fbpx

Парламентот на ЕУ е на пат да биде понезависен, интегриран и поодговорен

Политика - јуни 5, 2024

„Реформите што ги воведовме во последните месеци го зајакнуваат интегритетот на системите на Парламентот, го прават донесувањето одлуки потранспарентно и го зајакнуваат Парламентот како целина. Сакаме да ја консолидираме довербата со европските граѓани и да го потврдиме Европскиот парламент како отворена институција. Следната година ќе се вратиме со помодерен и поефикасен Парламент“. Ова беа зборовите на претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, во врска со некои мерки кои се започнати на европско ниво со цел заштита на интегритетот на Европскиот парламент и неговите членови, затворање на дупките и спречување мешање во работата на Европскиот парламент.

Планот за транспарентност на активностите на европратениците и за борба против корупцијата беше претставен од претседателот на ЕП Мецола на 12- ти јануари 2023 година. Планот беше претставен на Конференцијата на претседатели, која е одговорно тело за организирање на работата на Европскиот парламент и е составена од претседателот на Парламентот и претседателите на политичките групи.

Планот претставен во јануари е насловен „Зајакнување на интегритетот, независноста и одговорноста – први чекори“ и вклучува 14 клучни точки кои се однесуваат на цела низа мерки насочени кон зајакнување на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на активностите на европратениците и поранешните европратеници. Предлогот за овој план се појави пред се по таканаречениот скандал Катаргејт, кој го стави европското законодавно тело во кризна ситуација во однос на неговото функционирање и контрола.

Мерките предвидени во Планот се први чекори и перспективата е да се постигне поширока рамка на реформи што треба да се спроведат на среден и долг рок.

14-те точки предвидуваат неколку иновации во ЕУ, а беа развиени и ажурирани во текот на овие долги месеци.

Пред сè, постои период на суспензија за европратениците кои штотуку престанаа да ја извршуваат функцијата, што значи дека тие не смеат да се занимаваат со активности за застапување на интерес во период од шест месеци. Поранешните европратеници на крајот на овој период ќе можат да се регистрираат во Регистарот за транспарентност.

Покрај тоа, воведен е дел за „интегритет“ на почетната страница на веб-страницата на ЕП, така што корисниците можат да најдат повеќе и појасни информации за активностите на секој европратеник. Во овој дел може да се најдат информации за: санкции; декларации за подароци; присуство на настани кои не се платени од ЕП; декларации за закажани состаноци; информации за Кодексот на однесување на членовите на ЕП за финансиски интереси и конфликт на интереси и за Советодавниот комитет; информации и линк до Регистарот за транспарентност.

Друг столб во реформскиот процес на Собранието и неговите членови е регистрацијата во Регистарот за транспарентност на институциите на ЕУ. Регистрацијата во овој регистар стана задолжителна за претставниците на интересните групи или граѓанското општество кои сакаат да учествуваат на расправи и размена на мислења во парламентарните комисии. Благодарение на овој регистар, Европскиот парламент ќе може да ги дознае и верификува организациите наведени во регистарот и информациите што тие ги известуваат, исто така во однос на нивните врски со трети земји и тековите на финансирање.

Покрај ова, ќе се воведе и обврска за сите членки, нивните акредитирани асистенти и нивниот персонал јавно и лесно достапни за јавноста закажаните состаноци со дипломатски претставници на трети земји и со претставници на трети организации, наведени во Регистар за транспарентност, кој се однесува на извештај или резолуција на Европскиот парламент во која членовите или нивниот персонал имаат активна улога и непосредно влијание врз развојот на соодветното досие. Оваа обврска секогаш се применува, со исклучок на конкретни идентификувани случаи.

Што се однесува до односите со трети земји, сите активности или состаноци на неофицијални групи на европратеници кои би можеле да создадат забуна со официјалните активности на Европскиот парламент, како што се, особено, „групите за пријателство“ со трети земји во кои други тела на парламентот веќе дејствуваат како соговорници, ќе бидат забранети. Третите земји треба да комуницираат со Парламентот преку Комитетот за надворешни работи, постојните официјални делегации на парламентот или други парламентарни комисии.

Има и мерки кои се однесуваат на начините на пристап до Европскиот парламент. Поточно, треба да се креира нов уписен регистар. Така, сите лица на возраст над 18 години, кои влегуваат во просториите на Европскиот парламент, вклучително и претставници на трети земји, кога влегуваат во зградите на Европскиот парламент мора да дадат информации во кои се наведува датумот, времето и целта на посетата. Оваа обврска не важи за сите кои имаат различен режим на пристап до Собранието. Покрај тоа, гостите кои носат беџови за посета секогаш ќе бидат придружувани од лицето одговорно за нивниот пристап до просториите на Европскиот парламент.

Исто така, во овој контекст, се елиминираат значките за постојан пристап, кои досега им беа доделувани на поранешни европратеници и поранешни асистенти или вработени. Овие постојани значки на тој начин се заменуваат со специфична значка за дневен пристап. Понатаму, поранешните европратеници и поранешните помошници или персонал повеќе нема да имаат право да дозволат влез на некој друг.

Во однос на прашањето за конфликт на интереси, секоја членка не смее да се најде во таква ситуација и мора да ги преземе сите неопходни мерки за решавање на овој конфликт. Известувачите и известувачите во сенка ќе треба да дадат изјава за потенцијалниот конфликт на интереси. Дополнително, ќе се вршат проверки за да се осигура дека парламентарните асистенти и персоналот, исто така, не играат менаџерска улога во организации со какви било врски со трети земји или активни во активности за лобирање.

Во однос на финансиските интереси, беше предложено да се зголеми и разјасни нивото на детали што се бара во декларацијата за финансиските интереси на членките со вклучување повеќе информации за страничните работни места на членките и надворешните активности и со обезбедување проверки за да се осигура дека правилата се точни Применето. Европратениците се обврзани да поднесат детална изјава за нивните финансиски интереси до претседателот на ЕП до крајот на првата сесија по европските избори или, за време на парламентарниот мандат, во рок од 30 дена од почетокот на нивниот мандат во ЕП. .

За да се реформира парламентот, неопходно е да се фокусира и на обуката. Така, беше одлучено сите европратеници да поминат редовна обука за одредбите кои се однесуваат на нивниот интегритет и независност. Обука обезбедена од самиот парламент на ЕУ. Истовремено, ќе треба да се обезбеди и ад хок обука за сите акредитирани парламентарни асистенти и претставници на ЕП.

Улогата на Советодавниот комитет на Кодексот на однесување треба да се зајакне, а критериумите за поднесување предлози за резолуции на ЕП за итни прашања во врска со кршењето на човековите права, демократијата и владеењето на правото треба да се заострат со цел да се избегне прекумерно надворешно влијание. .

Од друга страна, ќе се зајакне соработката меѓу ЕП и националните судски и полициски органи на земјите-членки. Ова има за цел да се осигура дека Европа е во состојба да обезбеди побрзи и поефективни одговори на секоја истрага за наводни криминални активности на европратениците или персоналот на ЕП.

Конечно, планирани се иницијативи за зајакнување на соработката со цел сузбивање на корупцијата. Поради оваа причина, списокот на санкционирани активности на европратениците во кодексот на однесување ќе биде ревидиран.

Сите овие мерки имаат за цел да го модернизираат начинот на работа на Европскиот парламент, особено по настаните што го зафатија пред неколку месеци. Принципите на кои се засноваат сите овие предлози се оние на транспарентност, безбедност и одговорност. Главните цели, на кои работата нужно ќе мора да продолжи во иднина, се да се направи парламентот на ЕУ кредибилна институција способна да развива и шири поцврста безбедносна култура која ќе може да се спротивстави на секакви обиди за странско мешање, притоа штитејќи ги интересите на граѓаните, земјите-членки и целата Европска Унија.