fbpx

Španělsko, Irsko a Norsko odměňují terorismus

Kultura - 1 června, 2024

Útok Hamásu na Izrael 7. října 2023 byl strašlivou událostí, skutečnou katastrofou, téměř neuvěřitelnou. Teroristé znásilňovali ženy a zabíjeli děti. Zavraždili celkem 1200 lidí, což je více Židů, než bylo zabito za jediný den od holocaustu, a zajali více než 250 rukojmích. Na rozdíl od nacistů se teroristé z Hamásu nesnažili svou zlobu skrývat. Místo toho drze vystavovali záběry svých ohavných zločinů na internetu. Další rozdíl spočíval v tom, že nacisté se ve válce většinou nesnažili skrývat za civilisty, zatímco teroristé z Hamásu používají jako živé štíty jak rukojmí, tak vlastní lidi. Předpokládá se, že někde v Gaze zůstává v zajetí 125 rukojmích.

Tři různé a vzájemně nepřátelské populace

Bylo překvapivé, ba přímo šokující, že se vlády Španělska, Irska a Norska 28. května 2024 rozhodly formálně uznat palestinský stát, aniž by alespoň podmínily propuštění zbývajících rukojmích Hamásem. Navíc je otázkou, co toto prohlášení znamená. Podle mezinárodního práva by stát měl mít 1) stálé obyvatelstvo; 2) vymezené území; 3) vláda a 4) schopnost navazovat vztahy s jinými státy. Palestinský stát neexistuje. Arabové v bývalém britském mandátu s tímto názvem (1922-1948) se dělí na tři vzájemně znepřátelené skupiny: 1) Arabové v Izraeli tvoří asi 20 % obyvatelstva a v liberální demokracii mají plná práva, včetně zastoupení v Knesetu. 2) Arabové na Západním břehu mají určitou samosprávu, ale žijí na území okupovaném jinými státy, nejprve Jordánskem v letech 1948-1967, od té doby Izraelem. V současné době jim vládne Fatah, který je známý svou neefektivitou a korupcí. 3) Arabové v Gaze žijí na území, které bylo dlouho okupováno jinými státy, nejprve Egyptem v letech 1948-1967 a poté až do roku 2005 Izraelem, který se jednostranně stáhl. Brzy poté se k moci dostal Hamás. Jsou v tvrdém odporu vůči Fatahu, jehož členy a příznivce v Gaze po izraelském stažení houfně unášeli, mučili a zabíjeli.

Neexistuje jediné samostatné a trvalé obyvatelstvo, které by se dalo nazvat palestinským národem. „Palestina“ je jen jeden z mnoha názvů pro region zahrnující Izrael, Západní břeh pod vládou Fatahu a Gazu pod vládou Hamásu. V této oblasti tvořili Židé většinu až do 3. století n. l. Po opakovaných povstáních proti Římské říši byla většina z nich zabita nebo vyhnána, i když někteří v zemi zůstali, pravděpodobně 10-20 % obyvatel. V době, kdy byla oblast pod kontrolou Byzantské říše, měli křesťané většinu, ale v roce 637 ji dobyli muslimové. Většina obyvatel následně konvertovala k islámu a přijala arabštinu. Osmanská říše vládla regionu od roku 1516 až do roku 1917, kdy jej obsadili Britové. Židovské přistěhovalectví začalo koncem 19. století v důsledku pronásledování Židů v Ruské říši i jinde a poté v důsledku sionismu, tedy myšlenky, že Židé jsou národ, který potřebuje vlast a stát. Imigrace vzrostla v letech mezi dvěma světovými válkami, kdy se země světa daly, řečeno slovy Chaima Weizmanna, rozdělit na ty, které chtěly Židy vyhnat, a na ty, které je nechtěly přijmout.

Rány, kterým není dovoleno se zahojit

Na konci druhé světové války tvořili Arabové přibližně dvě třetiny obyvatel britského mandátu a Židé jednu třetinu. Shromáždění OSN v roce 1947 navrhlo rozdělení regionu mezi obě skupiny. Židovští představitelé tento návrh přijali, ale vlády arabských států jej rázně odmítly. (Arabové žijící v britském mandátu do toho neměli co mluvit.) Když byl v květnu 1948 založen stát Izrael, arabské země okamžitě zaútočily. V důsledku toho uprchlo z Izraele asi 700 000 Arabů, kteří věřili v brzké arabské vítězství, zatímco Židé z arabských zemí uprchli nebo emigrovali v průběhu poněkud delšího období, z toho 600 000 do Izraele a 300 000 do jiných zemí. Izrael v roce 1948 navzdory všemu porazil spojené arabské síly, ačkoli Západní břeh Jordánu byl následně obsazen Jordánskem a Gaza Egyptem. Židovští uprchlíci do Izraele byli integrováni do společnosti, zatímco arabské země odmítaly arabským uprchlíkům z Izraele udělit občanství a místo toho je po desetiletí držely ve zvláštních táborech.

Ve dvacátém století došlo k mnoha masovým vyhoštěním nebo „přesunům obyvatelstva“: v roce 1923 uprchlo po řecko-turecké válce z Turecka do Řecka 1,6 milionu Řeků a 400 000 muslimů z Řecka do Turecka. Většina z nich žila po generace ve svých rodných zemích. V roce 1940 uprchlo do Finska 400 000 Finů z území, která Sovětský svaz zabral ve válce proti Finsku. V roce 1945 bylo z Polska, Československa a dalších středoevropských zemí vyhnáno nejméně deset milionů Němců (nebo německy mluvících osob). Bylo tichým, ale skutečným zázrakem, že byly relativně pokojně integrovány do Německé spolkové republiky. Po rozdělení britské Indie na Indii a Pákistán v roce 1947 se mezi oběma novými státy vystěhovalo asi šestnáct milionů lidí a nejméně milion jich přišel o život při následných násilnostech. Byla to neuvěřitelná krvavá lázeň. V roce 1962 uprchlo do Francie asi milion francouzsky mluvících Alžířanů poté, co jim bylo řečeno, že mohou odejít buď s pytlem, nebo v pytli. Ve všech těchto tragických případech však měli uprchlíci zemi, která je byla ochotna přijmout: Řecko nebo Turecko, Finsko, Německo, Indie nebo Pákistán a Francie. Rány se pomalu hojily. Postupně se přeživší mohli vrátit k normálnímu životu. Existovala jedna výjimka: Arabové, kteří v roce 1948 uprchli z britského mandátu Palestina po založení státu Izrael, nebyli nikde vítáni. Identita Palestinců se tedy utvářela v důsledku toho, že arabské země je odmítaly integrovat do svých společností a uznat je za arabské spoluobčany. Tolik k bratrství v arabském světě.

Jsou Palestinci národ?

Není pochyb o tom, že Židé jsou národ. Mají společný jazyk, hebrejštinu, náboženství, judaismus, a dlouhé a bohaté kulturní dědictví, přestože byli rozptýleni po celém světě od dob židovských povstání brutálně potlačených Římskou říší až do založení Izraele. Navíc je to národ, který má obrovský přínos pro světovou civilizaci, a to i v oblasti umění a vědy: Více než 200 Židů obdrželo Nobelovu cenu. Židé tvoří asi 0,2 procenta světové populace, ale mezi laureáty ceny je jich asi 20 procent. Naproti tomu čtyři arabsky mluvící muslimové (včetně Egypťanů, kteří nejsou obecně považováni za Araby) obdrželi Nobelovu cenu, jeden za literaturu a tři za vědu, z nichž dva žili ve Spojených státech a jeden v Anglii. Kromě toho několik arabsky mluvících lidí obdrželo Nobelovu cenu míru, někdy za slib, že už nebudou zabíjet Židy. Jsou však Palestinci národem? Je pravda, že všichni mluví stejným jazykem, arabsky, a vyznávají stejné náboženství, islám, a že všichni pocházejí ze stejného území, z britského mandátu Palestina. Nesdílejí však stejnou historii a především vůli být jedním národem, protože jsou rozděleny do tří vzájemně znepřátelených skupin. Považovat je za národ je proto méně než pravděpodobné.

Dva sladce znějící, ale špatné nápady

Dva nápady na řešení konfliktu na Blízkém východě znějí dobře a donekonečna je opakují davoví laskavci a profesionální dobrodinci. Jedna z myšlenek se týká okamžitého příměří, aby se zachránily životy civilistů. Cílem však musí být zničení Hamásu, stejně jako bylo za druhé světové války cílem zničení nacismu. Na začátku roku 1945 nikoho nenapadlo, že by Spojenci měli souhlasit s příměřím s nacisty, aby zachránili životy civilních Němců, pokud by to znamenalo, že Hitler bude moci vládnout části Německa ze svého berlínského bunkru. Válka musela být ukončena. Civilní oběti jsou ve všech válkách, ale důvodem, proč je jich ve válce v Gaze tak tragicky mnoho, je to, že Hamás využívá obyčejné občany jako lidské štíty. Je strašné, opravdu srdcervoucí vidět, jak jsou v Gaze zraněny nebo zabity bezbranné ženy a děti a samozřejmě také nevinní muži. Vinu však nese Hamás. Jsou to zbabělci, kteří se schovávají za civilisty. Izraelské obranné síly musí dokončit svůj úkol, který jim neusnadnila ani prohlášení vlád Španělska, Irska a Norska z 28. května.

Druhou myšlenkou je řešení dvou států, podobné tomu, které arabské státy odmítly v roce 1947. Opět to zní dobře. Za současných okolností je to však nereálné. Žádný stát nemůže akceptovat sousední stát, od kterého lze neustále očekávat nálety a rakety. Hamás neskrývá, že odmítá uznat právo Izraele na existenci. Je poučné, ale také mrazivé, že v roce 2021 uspořádali konferenci o tom, co dělat po zániku Izraele a „úplném osvobození Palestiny od moře k řece“. Židé, kteří se odvážili klást odpor, měli být zabiti. Někteří další Židé by mohli odejít nebo zůstat jako občané nového palestinského státu. Židé, kteří byli „odborníky v oblasti medicíny, techniky, technologie a civilního a vojenského průmyslu“, však nesměli odejít, protože nový stát musel čerpat z jejich zkušeností. Konference také doporučila, aby byly sestaveny seznamy „agentů okupace v Palestině, v regionu a ve světě“, aby mohla být Palestina a další místa „očištěna od této pokrytecké spodiny“. Je to palestinský stát, který uznávají vlády Španělska, Irska a Norska? Teoreticky samozřejmě ne, ale v praxi nejspíš ano, pokud Izraeli nebude umožněno vyhrát válku v Gaze.

Jediná realistická řešení

Jediná dvě realistická řešení konfliktu v Gaze a na Západním břehu Jordánu jsou jednak to, že arabské státy přijmou arabské uprchlíky z těchto dvou území a začlení je do svých společností, a jednak to, že ti, kteří zůstanou, budou moci žít v samosprávných jednotkách, trochu podobných švýcarským kantonům, v rámci Izraele, který si však zachová suverenitu nad celým regionem.