fbpx

Proč je Evropský parlament důležitý?

Evropské volby - 18 května, 2024

Více než 370 milionů Evropanů z 27 zemí EU bude ve dnech 6. až 9. června volit své zástupce do nového Evropského parlamentu. Je známo, že Evropský parlament je vedle Rady a Evropské komise jedním ze tří hlavních orgánů Evropské unie. Evropský parlament spolu s vládami členských států rozhoduje o klíčových politikách EU a o rozpočtu EU. V příštím volebním období 2024-2029 bude mít evropský zákonodárný sbor 720 členů, což je o 15 více než v současném zákonodárném sboru. Kromě vznešeného úkolu zastupování přináší funkce europoslance také řadu významných finančních výhod. Při pohledu na majetkové přiznání rumunských poslanců Evropského parlamentu zjistíme, že každý z 33 rumunských zástupců obdržel za jeden rok přibližně 150 000 až 160 000 eur, což jsou peníze představující náhrady a diety. Dne 29. února 2024 bylo v rumunském volebním seznamu zapsáno 18 940 834 voličů, což je o 700 000 voličů více, než kolik jich bylo zapsáno ve stálých seznamech v roce 2019 při posledních volbách do Evropského parlamentu. Podle údajů, které nedávno zveřejnil rumunský stálý volební úřad, žije a pracuje v zahraničí přibližně 950 000 z celkového počtu 18,9 milionu Rumunů.

Evropský parlament je jedním z hlavních orgánů Unie, který je zodpovědný za zákony upravující společné evropské politiky a trh Evropské unie. Klíčovými politikami, které vedoucí představitelé EU označili za své priority v příštím mandátu, jsou přechod na nulové emise skleníkových plynů do roku 2050, průmyslová politika, která má udržet konkurenceschopnost EU vůči Číně a USA, vytvoření energetické unie, která povede ke snížení cen energie a stabilitě dodávek, a unie kapitálových trhů, která pomůže mobilizovat soukromé finanční prostředky a posílí obranyschopnost EU.

Rumunsko obdrželo třikrát více peněz, než kolik přispělo do rozpočtu EU

Evropský parlament bude společně s vládami členských zemí rozhodovat o budoucím rozpočtu bloku Evropské unie na období 2028-2034. Zatímco pro současný cyklus financování činí tento rozpočet 1,1 miliardy eur, v příštím období se téměř jistě zvýší vzhledem k rozšíření na východ – se zahrnutím Ukrajiny a Moldavské republiky, jakož i zemí západního Balkánu. U některých zemí EU, včetně Rumunska, je čisté finanční saldo mezi příspěvkem do rozpočtu EU a přídělem z něj kladné. Podle oficiálních údajů zveřejněných rumunským ministerstvem financí přispělo Rumunsko za 14 let od vstupu do EU částkou 30 miliard eur a částka, která se „vrátila“, činila 95 miliard eur.

Nelze opomenout úlohu Evropského parlamentu při jmenování členů Komise. Ačkoli to není formálně zakotveno ve Smlouvě o EU, složení budoucího zákonodárného sboru ovlivní i složení Komise, neboť je obvyklé, že šéf Komise pochází z politické skupiny, která ve volbách získá v novém parlamentu nejvíce křesel. Rumunsko má v Evropském parlamentu 33 křesel a je tak šestým největším počtem poslanců. Nejvíce křesel má jeden členský stát – 96 (Německo) a nejméně – 6 (Kypr, Lucembursko a Malta).

Počet poslanců Evropského parlamentu se zvyšuje

Podle evropského práva může být v Evropském parlamentu maximálně 750 poslanců a předseda, ale o celkovém počtu křesel a počtu křesel přidělených jednotlivým zemím se rozhoduje před každými evropskými volbami. V září 2023 schválil Evropský parlament rozhodnutí Rady zvýšit počet míst v Radě na období 2024-2029 ze 705 na 720. Rozdělení křesel vychází z počtu obyvatel členských států a z potřeby zajistit minimální úroveň zastoupení malých zemí na základě zásady „degresivní proporcionality“ zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii. To znamená, že menší země mají sice méně poslanců než větší země, ti však zastupují více voličů. Patnáct dalších poslanců Evropského parlamentu bude v příštím volebním období rozděleno mezi 12 zemí: Po dvou budou mít Francie, Španělsko a Nizozemsko a po jednom Polsko, Belgie, Rakousko, Dánsko, Finsko, Slovensko, Irsko, Slovinsko a Lotyšsko. 720 poslanců Evropského parlamentu bude za svou práci a výkon zastupitelských povinností štědře odměňováno a bude mít řadu finančních výhod včetně důchodu.

Kolik si europoslanec vydělá a jaké jsou jeho výhody?

Všichni poslanci Evropského parlamentu pobírají stejný plat, který je stanoven na 38,5 % základního platu soudce Soudního dvora Evropské unie, jak je uvedeno v jejich statutu. Tento plat činil k 1. červenci 2023 10 075,18 EUR hrubého a 7 853,89 EUR čistého po odečtení daní EU, ale může se lišit v závislosti na daňovém systému v jednotlivých členských státech. Příspěvky dostávají také poslanci Evropského parlamentu. Příspěvek na všeobecné výdaje činí přibližně 5 000 EUR měsíčně a poslanci z něj mohou hradit náklady na pronájem a vybavení prostor používaných k práci (IT vybavení, telefonní poplatky atd.) pro parlamentní kanceláře doma i v zahraničí. Dále dostávají příspěvek na pobyt nebo denní příspěvek ve výši 350 EUR na den, který pokrývá náklady na ubytování a stravu za každý den jejich služební cesty do Evropského parlamentu. Zároveň jsou poslancům EP na základě faktur propláceny cestovní výdaje na různá oficiální setkání. Stropy jsou stanoveny na úrovni business třídy u letenek a první třídy u vlakových jízdenek a 0,58 EUR/km u jízd autem do 1000 km. Poslanci Evropského parlamentu, kteří se bez řádného ospravedlnění zúčastní méně než poloviny plenárních zasedání za rok, obdrží pouze polovinu příspěvku a denní příspěvek se sníží na polovinu, pokud se nezúčastní alespoň poloviny jmenovitých hlasování na plenárním zasedání. Denní příspěvek se rovněž snižuje na polovinu v případě zasedání mimo EU. Kromě těchto částek jsou poslancům EP přidělovány také peníze na platy jejich zaměstnanců v kancelářích, přičemž na tento účel dostávají měsíční příspěvek. V červenci 2023 to bylo přibližně 29 000 EUR. Podle zákona však nesmějí na těchto pozicích zaměstnávat své příbuzné. Dalším nástrojem je úhrada dvou třetin léčebných výloh.

Podle statutu dostávají poslanci Evropského parlamentu na konci svého funkčního období přechodný příspěvek a po dosažení věku 63 let zvláštní důchod, který činí 3,5 % platu za každý celý rok výkonu funkce a jednu dvanáctinu platu za každý další celý měsíc, avšak nesmí přesáhnout 70 % celkové částky. Podle majetkových přiznání přiznali rumunští poslanci Evropského parlamentu během svého posledního mandátu každoročně plat a příspěvky ve výši přibližně 150 000-160 000 eur.

Příští volební období bude desátým volebním obdobím Evropského parlamentu. Od roku 1979, kdy Evropané poprvé přímo volili své zástupce do zákonodárného sboru EU, volební účast neustále klesala až do roku 2014, kdy dosáhla historického minima 42 %. Oproti tomu při posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 došlo k výraznému nárůstu volební účasti na 50,6 %. A podle posledních průzkumů se letos volební účast ještě zvýší. A v Rumunsku, kde se evropské volby konají ve stejnou dobu jako volby do místních a okresních zastupitelstev, je podle průzkumů volební účast vyšší než 50 %. V Evropské unii však existují země, kde je hlasování povinné: Belgie, Bulharsko, Řecko a Lucembursko.