fbpx

Правителство: Скоро ще бъде издаден указ за „списъци на чакащите“

Здраве - май 29, 2024

Списъците на чакащите за медицински прегледи в Италия за съжаление са широко разпространен проблем, който засяга много граждани.
Причините за дългите списъци с чакащи за медицински прегледи в Италия са многобройни и сложни. Сред тях са недостигът на здравен персонал, липсата на подходящи съоръжения, ограничените средства за обществено здравеопазване и дългото чакане за одобрение на ново набиране на персонал и финансиране.
В опит да се реши този проблем, декретът, с който правителството на Мелони цели да реши този и други проблеми на нашата система на здравеопазване, система, която с всичките си трудности остава отличник в света, е на финалната права. Очаква се Съветът на министрите да го одобри в началото на юни, но благодарение на работата на парламентарните комисии вече се появиха някои предварителен вариант на окончателния текст.
Очаква се указът да засегне няколко точки и, както беше споменато, има за цел да разреши няколко проблема, които вече са станали „органични“ за самата система.
Отправна точка е Хартата за правата на гражданите за целите на предоставянето на основните нива на грижи. Сред посочените права гражданите имат право на достъп до списъци на чакащите, без да се налага спиране на резервациите, на ефективно предоставяне на здравни услуги на публични или частни акредитирани заведения;, на спазване на очакваното време за чакане и на прозрачно съобщаване на максималното очаквано време за чакане и методите за извършване на услуги.
Създава се национална система за управление на списъците на чакащите, като оперативната съвместимост между чашките и пълната оперативна съвместимост на резервационните центрове на акредитираните частни доставчици с компетентните териториални чашки ще бъдат неотменимо условие за сключване на договорни споразумения за акредитация на здравни заведения. Освен това задачата на чашите ще бъде да активират услугата „Припомняне“, за да напомнят на пациентите за тяхната среща – пациенти, които, ако не се явят на посещението, без да го отменят, все пак ще трябва да платят за услугата.
По-специално, с цел да се съкратят сроковете, мярката предприема действия за прозрачност на списъците на чакащите. Министерството ще поиска от регионите да стандартизират начина, по който се оповестява очакваният срок за всяка услуга. Към днешна дата много региони вече предоставят на обществеността статистически данни в реално време, но всеки регион предоставя тези данни чрез собствена система, която често скрива най-дългите чакания. Агенцията за регионални здравни услуги Agenas ще създаде Национална платформа за списъци на чакащите, на която ще се съхраняват данните от регионите, което ще направи системата по-прозрачна и използваема.
Регионалните лимити за разходите също ще се променят. Всъщност в проекта се посочва, че за да се намалят списъците на чакащите, на регионите ще бъде позволено да надвишават тавана за здравни услуги, закупени от акредитирани частни организации. До края на 2024 г. регионите ще могат да изразходват 0,4 % от общия здравен фонд, който понастоящем се отпуска от правителството в бюджета (около 130 млрд. евро). В превишението ще бъде включено и финансирането на извънредния труд, положен от специалистите на SSN, като максималната стойност се оценява на около 100 млн. За всяка следваща година до 2026 г. правителството допълнително увеличава таваните на разходите, свързани със закупуването на услуги от частни субекти, със сума, равна на 1 % от разходите за здравеопазване за 2011 г. Това е важен ангажимент, който опровергава опозицията, която плаши за съкращения, и би трябвало да доведе ако не до решение, то поне до значителна първа стъпка към една наистина ефективна система на здравеопазване.
Нови мерки за противодействие на явлението „символични лекари“ в отделението, което е свързано с големи разходи. За да се компенсира недостигът, ще има стимули за наемане и по-голяма еластичност.

Femo