fbpx

Varför är Europaparlamentet viktigt?

Politik - maj 18, 2024

Mer än 370 miljoner européer från de 27 EU-länderna förväntas rösta den 6-9 juni för att välja sina representanter till det nya Europaparlamentet. Det är välkänt att Europaparlamentet är en av Europeiska unionens tre huvudinstitutioner, vid sidan av rådet och Europeiska kommissionen. Tillsammans med medlemsstaternas regeringar fattar Europaparlamentet beslut om EU:s viktigaste politikområden och EU:s budget. Under nästa mandatperiod 2024-2029 kommer Europaparlamentet att ha 720 ledamöter, vilket är 15 fler än under den nuvarande mandatperioden. Utöver den höga representationsuppgiften innebär MEP-posten också ett antal betydande ekonomiska fördelar. En titt på de rumänska ledamöternas förmögenhetsdeklarationer visar att var och en av de 33 rumänska ledamöterna under ett år har fått mellan 150 000 och 160 000 euro, pengar som motsvarar ersättningar och traktamenten. Den 29 februari 2024 var 18 940 834 väljare registrerade i Rumäniens röstlängd, vilket är cirka 700 000 fler än antalet väljare på de permanenta listorna 2019, vid det senaste valet till Europaparlamentet. Av de totalt 18,9 miljoner rumänerna bor och arbetar cirka 950.000 utomlands, enligt siffror som nyligen publicerades av Rumäniens permanenta valmyndighet.

Europaparlamentet är en av EU:s viktigaste institutioner och ansvarar för de lagar som styr EU:s gemensamma politik och EU:s marknad. Under nästa mandatperiod är de viktigaste politikområdena som EU:s ledare prioriterar övergången till nollutsläpp av växthusgaser senast 2050, en industripolitik för att EU ska kunna konkurrera med Kina och USA, skapandet av en energiunion – som leder till lägre energipriser och stabil försörjning – och en kapitalmarknadsunion – som bidrar till att mobilisera privata pengar och stärka EU:s försvarsförmåga.

Rumänien fick tre gånger mer pengar än landet bidrog med till EU:s budget

Tillsammans med medlemsländernas regeringar kommer Europaparlamentet att besluta om EU:s framtida budget för 2028-2034. För den nuvarande finansieringscykeln är denna budget 1,1 miljarder euro, men den kommer med största sannolikhet att öka under nästa period med tanke på utvidgningen österut – med Ukraina och Moldavien samt länderna på västra Balkan. För vissa EU-länder, däribland Rumänien, är den finansiella nettobalansen mellan bidraget till EU:s budget och anslagen från den positiv. Enligt officiella uppgifter från det rumänska finansministeriet har Rumänien bidragit med 30 miljarder euro under de 14 år som gått sedan anslutningen, och det belopp som ”kom tillbaka” var 95 miljarder euro.

Man får inte glömma bort Europaparlamentets roll när det gäller att utse ledamöter till kommissionen. Även om det inte formaliseras i EU-fördraget kommer sammansättningen av den framtida lagstiftande församlingen också att påverka kommissionens sammansättning, eftersom det är brukligt att kommissionens ordförande kommer från den politiska grupp som får flest platser i det nya parlamentet vid valet. Med 33 platser i Europaparlamentet har Rumänien det sjätte största antalet ledamöter. Det medlemsland som har flest platser är 96 (Tyskland) och det som har minst är 6 (Cypern, Luxemburg och Malta).

Antalet ledamöter i Europaparlamentet ökar

Enligt EU-lagstiftningen får antalet ledamöter uppgå till högst 750 plus talmannen, men det totala antalet platser och antalet platser som tilldelas varje land beslutas före varje val till Europaparlamentet. I september 2023 godkände Europaparlamentet rådets beslut att öka antalet platser från 705 till 720 för perioden 2024-2029. Fördelningen av platser baseras på befolkningsstorleken i medlemsstaterna och behovet av att säkerställa en miniminivå av representation för små länder, baserat på principen om ”degressiv proportionalitet” som fastställs i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att även om mindre länder har färre ledamöter än större länder, så representerar de senare fler väljare. De 15 extra ledamöterna kommer att fördelas på 12 länder under nästa mandatperiod: Frankrike, Spanien och Nederländerna – två vardera, och Polen, Belgien, Österrike, Danmark, Finland, Slovakien, Irland, Slovenien och Lettland – en vardera. De 720 ledamöterna kommer att få en generös ersättning för sitt arbete och för att kunna utföra sina representativa uppgifter, och de kommer att ha ett antal ekonomiska förmåner, inklusive pension.

Hur mycket tjänar en MEP och vilka är förmånerna?

Alla ledamöter får samma lön, som är fastställd till 38,5 procent av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol, i enlighet med domstolens stadga. Denna lön uppgick den 1 juli 2023 till 10 075,18 euro brutto och 7 853,89 euro netto, efter avdrag för EU-skatter, men kan variera beroende på skattesystemet i varje medlemsstat. Även parlamentsledamöterna får ersättning. Ersättningen för allmänna utgifter är cirka 5 000 euro per månad och kan användas för att täcka kostnader för hyra och utrustning av arbetslokaler (IT-utrustning, telefonabonnemang etc.) för parlamentets kontor, både hemma och utomlands. De får också ett traktamente eller dagtraktamente på 350 euro per dag, som täcker kostnaderna för logi och måltider för varje dag som de är på tjänsteresa i Europaparlamentet. Samtidigt ersätts ledamöterna, på grundval av fakturor, för resekostnader i samband med olika officiella möten. Taket är satt till business class för flygbiljetter och första klass för tåg, samt 0,58 euro/km för bilresor upp till 1000 kilometer. Ledamöter som utan giltigt skäl deltar i mindre än hälften av plenarsammanträdena under ett år får bara halva arvodet, och dagtraktamentet halveras om de inte deltar i minst hälften av omröstningarna med namnupprop i kammaren. Dagtraktamentet halveras också för sammanträden utanför EU. Utöver dessa belopp tilldelas ledamöterna också pengar för att betala sin personal på sina kontor, med en månatlig ersättning för detta ändamål. I juli 2023 uppgick detta till cirka 29.000 euro. Enligt stadgarna är det dock förbjudet att anställa släktingar i dessa befattningar. En annan möjlighet är att få ersättning för två tredjedelar av sjukvårdskostnaderna.

Enligt stadgan får ledamöterna också en övergångsersättning i slutet av mandatperioden och, när de fyller 63 år, en särskild pension som uppgår till 3,5 procent av lönen för varje helt år i ämbetet och en tolftedel av lönen för varje ytterligare hel månad, men som inte får överstiga 70 procent av det totala beloppet. Enligt deras förmögenhetsdeklarationer deklarerade rumänska parlamentsledamöter omkring 150 000-160 000 euro i lön och ersättningar varje år under den senaste mandatperioden.

Nästa mandatperiod blir den 10:e i Europaparlamentet. Sedan 1979, då européerna för första gången direktvalde sina representanter till EU:s lagstiftande församling, har valdeltagandet stadigt minskat fram till 2014, då det nådde en rekordlåg nivå på 42%. Jämfört med detta ökade valdeltagandet betydligt i det senaste EU-valet 2019, då det uppgick till 50,6%. Och de senaste opinionsundersökningarna visar på en ytterligare ökning av valdeltagandet i år. Och i Rumänien, där valet till Europaparlamentet kommer att äga rum samtidigt som valet till kommun- och landstingsfullmäktige, visar opinionsundersökningar att valdeltagandet ligger på över 50 procent. Det finns dock länder i Europeiska unionen där det är obligatoriskt att rösta: Belgien, Bulgarien, Grekland och Luxemburg.