fbpx

Handel między UE a Tajwanem – znane przeszkody i nowe możliwości

Handel i Ekonomia - 9 stycznia, 2024

Wolny handel jest jednym z podstawowych celów globalnej polityki gospodarczej, ale jeśli chodzi o stosunki handlowe między Unią Europejską (UE) a Tajwanem, pojawia się kilka przeszkód, które utrudniają przepływ handlu.

Podczas gdy Unia Europejska utrzymuje stosunki handlowe z wieloma krajami, jej oficjalne stanowisko w sprawie Tajwanu jest niejednoznaczne ze względu na napięcia między wyspą a Chińską Republiką Ludową, generując w ten sposób pierwszą prawdziwą przeszkodę w wymianie o dużym potencjale handlowym i gospodarczym. Dobrze znana sytuacja geopolityczna na tym obszarze sprawia, że Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i utrudniają wszelkie próby nawiązania oficjalnych więzi z Tajpej przez jakikolwiek kraj lub organizację. UE, obawiając się nie zaszkodzić swoim stosunkom z Chinami, unika nawiązywania formalnych stosunków handlowych z Tajwanem, ale taka sytuacja stwarza znaczną przeszkodę dla wolnego handlu, nieuchronnie zaprzeczając możliwości negocjowania głębszych umów dwustronnych i ułatwienia wymiany towarów i usług między obiema stronami.

Podczas gdy UE i Tajwan historycznie utrzymywały stosunki handlowe, istnieją również bariery celne i regulacyjne, które komplikują przepływ towarów. Cła importowe nałożone przez obie strony mogą w rzeczywistości sprawić, że produkty będą mniej konkurencyjne na rynku, ograniczając ich wzajemną dostępność. Ponadto różnice w przepisach i standardach jakości mogą wymagać kosztownych i skomplikowanych dostosowań dla firm, które chcą działać na obu rynkach. Przezwyciężenie tych barier wymagałoby wspólnych wysiłków na rzecz ujednolicenia polityki handlowej i uproszczenia procedur celnych. Jednak bez szerszego porozumienia politycznego postęp w tym kierunku, choć konieczny, będzie trudny do osiągnięcia.

UE podkreśliła swój zamiar wzmocnienia stosunków handlowych z Azją, ale w tym kontekście Chiny są kluczowym graczem, ponieważ Pekin pozostaje głównym partnerem handlowym starego kontynentu w Azji, a sama Unia Europejska może niechętnie podejmować działania, które mogłyby zagrozić tym relacjom. Konkurencja z innymi krajami wpływa na wysiłki na rzecz poprawy wolnego handlu z Tajwanem, ale z drugiej strony wyspa stara się zdywersyfikować swoich partnerów handlowych, zmniejszając zależność gospodarczą od Chin. Wzmocnienie więzi z UE byłoby strategiczne dla Tajwanu, ale postrzeganie kompromisu w stosunkach z Chinami stanowi poważne i trudne wyzwanie dla Europy.

Kolejną i nie mniej istotną przeszkodą są różnice gospodarcze i strukturalne między UE a Tajwanem. Podczas gdy Unia Europejska jest jednorodnym blokiem gospodarczym ze wspólną walutą, Tajwan jest wyspą o silnej zależności od eksportu i gospodarce zorientowanej na produkcję. Różnice te mogą utrudniać ustanowienie zasad i norm, które zadowolą obie strony. Co więcej, różnice w wielkości i strukturze poszczególnych rynków mogą wpływać na konkurencyjność spółek. Przezwyciężenie takich barier wymagałoby pogłębionego dialogu i strategicznej współpracy w celu zapewnienia, że interesy obu stron są brane pod uwagę.

Pomimo przeszkód, istnieją znaczne możliwości poprawy stosunków handlowych między Unią Europejską a Tajwanem. Oba kraje mogą odnieść korzyści z dywersyfikacji źródeł gospodarczych i współpracy w kluczowych obszarach, takich jak technologia, innowacje i zrównoważony rozwój. Pokonanie wyzwań będzie wymagało zrównoważonego podejścia, uwzględniającego czynniki polityczne, gospodarcze i strukturalne. Otwarty i konstruktywny dialog między zaangażowanymi stronami mógłby doprowadzić do znacznego postępu w ułatwianiu wolnego handlu i tworzeniu bardziej korzystnego środowiska dla przedsiębiorstw i konsumentów zarówno w Europie, jak i na Tajwanie. Nawet w tej sytuacji Wspólnota Europejska musi wybierać między stosunkami dyplomatycznymi o dużym znaczeniu strategicznym, takimi jak te z Chinami, a współpracą handlową o znacznym potencjale gospodarczym, taką jak ta z Tajwanem. Wybór będzie trudny, ale konieczny i będzie musiał zostać dokonany stosunkowo szybko.