fbpx

Klimatförändringarna orsakar skador för 200 miljarder dollar varje år

Miljö - mars 9, 2024

 

Filippinerna och USA är de mest utsatta länderna, medan Italien är det mest drabbade landet i EU

Klimatförändringarna är en av de mest brådskande och allvarliga utmaningar som mänskligheten står inför under 2000-talet. Dess konsekvenser blir alltmer uppenbara och de därmed sammanhängande kostnaderna ökar exponentiellt. Enligt en rapport från återförsäkringsbolaget Swiss Re uppgår skadorna till följd av extrema väderförhållanden orsakade av klimatförändringar till svindlande 200 miljarder dollar per år. Denna skrämmande siffra förväntas öka med åren och utsätta allt fler människor och nationer för risker.

Bland de länder som drabbats hårdast av dessa katastrofer finns Filippinerna och USA. Filippinerna, där 3 % av landets årliga BNP försvinner på grund av översvämningar, tropiska cykloner och andra katastrofer, toppar listan över de mest sårbara länderna. Även om USA bara förlorar 0,4 % av sin BNP varje år drabbas landet av enorma absoluta skador, som uppgår till 97 miljarder dollar per år. Dessa siffror belyser inte bara klimatförändringarnas förödande omfattning på global nivå, utan visar också på ojämlikheter i förmågan att hantera och mildra effekterna mellan mer utvecklade länder och utvecklingsländer.

I ett europeiskt sammanhang framstår Italien som ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna, med skador som uppgår till 37 miljarder dollar mellan 2013 och 2022. Överraskande nog verkar endast en liten del av dessa skador (5 miljarder dollar) ha försäkrats, vilket visar på en enorm ”lucka” i det finansiella skyddet mot klimatrisker, som uppgår till 87%. Detta innebär att de allra flesta förluster som orsakas av klimatkatastrofer faller direkt på italienska medborgare och institutioner, utan ett tillräckligt skyddsnät för att mildra de ekonomiska effekterna.

År 2023 upplevde Italien en rad extrema väderhändelser, inklusive åskväder och stormar, som orsakade skador utan motstycke, t.ex. översvämningar i Emilia-Romagna och hagel i norra Italien. Försäkrade förluster från dessa händelser har överstigit 3 miljarder dollar, vilket signalerar ett klimatnödläge som kräver beslutsamma och omedelbara åtgärder. Det schweiziska återförsäkringsbolagets rapport varnar för att översvämningsriskerna kommer att öka på global nivå. I USA och i Öst- och Sydostasien är tropiska cykloner den meteorologiska händelse som har störst ekonomisk inverkan. Dessa prognoser visar att klimatförändringarna inte längre är ett framtida hot, utan en realitet som vi måste hantera nu.

Länder med allvarliga brister i försäkringsskyddet och förseningar i antagandet av åtgärder för begränsning och anpassning är de som är mest utsatta för finansiella risker till följd av intensifierade klimatkatastrofer. Det är absolut nödvändigt att länderna agerar snabbt för att genomföra politik och investeringar som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, skydda sårbara samhällen och främja klimatresiliens. Italien måste, tillsammans med andra europeiska och internationella länder, ta på sig ledarrollen i kampen mot klimatförändringarna. Detta innebär att anta mer ambitiösa strategier för övergången till en koldioxidsnål ekonomi, investera i klimattålig infrastruktur och säkerställa ett större försäkringsskydd mot klimatrisker. Dessutom är det viktigt att främja vetenskaplig forskning och teknisk innovation för att utveckla kreativa och hållbara lösningar för att hantera klimatförändringarna.

Kostnaderna för de skador som orsakas av klimatförändringen är inte bara ekonomiska, utan också sociala, miljömässiga och mänskliga. De mest sårbara samhällena drabbas ofta hårdast, med förödande konsekvenser för livsmedelsförsörjningen, folkhälsan och den ekonomiska stabiliteten. För att ta itu med denna kris krävs ett globalt och samordnat åtagande från regeringar, företag, icke-statliga organisationer och medborgare runt om i världen. Det är dags att agera nu. Att ignorera tecknen på klimatförändringar eller att dröja med att vidta effektiva åtgärder kommer att få katastrofala följder för framtida generationer. Vi måste agera snabbt och beslutsamt för att skydda vår planet och bygga en hållbar framtid för de kommande generationerna.