fbpx

Italien avvisar kött från Spanien

Hälsa - juni 5, 2024

Kontrollmyndigheterna har underkänt vildsvinsfiléer, som Spanien är en av de största exportörerna av till EU, eftersom de var kraftigt förorenade av bly från jägarkulor.

Frågan om Italiens avvisande av vildsvinskött från Spanien, på grund av dess betydande blyförorening, är en återspegling av den komplexa dynamik som involverar folkhälsa, livsmedelsindustrin och jaktutövandet i EU. Denna episod har lett till handelsspänningar och väckt viktiga frågor om livsmedelssäkerhet och jaktmetodernas miljöpåverkan.

Italienska myndigheter avvisade nyligen sändningar av vildsvinskött från Spanien, som är en stor exportör av produkten till EU. Bakgrunden var de höga halter av bly som uppmätts i köttet och som härrör från de kulor som jägare använder. Bly är en tungmetall som är skadlig för människors hälsa, särskilt för barn och gravida kvinnor. Förtäring kan orsaka ett antal hälsoproblem, bland annat neurologiska och kardiovaskulära skador. Undersökningar som genomfördes av den spanska myndigheten för livsmedelssäkerhet bekräftade kontamineringen och belyste svårigheterna med att avlägsna alla blypartiklar från köttet. Trots detta har spanska jägare varit ovilliga att byta ut den ammunition som används vid jakt, med hänvisning till de höga kostnaderna för blyalternativ.

Enligt EU:s regelverk förväntas larmet komma när blyhalterna överstiger mer än 100 gånger det högsta tillåtna i ammunition som används för jakt. Blyföroreningar kan dock utgöra en risk även vid lägre nivåer, särskilt med tanke på ackumulering över tid och exponering för blykällor i miljön. Detta problem berör inte bara Spanien utan hela EU, eftersom landet på Iberiska halvön är den största producenten och exportören av viltkött. Detta motstånd har lyft fram behovet av att ta itu med problemet på samhällsnivå, med åtgärder som kan garantera livsmedelssäkerhet och skydd av folkhälsan.

Alla är dock inte överens om de föreslagna lösningarna. Medan de spanska hälsovårdsmyndigheterna föreslår att användningen av blyammunition ska begränsas till förmån för mindre skadliga alternativ, som stål, koppar eller andra legeringar, motsätter sig jägarna denna förändring av ekonomiska skäl. Frågan väcker också frågor om ursprung och spårbarhet för viltkött som säljs i Italien. En del av köttet kommer från östeuropeiska länder, men endast en begränsad mängd kan betraktas som italiensk produktion och kommer från kontrollerat och certifierat vilt i regionerna i norra Italien. Dessa produkter, som är märkta med särskilda kvalitetsmärken, utgör en minoritet jämfört med importen från utlandet.

Frågan om bly i viltkött visar på behovet av ökad medvetenhet och reglering av jaktmetoder och källor till miljöföroreningar. Det är viktigt att hitta en balans mellan att bevara jakttraditionen och att skydda folkhälsan och miljön. Italiens avvisande av vildsvinskött från Spanien är bara ett symptom på ett större problem som kräver ett samordnat svar på europeisk nivå. Livsmedelssäkerhet och skydd av folkhälsan måste prioriteras, samtidigt som man försöker se till att jaktmetoderna är hållbara och miljövänliga. Det väcker också frågor om nuvarande policyer och regleringar när det gäller användningen av bly i jaktammunition. Dessa bestämmelser kan behöva omprövas och uppdateras för att garantera livsmedelssäkerhet och skydda folkhälsan. Det kan handla om att se över de högsta tillåtna gränsvärdena för bly i jaktammunition och att införa striktare restriktioner för användning av bly i vissa miljömässigt känsliga områden.

Blyföroreningar i viltkött visar dessutom på behovet av ökat samarbete och informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater. Det är viktigt att hälso- och livsmedelsmyndigheter i olika länder samarbetar för att effektivt övervaka och hantera folkhälsorisker som uppstår till följd av kontaminering från bly och andra källor. Frågan om avvisandet av vildsvinskött från Spanien väcker bredare frågor om jaktmetodernas hållbarhet och livsmedelsindustrins inverkan på den biologiska mångfalden och miljön. Det är viktigt att anta metoder och praxis för förvaltning av vilda djur som är ekologiskt hållbara och tar hänsyn till effekterna på människors hälsa och djurpopulationer.

Alessandro Fiorentino