fbpx

Azyl a migrace, ECR požaduje účinnější nařízení o screeningu

Politika - 9 dubna, 2024

Přístup Evropské unie k azylu a migraci byl významně aktualizován přijetím nového Paktu o migraci a azylu, jehož cílem je vytvořit spravedlivější, účinnější a udržitelnější rámec pro řešení těchto otázek v rámci EU. Cílem paktu, který byl navržen v září 2020 a schválen Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2023, je dlouhodobě řídit migraci stanovením jasných a humánních podmínek pro osoby přicházející do EU a vytvořením společné strategie založené na solidaritě, odpovědnosti a dodržování lidských práv.

Mezi hlavní součásti paktu patří:

  1. **Nařízení o screeningu**: Jednotná pravidla pro identifikaci státních příslušníků třetích zemí při příjezdu, která zvyšují bezpečnost v schengenském prostoru.
  2. **Nařízení Eurodac**: Vylepšená databáze pro přesnější odhalování neoprávněných pohybů.
  3. **Nařízení o azylovém řízení**: Zjednodušené azylové, návratové a hraniční řízení.
  4. **Nařízení o řízení azylové migrace**: Nový mechanismus solidarity mezi členskými státy, který rovnoměrněji rozdělí odpovědnost za žádosti o azyl.
  5. **Nařízení o krizi a vyšší moci**: Přípravná opatření pro lepší zvládání budoucích migračních krizí.

Pakt klade důraz na efektivitu a jasnost při vyřizování žádostí o azyl a zaměřuje se na stanovení jasných povinností a obnovení důvěry mezi členskými státy. Zahrnuje nové povinné kontroly před vstupem, rychlejší azylové řízení na hranicích a lepší správu údajů prostřednictvím databáze Eurodac pro boj proti nelegální migraci. Kromě toho obsahuje právní záruky dodržování základních práv, nezávislé kontrolní mechanismy a individuální posuzování žádostí o azyl, které chrání přístup k azylu a další práva.

Základem paktu je solidarita mezi členskými státy a mechanismy pro sdílení migrační zátěže prostřednictvím relokace, operativní podpory a budování kapacit pro azylové řízení. Pro konkrétní scénáře se plánují přizpůsobené reakce, včetně řešení zranitelných osob objevených při pátracích a záchranných operacích a zmírnění tlaku na systémy řízení migrace členských států.

Tento inkluzivní přístup, který zahrnuje názory všech zúčastněných stran, je významným krokem k vyřešení dlouhodobé politické patové situace v oblasti azylové a migrační politiky EU s cílem zajistit, aby byla migrace řízena spravedlivým a účinným způsobem, který je v souladu s hodnotami EU a mezinárodními právními předpisy.

Na miniplenárním zasedání v Bruselu, které začíná ve středu odpoledne, budou poslanci Evropského parlamentu diskutovat a hlasovat o aktualizaci azylových a migračních předpisů EU. Mezi navrhovanými opatřeními je nařízení o postupech kontroly státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích. Tato předběžná dohoda by členským státům umožnila provádět kontroly nelegálních migrantů zadržených na vnějších hranicích i uvnitř země. Kontrola by zahrnovala lékařské prohlídky, kontrolu totožnosti, bezpečnostní kontroly a shromažďování biometrických údajů, které by v závislosti na situaci vyústily v předání osob bez státní příslušnosti k příslušnému azylovému řízení nebo k návratu. Tým ECR poukazuje na to, že účinné nařízení o prověřování by umožnilo rychlou identifikaci osob s nízkou pravděpodobností udělení mezinárodní ochrany, což by usnadnilo proces navracení osob, kterým byl přístup odepřen.

Projednán a odhlasován bude rovněž dokument, jehož cílem je zefektivnit a sjednotit postupy navracení v členských státech zavedením postupu navracení na hranicích. Skupina ECR vyjadřuje své obavy ohledně tohoto opatření a zdůrazňuje, že aby bylo takové nařízení skutečně účinné, je nezbytné nejen zavést povinné hraniční řízení, ale také výrazně zlepšit návratovou politiku.

Evropský parlament zváží a rozhodne, jak řešit mimořádné migrační situace prostřednictvím změn protokolů a běžného azylového řízení. To zahrnuje povolení delších lhůt a rozsáhlejší používání specifických postupů na hranicích. Navrhované právní předpisy rovněž zahrnují revizi mechanismů sdílení zátěže, což by mohlo znamenat, že některé členské státy budou nuceny rozšířit své programy přesídlování nad rámec spravedlivě stanovených podmínek. Skupina ECR sice uznává určité výhody, ale je znepokojena nedostatkem jasných pokynů pro politiku vracení.