fbpx

ECR-undersökning: Medborgarnas förtroende för EU:s institutioner minskar

Politik - april 26, 2024

Väljarnas förtroende för EU:s institutioner har stadigt minskat under de senaste åren, enligt en nyligen publicerad opinionsundersökning som beställts av ECR.

Den högsta andelen av de svarande – nästan 40 procent – uppgav att de vill att medlemsstaterna ska ha mer makt, snarare än EU-organen. Ett av de områden där en betydande andel av väljarna anser att medlemsländerna bör få mer att säga till om är migration. Även om det var fler som ansåg att migrationspolitiken bör vara en angelägenhet för EU-kommissionen än som ansåg att medlemsstaterna bör ha mer makt än de har idag i denna fråga, är procentandelarna ungefär lika stora – 41% respektive 40%. En överväldigande majoritet av högerväljarna i de två europeiska partigrupperna Europeiska konservativa och reformister (ECR) och Identitet och demokrati (ID) anser att medlemsländerna bör ges mer makt än de har idag. De flesta väljare i dessa två grupper anser också att medlemsländerna bör ha avgörande makt över migrationspolitiken. Om vi tittar på det per land är denna trend mer uttalad i östeuropeiska länder och Frankrike. Dessa trender har analyserats både per geografisk region och per väljarkår för var och en av de politiska grupper som för närvarande är representerade i Europaparlamentet – EPP (Europeiska folkpartiets grupp – kristdemokrater) , S&D (Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet) , Renew (Renew Europe) , ECR, ID, Europeiska gröna och Förenade vänstern (Gauche Unitaire Europeenne/Gauche Verte Nordique) – GUE/NGL.

Uppgifterna har sammanställts för fem geografiska regioner: Tyskland, Frankrike, de östra länderna (Baltikum, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Kroatien och Slovenien), de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Irland och Österrike) och de södra länderna (Spanien, Italien, Portugal, Grekland, Malta och Cypern). Undersökningen genomfördes på uppdrag av ECR mellan den 28 mars och den 8 april med hjälp av CAWI-metoden på ett urval av totalt 5000 personer i alla 27 medlemsländerna.

Förtroendet för Europeiska unionens organ sjunker

De flesta som svarade på enkäten anser att EU-organen bör fråntas sina befogenheter och överföras till medlemsländerna – 37%, medan 25% väljer motsatsen och säger att nationerna bör ha mindre makt. 17% av de tillfrågade i undersökningen tycker att situationen är bra som den är nu, medan 21% säger att de inte vet hur den skulle kunna bli bättre.

Om man tittar på undersökningsdata per parti anser en överväldigande majoritet av ECR-väljarna – 63% – och ID-väljarna – 62% – att medlemsländerna bör ges mer makt i sin relation till EU än de har för närvarande. GUE/NGL ligger i mitten med 38% av väljarkåren. I andra änden av skalan finns de lägsta andelarna väljare som instämmer i en sådan hypotes bland S&D-väljare – 24% och gröna – 23%. Mer än hälften av EPP:s och Renews väljare anser att EU bör ha mer makt eller att den nuvarande situationen är ok. EPP och Renew med 33 respektive 31. När det gäller dessa partier är andelen väljare som anser att EU bör få mer makt ungefär lika stor som andelen väljare som vill att medlemsländerna ska få mer makt: 33% respektive 31% jämfört med 32% respektive 35%. Andelen som vill behålla status quo är dock betydande – 23% för EPP och 22% för Renew.

Helt annorlunda är situationen för ECR-väljarna, av vilka 63 procent anser att EU:s befogenheter bör minskas och endast 22 procent anser att de bör ökas, och endast 7 procent tycker att det är bra som det är nu. Andelen obeslutsamma är 8%. Trenden är densamma inom ID-väljarkåren, där 62% vill ge mer makt till medlemsländerna och endast 13% till EU, och 9% instämmer i den nuvarande situationen. När det gäller en framtida koalition för att utse ledamöter till EU-kommissionen föredrar de flesta europeiska väljare – 40 procent – den nuvarande regeringskoalitionen i Europaparlamentet, som består av S&D, EPP och Renew. En av fyra skulle dock vilja se en mitten-högerkoalition bestående av EPP, ECR och ID. En annan viktig faktor är andelen osäkra, som utgör cirka en tredjedel – 32% .

68 procent av väljarna vill se en koalition: ECR, ID och EPP

Detta alternativ med en koalition mellan ECR, ID och EPP föredras av en överväldigande majoritet av ECR-väljarna – 68 procent. Endast 15% vill att en center-vänster- eller centerkoalition ska utse ledamöter till EU-kommissionen. Den stora majoriteten av S&D-väljarna – 80 procent, men även Gue/Ngl – 63 procent, Europeiska gröna – 58 procent och Renew – 50 procent – vill att de partier som hittills har lett EU ska fortsätta att leda under nästa mandatperiod. I mitten av rankningen ligger EPP, vars väljare vill ha detta strax över 30%.

I den andra änden av skalan vill majoriteten av ECR- och ID-väljarna ha en koalition som inkluderar EPP och dessa partier (68% – ECR och 62% – ID). Andelen osäkra väljare är dock betydande – mer än en tredjedel (32%). Det högsta antalet osäkra finns i de östeuropeiska länderna – 40 procent – men Frankrike ligger nära denna procentandel med 37 procent och Tyskland är över en tredjedel (31 procent). Koalitionen S&D – EPP – Renew har flest anhängare i de södra länderna, särskilt i Italien och Spanien, där de utgör hälften av väljarna (50% respektive 51%). Stark splittring i synen på vem som bör besluta om migrationspolitiken; konservativa väljer medlemsstaterna Sammantaget är andelen respondenter som anser att EU-kommissionen bör ha den viktigaste rollen i migrationspolitiken nästan lika stor som andelen som anser att medlemsstaterna bör besluta om migrationspolitiken: 41 procent mot 40 procent. Ytterligare 19% var osäkra och sa att de inte visste vem som skulle ha sista ordet…

Per land var det flest svarande som föredrog medlemsstaterna på denna fråga i östländerna – 57% och Frankrike – 52%, medan Europeiska kommissionen föredrogs av de flesta svarande i Italien – 61%, Spanien – 59% och sydländerna – 58%.

När det gäller migration föredras EU-kommissionen av en majoritet av S&D-väljarna (63 %), de europeiska gröna (58 %) och Renew (52 %). Väljarna i GUE/NGL och EPP är också splittrade i denna fråga, men de flesta väljare i dessa partier föredrar att EU-kommissionen fattar beslut om migration (51% respektive 49%). Å andra sidan vill majoriteten av ID-väljarna, liksom ECR-väljarna, att medlemsstaterna ska få mer beslutsmakt om migration. Andelen ID- och ECR-väljare som uppgav detta var 64% respektive 58%.

Mer än hälften av européerna har en negativ syn på EU:s migrationspolitik

Bland ECR-väljarna var andelen som ansåg att EU-kommissionen borde spela en större roll på detta område 33% och andelen som föredrog att inte svara 9%. Missnöjet med EU:s migrationspolitik bland medborgarna i de 27 EU-länderna återspeglas också i en annan undersökning som publicerades för två månader sedan av Euronews. Enligt undersökningen har mer än hälften av européerna en negativ syn på EU och 71% skulle vilja ha strängare gränskontroller. Enligt undersökningen var endast 16% av de tillfrågade positiva till denna politik, medan 32% varken hade en positiv eller negativ åsikt. I samtliga undersökta länder är de negativa omdömena fler än de positiva: fransmännen (62%), österrikarna (60%) och ungrarna (58%) är de mest kritiska, medan Danmark (26%), Rumänien (27%) och Finland (32%) har de lägsta andelarna negativa omdömen.

Årets val till Europaparlamentet äger rum mellan den 6 och 9 juni. Europaparlamentet är världens enda direktvalda transnationella församling. Ledamöterna beslutar om lagar som påverkar EU-medborgarnas liv (från att stödja ekonomin till att bekämpa fattigdom och klimatförändringar till säkerhetsfrågor).