fbpx

Internetanvändning i Italien

Vetenskap och teknologi - juni 23, 2024

Webbanvändningen i Italien – regionala skillnader och framtidsutsikter

Internetanvändningen i Italien har blivit ett utbrett fenomen, och åtta av tio personer använder internet regelbundet. Dessa uppgifter, som Istat har offentliggjort via plattformen ”Noi Italia – 100 statistics to understand the country we live in”, ger en detaljerad översikt över hur digital teknik används i landet. Det finns dock en tydlig skillnad mellan de olika geografiska områdena, där norra Italien uppvisar en högre Internetpenetration än södra Italien.

Kön och åldersgrupper

När det gäller befolkningen i åldern sex år och äldre använder 83,2% av männen och 77,6% av kvinnorna i Italien regelbundet Internet. Denna skillnad mellan könen är särskilt tydlig i den äldre åldersgruppen, där teknikanvändningen tenderar att vara lägre bland kvinnor. Skillnaden kan förklaras av flera faktorer, bland annat olika vana vid teknik och olika möjligheter att få tillgång till den under arbetsåren.

Klyftan mellan nord och syd: Kalabrien i kö

Skillnaden i Internetanvändning mellan norra och södra Italien är markant. Syd har en skillnad på 7 procentenheter jämfört med Nord och 6 procentenheter jämfört med Mitt. Emilia-Romagna utmärker sig med den högsta andelen Internetanvändare (84,5%), medan Kalabrien är den region som har den lägsta andelen användare (71,6%). Denna digitala klyfta belyser hur teknisk infrastruktur och regional politik kan ha stor betydelse för tillgången till och användningen av Internet.

Jämförelse med Europa

På europeisk nivå intar Italien en lägre position än övriga EU-länder. Andelen regelbundna Internetanvändare mellan 16 och 74 år är 85,5%, medan genomsnittet för de 27 EU-länderna är 90,2%. Detta placerar Italien bland de sista i den europeiska rankningen, vilket tyder på att det behövs ytterligare insatser för att förbättra den digitala tillgången och läskunnigheten.

Internetuppkoppling i italienska familjer

Trots svårigheterna ökar dock andelen italienska familjer som har tillgång till Internet i hemmet. År 2023 har 83,7% av familjerna tillgång till nätet, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. De regioner som har de högsta värdena är Lombardiet (86,3%), Lazio (86,2%), Trentino-Alto Adige/Südtirol (86,2%) och Veneto (86,1%). Detta visar på en positiv trend, men belyser återigen klyftan mellan regionerna Centre-North och South.

Söder: Ett område att återhämta sig

Södra Italien fortsätter att uppvisa en betydande fördröjning i Internetanvändningen. Endast Sardinien har ett värde som ligger nära det nationella genomsnittet, medan andra regioner i södra Italien ligger långt under det. Denna skillnad kan tillskrivas flera orsaker, bland annat ekonomiska skillnader, tillgången till teknisk infrastruktur och lokala initiativ för att främja digital kompetens.

Internets genomslag i familjerna

Andelen italienska familjer med minst en medlem mellan 16 och 74 år som har tillgång till internet är 91,7% år 2023, en siffra som ligger nära EU-genomsnittet på 93,1%. Detta tyder på att Italien, trots svårigheterna, gör framsteg mot ett allmänt införande av Internet. Vägen till att nå användningsnivåer som är jämförbara med de ledande europeiska ländernas är dock fortfarande lång.

Framtida perspektiv

Analysen av Istat-data om Internetanvändningen i Italien visar på en komplex och varierad bild. Internetpenetrationen är hög och ökar, men det finns fortfarande betydande regionala skillnader och skillnader mellan könen. Särskilt klyftan mellan norr och söder utgör en utmaning som kräver riktade insatser för att garantera rättvis och utbredd tillgång till nätet.

För att fylla dessa luckor är det viktigt att investera i digital infrastruktur och främja policyer som stimulerar teknisk kompetens, särskilt i underförsörjda områden. Endast genom ett gemensamt åtagande mellan regeringen, lokala myndigheter och den privata sektorn kommer det att vara möjligt att minska den digitala klyftan och fullt ut utnyttja de möjligheter som den digitala omvandlingen erbjuder.

Internetanvändningen i Italien fortsätter att öka, men de befintliga skillnaderna måste åtgärdas för att säkerställa att alla medborgare kan dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder. Med hjälp av målinriktade strategier och kontinuerliga investeringar i infrastruktur kan Italien sträva efter att nå nivåer för Internetanvändning som är jämförbara med de mest avancerade länderna i Europa.

 

Alessandro Fiorentino