fbpx

Новият план на ЕС за картографиране на горите става реалност

Околна среда - декември 30, 2023

Инициативата ще отбележи важна стъпка към опазването на околната среда на континента

Като част от нарастващата екологична осведоменост и спешната необходимост да се посрещнат предизвикателствата, свързани с изменението на климата, Европейският съюз наскоро стартира амбициозен план за картографиране на горите в Европа. Тази програма представлява значителна стъпка към опазването на природните ресурси и насърчаването на биологичното разнообразие, като предоставя подробен преглед на горите, които са жизненоважна част от европейската екосистема. Горите в Европа играят решаваща роля за смекчаване на последиците от изменението на климата, като абсорбират въглеродния диоксид и играят ролята на зелени дробове на континента. През последните десетилетия обаче горите са подложени на различни заплахи, включително обезлесяване, пожари и загуба на биологично разнообразие. Новият план на ЕС има за цел да разбере напълно настоящата ситуация и да предприеме целенасочени мерки за защита и устойчиво управление на тези ценни екосистеми.

Планът на Европейския съюз за картографиране на горите има няколко ключови цели и междувременно цели да създаде актуализиран и подробен списък на горските структури, в който да се посочат наличните растителни видове, тяхното географско разпространение и цялостното здравословно състояние на горските екосистеми . Тези данни ще бъдат от ключово значение за разработването на целенасочени стратегии за опазване и прилагането на устойчиви лесовъдски практики. Друга важна цел е да се оцени въздействието на човешките дейности върху горите, включително незаконното обезлесяване и неустойчивите селскостопански практики. Картографирането ще даде възможност за ефективен мониторинг и навременна реакция на такива заплахи, като улесни прилагането на по-строги закони и разпоредби за защита на горите.

Картографирането на европейските гори и горски площи ще се извършва с помощта на иновативни технологии, като например сателити с висока резолюция, дронове и модерни наземни сензори. Тези инструменти ще позволят ефективно събиране на подробни данни, които ще предоставят информация в реално време за състоянието на горите. Комбинацията от данни от различни източници ще осигури пълна и точна представа за европейските зелени площи. Новият план на ЕС за картографиране на горите предлага многобройни ползи както на екологично, така и на социално равнище, тъй като самото опазване на горите ще допринесе за борбата с изменението на климата, за запазване на биологичното разнообразие и за осигуряване на устойчивост на дивата природа за бъдещите поколения. Освен това точната категоризация на горските екосистеми ще осигури солидна основа за разработването на по-ефективни политики и насърчаването на устойчиви и ефективни селскостопански практики.

Според Европейската комисия ролята на горите в грижата за екосистемата се оценява на 57 милиарда евро годишно, а приносът им в борбата с вредните емисии се равнява на 32,8 милиарда евро. Доставката на дървесина обаче представлява годишен оборот от 16 милиарда евро. Изпълнителният директор на общността счита, че около 4,5 милиона работни места зависят от горите. През 2022 г. горските пожари засегнаха почти 900 хил. хектара гори в Европа, което се равнява на цялата територия на Корсика, като увеличението е 150% в сравнение със средното за предходните години. Целта на Европейската комисия е да допълни, а не да замени националните планове за опазване на горите. Както беше споменато, наблюдението ще се осъществява и чрез сателитно наблюдение, и по-специално чрез системата на общността „Коперник“.

В Германия вече редовно се извършва федерална инвентаризация, посветена на състоянието на горите, а последното преброяване започна през 2021 г., четвъртото от 1986 г. насам. На практика инвентаризацията се извършва от най-малко 60 екипа от мъже и жени, експерти по информационни технологии , с ултразвукови измервателни уреди и специални устройства, наречени „реласкопи“, които се използват за измерване на височината на ствола. Според последното преброяване в Германия има 90 милиарда дървета.

Планът на Европейския съюз за картографиране на горите представлява важна стъпка към опазването на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси. Чрез използването на съвременни технологии, подробни данни и интегриран подход ЕС демонстрира своя ангажимент за опазване на зелените площи и справяне с глобалните екологични предизвикателства. Картографирането на горите не само предоставя важна информация за вземането на политически решения, но и представлява основен стълб в осигуряването на устойчиво бъдеще за нашата планета.