fbpx

Бъдещето на устойчивото рибарство и новите разпоредби на ЕС

Околна среда - февруари 7, 2024

От 9 януари Европейският съюз прилага нови правила, целящи да направят риболова по-устойчив.

Европейският комисар по околната среда, океаните и рибарството Виржиниус Синкевичюс обяви, че целта е да се осигури по-добра защита на морските ресурси и прилагане на стандарти за контрол по цялата верига на доставки – от мрежата до чинията. Новите разпоредби, произтичащи от преразглеждането на Регламента относно методите за контрол на риболовните дейности, се отнасят както за корабите на ЕС, така и за тези, които извършват риболов в териториалните води на държавите членки. Целта на Брюксел е да се съобрази с технологичното развитие и да въведе хармонизирани санкции за нарушителите на общата политика в областта на рибарството. Контролът на риболовните дейности ще бъде изцяло дигитализиран, като се използва система за локализиране (VMS) за проследяване на всички риболовни кораби, а целият улов ще трябва да се регистрира по електронен път, което ще облекчи рибарите благодарение на използването на инструменти като приложения за мобилни устройства. Този подход не само ще подобри ефективността на контрола, но и ще опрости административните процедури.

В изменения регламент, който влезе в сила на 9 януари, се предвиждат преходни разпоредби, които да позволят на риболовните органи на ЕС и на други заинтересовани страни да се адаптират към новите изисквания. Повечето от правилата ще се прилагат след две години, считано от 10 януари 2026 г., докато някои изключения от допустимото отклонение ще бъдат в сила от 9 юли 2024 г. Разпоредби като дистанционно електронно наблюдение, електронно проследяване и регистриране на улова за занаятчийските флоти ще се прилагат едва след 4 години, считано от 10 януари 2028 г.

В страна, която е силно свързана с пазара на риба, като Италия например, правилата, свързани с риболова, играят решаваща роля в управлението и опазването на морските ресурси, а приемането на специфични разпоредби има за цел да гарантира устойчивостта на риболовните дейности и опазването на морските екосистеми, които са от основно значение и за туризма. Министерството на земеделието, храните и горите отговаря за определянето и прилагането на италианските правила за риболов. Правилата обхващат няколко аспекта, включително определянето на риболовните квоти, сезонността на улова и мерките за защита на застрашените видове. Ето защо тези разпоредби трябва да бъдат интегрирани с тези, които се обсъждат през този период в Брюксел, за да се осигури обща защита на едно изключително ценно богатство за Стария континент. В контекста на нарастващата екологична осведоменост и международните усилия за опазване на морските ресурси Италия се ангажира да поддържа най-съвременните стандарти в областта на рибарството. Този ангажимент не само допринася за опазването на морската среда, но и за дългосрочния просперитет на крайбрежните общности и италианската риболовна индустрия.

Цифровата проследяемост ще бъде задължителна по цялата верига на доставки, като се започне от пресните и замразените продукти и продуктите от аквакултури и постепенно се стигне до преработените морски продукти, като например консервите. Целта на тази мярка е да се гарантира, че всеки морски продукт, дори и вносният, подлежи на строг контрол и че произходът му и спазването на разпоредбите се проследяват. Новите правила включват въвеждането на сертификати за улов за вносните рибни продукти. Изискването за използване на инструмента Catch IT опростява процеса на сертифициране на улова на рибни продукти, предназначени за внос в ЕС. Този инструмент предлага напълно дигитализиран работен процес, като опростява обмена на данни между всички участващи страни и контролни органи, ускорява административните процедури и подобрява ефективността на системата за сертифициране на улова.

Въпреки че тези нови мерки представляват предизвикателство и изискват период на адаптация, те са решителна стъпка към устойчивото управление на морските ресурси. Със своя ангажимент за устойчив риболов Европейският съюз поема курс, който не само опазва морските екосистеми, но и насърчава прозрачността, проследимостта и приемането на отговорни практики по цялата верига за доставка на морска храна. С въвеждането на модерни технологии и по-строги правила европейският риболов се насочва към по-устойчиво и съзнателно бъдеще.