fbpx

Приемане на Акта за изкуствения интелект от Европейския съвет: Стъпка напред в регулирането на ИИ

Юридически - май 28, 2024

Наскоро Съветът на Европейския съюз одобри Акта за изкуствения интелект, с което направи голям пробив в регулирането на изкуствения интелект (ИИ). Това законодателство представлява важна стъпка напред за Европейския съюз, която го превръща в световен лидер в регулирането на нововъзникващите технологии. Актът за ИИ има за цел да създаде ясна и последователна регулаторна рамка за използването на ИИ, като същевременно гарантира защитата на основните права на европейските граждани.

Управление на възможностите и рисковете, свързани с изкуствения интелект, на равнище ЕС

Законът за изкуствения интелект е продиктуван от необходимостта да се управляват възможностите и рисковете, свързани с изкуствения интелект. Европейската комисия подчерта значението на балансирания подход, който насърчава технологичните иновации и същевременно защитава основните ценности на ЕС. Регламентът се прилага за всички публични и частни субекти, които разработват или използват системи с изкуствен интелект на европейския пазар, независимо от географското им местоположение.
Един от най-важните аспекти на закона за ИИ е точното определение на системата за ИИ. Според текста системата за изкуствен интелект е съвкупност от технологии, които могат да работят с различна степен на автономност и да се адаптират според получените данни. Тези системи могат да генерират резултати като прогнози, съдържание, препоръки или решения, които засягат физическа или виртуална среда.

Класификация на риска

Регламентът възприема подход, основан на риска, и класифицира системите за ИИ в четири категории: нисък, ограничен, висок и неприемлив риск. Всяка категория предполага различни отговорности и изисквания към разработчиците и потребителите. Неприемливите рискови системи, като например тези, използвани за социален контрол или манипулиране на поведението, са забранени. Високорисковите системи трябва да отговарят на строги изисквания за съответствие, преди да могат да бъдат пуснати на пазара.

Освобождавания и освободени заявления за отбрана и национална сигурност

Не всички системи с изкуствен интелект попадат в тесния обхват на регламента. Съществуват изключения за системи, използвани за военни цели, за целите на отбраната или националната сигурност, както и за системи, използвани в научни изследвания или публикувани като софтуер с отворен код. Освен това Законът за ИИ не се прилага за лична употреба от частни лица по модела на ОРЗД.

Последици за предприятията: задължения за оценка на риска и изисквания за съответствие

Законът за ИИ налага значителни задължения на компаниите, които разработват или използват системи за ИИ. Те трябва внимателно да оценят рисковете, свързани с техните системи, и да гарантират, че те отговарят на изискванията за съответствие, определени в Закона. Санкциите за неспазване на правилата могат да достигнат до 35 милиона евро или 7% от глобалния годишен оборот на компанията, в зависимост от това коя от двете суми е по-голяма.

График за изпълнение

Предприятията и публичните администрации ще разполагат с поетапен период за привеждане в съответствие с новите правила. Забранените системи трябва да бъдат премахнати в рамките на шест месеца от влизането в сила на регламента. Общите правила за управление ще влязат в сила в рамките на дванадесет месеца, а пълното прилагане на регламента се очаква в рамките на две години.
Приемането на закона за изкуствения интелект беше приветствано от много европейски експерти и политици. Почти плебисцитното гласуване в Европейския парламент с 523 гласа „за“, 46 „против“ и 49 „въздържал се“ показва широкия консенсус относно необходимостта от регулиране на изкуствения интелект. Някои критици обаче се опасяват, че прекалено строгите правила могат да задушат иновациите и да направят европейските компании по-малко конкурентоспособни от тези в други региони на света.
Актът за изкуствения интелект е решителна стъпка към балансирано и ориентирано към бъдещето регулиране на изкуствения интелект в Европа. Той не само защитава правата на европейските граждани, но и създава световен прецедент за управлението на нововъзникващите технологии. Предприятията ще се сблъскат със значителни предизвикателства, за да се адаптират, но ЕС предоставя ясна рамка, за да гарантира, че ИИ се разработва и използва по безопасен и етичен начин.
Актът за изкуствения интелект ще окаже огромно въздействие върху развитието и използването на изкуствения интелект през следващите години, като постави Европа в центъра на световната сцена като лидер в областта на технологичното регулиране.