fbpx

Korzystanie z Internetu we Włoszech

Nauka i technologia - 23 czerwca, 2024

Korzystanie z Internetu we Włoszech – różnice regionalne i perspektywy na przyszłość

Korzystanie z Internetu we Włoszech stało się powszechnym zjawiskiem, a osiem na dziesięć osób regularnie korzysta z Internetu. Dane te, ujawnione przez Istat za pośrednictwem platformy „Noi Italia – 100 statystyk, aby zrozumieć kraj, w którym żyjemy”, oferują szczegółowy przegląd przyjęcia technologii cyfrowej w kraju. Wyraźnie widać jednak znaczną różnicę między różnymi obszarami geograficznymi, przy czym północne Włochy wykazują większą penetrację Internetu niż południe.

Płeć i grupy wiekowe

Biorąc pod uwagę populację w wieku sześciu lat i starszą, 83,2% mężczyzn i 77,6% kobiet we Włoszech regularnie korzysta z Internetu. Ta różnica między płciami jest szczególnie widoczna w starszej grupie wiekowej, gdzie przyjęcie technologii jest zwykle niższe wśród kobiet. Różnicę tę można przypisać różnym czynnikom, w tym różnej znajomości technologii i możliwości dostępu w latach pracy.

Podział północ-południe: Kalabria w kolejce

Różnica w korzystaniu z Internetu między północnymi i południowymi Włochami jest wyraźna. Południe ma różnicę 7 punktów procentowych w porównaniu z północą i 6 punktów procentowych w porównaniu z centrum. Emilia-Romania wyróżnia się najwyższym odsetkiem użytkowników Internetu (84,5%), podczas gdy Kalabria jest regionem o najniższym udziale użytkowników (71,6%). Ta przepaść cyfrowa podkreśla, w jaki sposób infrastruktura technologiczna i polityka regionalna mogą znacząco wpływać na dostęp do Internetu i korzystanie z niego.

Porównanie z Europą

Na poziomie europejskim Włochy zajmują niższą pozycję niż inne kraje Unii Europejskiej. Odsetek regularnych użytkowników Internetu w wieku od 16 do 74 lat wynosi 85,5%, podczas gdy średnia dla 27 krajów UE wynosi 90,2%. Plasuje to Włochy na jednym z ostatnich miejsc w europejskim rankingu, sugerując potrzebę dalszych wysiłków na rzecz poprawy dostępu do technologii cyfrowych i umiejętności korzystania z nich.

Dostęp do Internetu we włoskich rodzinach

Pomimo trudności, odsetek włoskich rodzin posiadających dostęp do Internetu w domu rośnie. W 2023 r. 83,7% rodzin ma dostęp do sieci, co stanowi wzrost o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Regiony o najwyższych wartościach to Lombardia (86,3%), Lacjum (86,2%), Trydent-Górna Adyga/Südtirol (86,2%) i Wenecja Euganejska (86,1%). Pokazuje to pozytywny trend, ale po raz kolejny podkreśla przepaść między regionami środkowo-północnymi i południowymi.

Południe: Obszar do odzyskania

Południowe Włochy nadal wykazują znaczne opóźnienie w adopcji Internetu. Tylko Sardynia ma wartość zbliżoną do średniej krajowej, podczas gdy inne regiony południowych Włoch są znacznie poniżej niej. Różnicę tę można przypisać kilku przyczynom, w tym różnicom ekonomicznym, dostępności infrastruktury technologicznej i lokalnym inicjatywom promującym umiejętności cyfrowe.

Przenikanie Internetu do rodzin

Odsetek włoskich rodzin z co najmniej jednym członkiem w wieku od 16 do 74 lat, który ma dostęp do Internetu, wyniesie 91,7% w 2023 r., co jest wartością zbliżoną do średniej UE wynoszącej 93,1%. Wskazuje to, że pomimo trudności, Włochy robią postępy w kierunku powszechnego przyjęcia Internetu. Jednak droga do osiągnięcia poziomów użytkowania porównywalnych z wiodącymi krajami europejskimi jest wciąż długa.

Perspektywy na przyszłość

Analiza danych Istat dotyczących korzystania z Internetu we Włoszech ujawnia złożony i zróżnicowany obraz. Podczas gdy penetracja Internetu jest wysoka i rośnie, utrzymują się znaczne różnice regionalne i płciowe. W szczególności przepaść między północą a południem stanowi wyzwanie, które wymaga ukierunkowanych interwencji w celu zagwarantowania sprawiedliwego i powszechnego dostępu do sieci.

Aby wypełnić te luki, konieczne jest inwestowanie w infrastrukturę cyfrową i promowanie polityk, które zachęcają do umiejętności technologicznych, zwłaszcza na obszarach o niedostatecznym zasięgu. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu rządu, władz lokalnych i sektora prywatnego możliwe będzie zmniejszenie przepaści cyfrowej i pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez transformację cyfrową.

Korzystanie z Internetu we Włoszech nadal rośnie, ale należy zająć się istniejącymi różnicami, aby zapewnić wszystkim obywatelom możliwość korzystania z możliwości oferowanych przez technologię. Dzięki wdrożeniu ukierunkowanych strategii i ciągłym inwestycjom w infrastrukturę, Włochy mogą aspirować do osiągnięcia poziomu korzystania z Internetu porównywalnego z najbardziej zaawansowanymi krajami w Europie.

 

Alessandro Fiorentino