.

Ако се спрем подробно на договореното, някои от най-важните разпоредби на договорения текст са следните. Що се отнася до изискванията за веществата в опаковките, договореният текст ги засилва, като въвежда ограничение за пускането на пазара на опаковки, които влизат в контакт с храни и съдържат алкилперфлуорирани и полифлуорирани алкилни вещества (PFAS) над определени нива. Споразумението също така ограничава сумирането на нивата на концентрация на олово, кадмий, живак и шествалентен хром, произтичащи от вещества, съдържащи се в опаковки или опаковки.

Законодателството също така определя цели за намаляване на отпадъците от опаковки, които трябва да достигнат 15% до 2040 г., а някои формати пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат напълно забранени от 2030 г.

Освен това с договорения текст се установява цел за задължителна рециклируемост на опаковките до 2030 г., цели за минимално съдържание на рециклирана пластмаса във всяка част на опаковката, минимални цели за рециклиране по тегло на генерираните отпадъци от опаковки и повишени изисквания за рециклируемост, както и задължителни цели за повторна употреба до 2030 г. и ориентировъчни цели за 2040 г., засягащи различни опаковки и сектори като алкохолни и безалкохолни напитки, транспортни и търговски опаковки и групирани опаковки.

Законодателството въвежда също така важни разпоредби за насърчаване на прехода към кръгова икономика, като например изискването до 2029 г. държавите членки да гарантират разделно събиране на поне 90 % от пластмасовите бутилки за еднократна употреба и металните опаковки за напитки всяка година и да създадат системи за връщане на депозити (DRS), за да постигнат тези цели. Държавите членки трябва също така да приемат задължителни цели за събиране и да предприемат необходимите мерки за осигуряване на събирането на различни материали, включително пластмаса, алуминий, стъкло, хартия и картон.

Важно е обаче да се отбележи, че законодателното досие все още не е прието и договореният текст е само резултат от неофициални междуинституционални преговори между съзаконодателите, който сега ще трябва да бъде официално ратифициран от Съвета на ЕС и от Европейския парламент. На първо място, от името на Съвета, компромисният текст, договорен в рамките на тристранните разговори, трябва първо да бъде одобрен от Корепер I, за да може след това да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС (вероятно на Съвета на министрите на околната среда на 25 март). След това, що се отнася до Парламента, комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните трябва първо да одобри текста, за да може след това той да бъде гласуван на пленарната сесия на Парламента (вероятно през април).

Освен това договореният текст все още не е получил зелена светлина от Европейската комисия. Въпреки че изпълнителната власт на ЕС действа като неутрален посредник по време на тристранните преговори, Комисията информира съзаконодателите дали е съгласна с измененията, направени в нейните предложения. Това има политически последици, тъй като ако Комисията не е в състояние да се съгласи с измененията, внесени в нейното предложение, Съветът е принуден с единодушие, а не с квалифицирано мнозинство, да приеме законодателно досие. Въпреки че Комисията не е съгласна с някои от измененията, внесени от Парламента и Съвета, тя ще трябва да реши дали да се включи, за да осигури приемането на законодателството, или да рискува това досие да бъде провалено.