fbpx

Защо е важен Европейският парламент?

Европейски избори - май 18, 2024

Очаква се над 370 милиона европейци от 27-те страни от ЕС да гласуват на 6-9 юни, за да изберат своите представители в новия Европейски парламент. Добре известно е, че Европейският парламент е една от трите основни институции на Европейския съюз, наред със Съвета и Европейската комисия. Заедно с правителствата на държавите членки Европейският парламент взема решения относно ключовите политики на ЕС и бюджета на ЕС. През следващия мандат 2024-2029 г. европейският законодателен орган ще има 720 членове – с 15 повече от сегашния. Освен високата задача на представителство, позицията на евродепутат е свързана и с редица значителни финансови ползи. Ако погледнем декларациите за имущественото състояние на румънските евродепутати, ще видим, че всеки от 33-те румънски представители е получил за една година около 150 000-160 000 евро – пари, представляващи надбавки и дневни. На 29 февруари 2024 г. в избирателните списъци на Румъния са вписани 18 940 834 гласоподаватели, което е с около 700 000 повече от броя на избирателите в постоянните списъци през 2019 г., на последните европейски избори. От общо 18,9 милиона румънци около 950 000 живеят и работят в чужбина, според данни, публикувани наскоро от Постоянния избирателен орган на Румъния.

Европейският парламент е една от основните институции на Съюза, която отговаря за законите, регулиращи общите европейски политики и пазара на Европейския съюз. През следващия мандат основните политики, определени от лидерите на ЕС като приоритетни, са преходът към нулеви емисии на парникови газове до 2050 г., индустриална политика, която да поддържа конкурентоспособността на ЕС спрямо Китай и САЩ, създаването на енергиен съюз, който да доведе до по-ниски цени на енергията и стабилни доставки, и съюз на капиталовите пазари, който да помогне за мобилизирането на частни средства и да повиши отбранителните способности на ЕС.

Румъния получи три пъти повече средства, отколкото внесе в бюджета на ЕС

Заедно с правителствата на държавите членки Европейският парламент ще определи бъдещия бюджет на блока на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. Въпреки че за настоящия цикъл на финансиране този бюджет е 1,1 млрд. евро, той почти сигурно ще се увеличи през следващия период предвид разширяването на изток – с включването на Украйна и Република Молдова, както и на страните от Западните Балкани. За някои страни от ЕС, включително Румъния, нетното финансово салдо между вноската в бюджета на ЕС и отпуснатите от него средства е положително. Според официалните данни, публикувани от румънското Министерство на финансите, през 14-те години след присъединяването Румъния е внесла 30 млрд. евро, а сумата, която се е „върнала“, е 95 млрд. евро.

Не бива да се пренебрегва и ролята на Европейския парламент при назначаването на членовете на Комисията. Макар и да не е официално утвърден в Договора за ЕС, съставът на бъдещия законодателен орган ще окаже влияние и върху състава на Комисията, тъй като е обичайно ръководителят на Комисията да бъде от политическата група, която на изборите спечели най-много места в новия парламент. С 33 места в Европейския парламент Румъния е на шесто място по брой на депутатите в ЕП. Най-много места има една държава членка – 96 (Германия), а най-малко – 6 (Кипър, Люксембург и Малта).

Броят на депутатите в Европейския парламент се увеличава

Европейското законодателство допуска максимум 750 членове на ЕП плюс председателя, но общият брой на местата и броят на местата, разпределени за всяка страна, се определят преди всеки европейски избор. През септември 2023 г. Европейският парламент одобри решението на Съвета да увеличи броя на местата от 705 на 720 за периода 2024-2029 г. Разпределението на местата се основава на броя на населението на държавите-членки и на необходимостта да се осигури минимално ниво на представителство на малките държави въз основа на принципа на „намаляваща пропорционалност“, залегнал в Договора за Европейския съюз. Това означава, че макар по-малките страни да имат по-малко членове на ЕП от големите, последните представляват повече избиратели. 15-те допълнителни членове на ЕП ще бъдат разпределени между 12 държави за следващия мандат: Франция, Испания и Нидерландия – по двама, а Полша, Белгия, Австрия, Дания, Финландия, Словакия, Ирландия, Словения и Латвия – по един. 720-те евродепутати ще получават щедро възнаграждение за работата си и за да могат да изпълняват представителните си задължения, както и редица финансови придобивки, включително пенсия.

Колко печели евродепутатът и какви са ползите?

Всички членове на ЕП получават еднаква заплата, която е определена на 38,5 % от основната заплата на съдия в Съда на Европейския съюз, както е посочено в техния устав. Към 1 юли 2023 г. тази заплата е 10 075,18 евро бруто и 7 853,89 евро нето, след приспадане на данъците на ЕС, но може да варира в зависимост от данъчната система във всяка държава членка. Членовете на ЕП също получават надбавки. Надбавката за общи разходи е в размер на около 5 000 евро на месец, от която членовете на ЕП могат да покрият разходите за наем и оборудване на помещения, използвани за работа (ИТ оборудване, телефонни абонаменти и др.) за парламентарните офиси в страната и в чужбина. Освен това те получават дневни или квартирни пари в размер на 350 евро на ден, които покриват разходите за настаняване и храна за всеки ден, в който са на официална работа в Европейския парламент. Същевременно на членовете на ЕП се възстановяват пътните разходи за различни официални срещи въз основа на фактури. Таваните са определени на ниво бизнес класа за самолетни билети и първа класа за влак, както и 0,58 евро/км за пътуване с автомобил на разстояние до 1000 км. Членовете на ЕП, които без достатъчна обосновка присъстват на по-малко от половината пленарни заседания през годината, получават само половината от надбавката, а дневната надбавка се намалява наполовина, ако не присъстват на поне половината от поименните гласувания в пленарна зала. Освен това дневната надбавка се намалява наполовина за заседанията извън ЕС. В допълнение към тези суми членовете на ЕП получават и средства за заплащане на персонала в своите офиси, като за целта им се отпускат месечни надбавки. През юли 2023 г. тази сума възлиза на около 29 000 евро. Въпреки това, съгласно закона, на тях им е забранено да наемат роднини на тези длъжности. Друго улеснение е възстановяването на две трети от медицинските разходи.

Съгласно Устава членовете на ЕП получават също така преходно обезщетение в края на мандата си, а при навършване на 63-годишна възраст – специална пенсия, която е в размер на 3,5 % от заплатата за всяка пълна година на мандата и една дванадесета от заплатата за всеки допълнителен пълен месец, но не може да надвишава 70 % от общата сума. Според имуществените им декларации румънските евродепутати са декларирали около 150 000-160 000 евро годишна заплата и надбавки през последния си мандат.

Следващият парламентарен мандат ще бъде десетият в Европейския парламент. От 1979 г. насам, когато европейците за първи път избират пряко своите представители в законодателния орган на ЕС, избирателната активност непрекъснато намалява до 2014 г., когато достига най-ниското си равнище от 42%. В сравнение с това на последните европейски избори през 2019 г. избирателната активност значително се повиши и достигна 50,6 %. Последните проучвания показват, че тази година избирателната активност ще се увеличи още повече. А в Румъния, където европейските избори ще се проведат едновременно с изборите за представители на местните и окръжните администрации, проучванията сочат, че избирателната активност е над 50 %. В Европейския съюз обаче има държави, в които гласуването е задължително: Белгия, България, Гърция и Люксембург.