fbpx

Spanskt ordförandeskap i rådet i ovisshet

Politik - augusti 23, 2023

När Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyste de allmänna valen den 29 maj hävdade han att han motiverades av en önskan att skapa stabilitet i Spanien efter socialistpartiernas (PSOE, S&D) negativa resultat i de regionala och lokala valen. Sánchez ansåg att det var nödvändigt med ”ett klargörande av det spanska folkets vilja” om ”den politik som bör genomföras av regeringen och om de politiska partier som bör leda”.

Valresultatet har dock lett till i stort sett det motsatta scenariot, med en splittrad deputeradekongress som saknar tydliga parlamentariska majoriteter. Även om högerblocket vann valet i röster och mandat, saknar de en tillräcklig majoritet för att kunna regera.

Och även om Sánchez vänsterblock kan behålla makten med stöd av separatistpartierna, kommer det sannolikt att krävas obehagliga eftergifter från Madrid, som kanske bara kommer efter månader av utdragna och intensiva förhandlingar.

Om förhandlingarna om regeringsbildningen misslyckas kan Spanien mycket väl gå mot ett nyval i november eller december.

Därför kommer dessa resultat bara att leda till politisk osäkerhet och instabilitet under de kommande månaderna. Dessa resultat kommer vid en särskilt dålig tidpunkt för Spanien. Landet innehar för närvarande det 6 månader långa roterande ordförandeskapet för EU:s ministerråd (från juli till slutet av december). Osäkerheten och instabiliteten kommer oundvikligen att genomsyra det spanska ordförandeskapet.

Olyckligtvis för Spanien (och EU) kommer, mot bakgrund av det spanska valresultatet, en stor del av det spanska ordförandeskapet att sammanfalla med den komplicerade och utdragna processen med regeringsbildning. Ordförandeskapet i rådet kräver betydande kapital, eftersom den medlemsstat som innehar ordförandeskapet har ansvaret för att planera och leda möten i rådet och dess förberedande organ, se till att lagstiftningsprocessen löper smidigt, underlätta dialog och samförstånd samt företräda rådet i förbindelserna med andra EU-institutioner.

Under det spanska ordförandeskapet kommer Sánchez kabinett att vara en expeditionsministär med begränsade befogenheter, och eftersom Sánchez också kommer att delta i regeringsbildningsprocessen kommer han och hans regering att tvingas spendera mycket av sitt politiska kapital på den inhemska sfären snarare än i Bryssel.

Det finns många viktiga frågor på dagordningen, bland annat lagstiftningsärenden på området för energi- och jordbrukspolitik som fortfarande väntar på att rådet ska anta sin ståndpunkt vid första behandlingen eller ingå en överenskommelse vid första behandlingen. På energiområdet omfattar detta ändringar av direktiven om förnybar energi, byggnaders energiprestanda och energieffektivitet, direktivet om industriutsläpp, ett förslag till förordning om minskning av metanutsläpp inom energisektorn, ett förslag till förordning om hållbara marina bränslen och hållbara flygbränslen, och naturligtvis det viktiga förslaget till förordning om reform av EU:s elmarknad, som vi har skrivit utförligt om.

Dessutom är två av det spanska ordförandeskapets övergripande prioriteringar att ”återindustrialisera EU” och ”göra framsteg i den gröna omställningen”. I detta avseende åtog sig det spanska ordförandeskapet att främja åtgärder som den ovannämnda reformen av elmarknaden för att ”påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor, sänka elpriserna och förbättra systemets stabilitet”, samt att påskynda lagstiftningsärenden som rör Passar för 55 och energieffektivitetsbestämmelser.

På jordbruksområdet hade det spanska ordförandeskapet lovat att, som en del av att säkerställa EU:s ”öppna strategiska autonomi”, det skulle ”främja utvecklingen av strategiska industrier” och ”stärka våra leveranskedjor” för att vända EU:s ”överdrivna beroende av tredjeländer” för varor inklusive livsmedel.

Viktiga lagstiftningsärenden som för närvarande väntar på rådets första behandling på jordbruksområdet är förslaget till förordning om att ge medlemsstaterna möjlighet att begränsa eller förbjuda användningen av genetiskt modifierade livsmedel och foder på sitt territorium, förslaget till förordning om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter, eller den ökända lagen om naturåterställande som nyligen godkändes av parlamentet.

Dessutom kommer medlemsstaterna även i fortsättningen att behöva fatta viktiga och lägliga beslut om stöd till jordbrukare, t.ex. det paket på 330 miljoner euro som godkändes i slutet av juni för att stödja jordbrukare som drabbats av negativa klimathändelser, eller paketet på 100 miljoner euro för jordbrukare i de centrala och östra medlemsstaterna som har störts av Ukrainas export av jordbruksbaserade livsmedel. Dessa två stödpaket har varit viktiga, men de förhållanden som gjorde dem nödvändiga kommer sannolikt att bestå, och Spanien kan få svårt att utöva ledarskap för att säkra framtida paket som kan vara nödvändiga för nationella jordbrukssektorer som den spanska, som har härjats av torka.

Men Spaniens instabila och osäkra inrikespolitiska situation kan i sin tur leda till att fokus flyttas från EU och att landet inte kan fullgöra sin roll som ordförandeland på ett effektivt sätt. Den nuvarande expeditionsministären för Sánchez regering och den osäkerhet och instabilitet som omger regeringsbildningsprocessen kommer att begränsa Spaniens förmåga att utöva ett effektivt ledarskap på den europeiska arenan för att säkra överenskommelser om de viktiga lagstiftningsärenden som står på dagordningen.