fbpx

Snabbhet, subsidiaritet och ansvarsskyldighet: RRNP Nyckelord

Handel och ekonomi - november 27, 2023
Minister for Relations with Parliament Luca Ciriani

Högt uppsatta gäster samlades fredagen den 24 november i den prestigefyllda Sala Koch i republikens senat i samband med presentationen av Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2022.

Ett evenemang som starkt önskas av Antonio Giordano, ledamot av Italiens underhus och ECR:s generalsekreterare. Han inledde dagen med att presentera panelens gäster och sammanfatta Europeiska revisionsrättens funktioner. Hon. Giordano har upprepade gånger betonat subsidiaritetsprincipen, definierad som den gräns under vilken det är lämpligt att den nationella staten har ansvaret för att förhindra att Europeiska unionen lagstiftar även om de minsta realiteterna.

Konferensen fortsatte med Luca Ciriani, minister för parlamentsfrågor, som betonade behovet av samarbete mellan revisionsrätten och förvaltningarna för att skydda de offentliga finanserna och lagligheten.

För att ge åhörarna en europeisk dimension talade Pietro Russo, italiensk ledamot av Europeiska revisionsrätten. I sin tekniska intervention betonade han hur komplicerat det är för varje stat att kunna erhålla medel och även hur svårt det är att lyckas spendera dem. Omedelbart därefter talade parlamentsledamoten Caterina Chinnici, ledamot av PPE-gruppen och numera vice ordförande i budgetkontrollutskottet. Hon fokuserade särskilt på den avgörande betydelsen av RRNP-medel för att förbättra och stödja hela territoriet. Detta är mycket känsligt, eftersom byråkratin riskerar att fördröja finansieringsprocessen. Samtidigt har Chinnici framhållit det goda italienska agerandet och det faktum att detta lands samarbete med de europeiska myndigheterna gör det möjligt att uppnå ett antal mål. Dessutom har Europeiska kommissionen just i dessa dagar accepterat begäran om ändringar från Meloni-regeringen. Till skillnad från vad vissa vänsterjournalister hävdade, ja, det är möjligt att ändra RRNP. Uppenbarligen med en exakt plan och konkreta förändringar för landet. Med andra ord, vad Italiens premiärminister Giorgia Meloni och minister Raffaele Fitto har gjort.

Inslaget av generalsekreteraren för den italienska revisionsrätten, Franco Massi, var också upplysande. Bland de olika ämnen som behandlades i den senare var den viktigaste aspekten aktualitet. Om regeringen inte agerar snabbt kan till och med offentliga investeringar bli värdelösa på mycket kortare tid än du kan föreställa dig. På samma våglängd fanns chefen för RRNP:s uppdragsstruktur, Alberto Manfredi Selvaggi, som förklarade hur världen har förändrats sedan medlen anslogs till Next Generation EU. Han förklarade hur konflikter och krig gör Europeiska unionens verksamhet svårare och mer komplicerad. Samtidigt förblir dock principen densamma: de pengar som tillhandahålls får inte spenderas utan måste användas för att uppnå målen. Till synes ett självklart faktum, men som döljer en sanning som måste vägleda regeringens agerande: slösa inte med pengar på något sätt, det är nationens framtid som står på spel.

Därefter följde en rad mer politiska och mindre tekniska ingripanden. Talare var ordföranden för finansutskottet Marco Osnato och statssekreteraren vid ekonomi- och finansministeriet Lucia Albano. I denna andra session deltog även professor Luciano Monti från Luiss Policy Observatory. Även här har vi talat om mål som skall uppnås, medel som skall användas på bästa möjliga sätt och aktualitet.

Konferensen avslutades och sammanfattades av Dr. Domenico Lombardi, chef för Policy Observatory vid LUISS, som förklarade målet för dagen: ”Skapa en plattform för dialog mellan regeringstjänstemän, ledande parlamentsledamöter och medlemmar av de viktigaste revisionsstrukturerna”. Det som är förvånande är den stora samstämmigheten mellan alla dem som har talat. Till exempel det faktum att oegentligheter representerar kostnader som fortfarande påverkar samhället. ”En annan kostnadspost, där jag talar som ekonom, har understrukits av ordförande Osnato och ledarna för revisionsrätten, och kallas defensivt beteende inom den offentliga förvaltningen”, sade direktör Lombardi. Detta beteende leder uppenbarligen till en brist på aktualitet. För detta krävs att revisionsorganens och den offentliga förvaltningens arbete utformas enligt principen om ”lojalt samarbete”. Detta skulle också uppmuntra till en form av lärande så att de som vet mindre om ämnet men som innehar offentliga ämbeten inte begår oavsiktliga misstag.