fbpx

Промишлените емисии в ЕС са с 22% по-ниски от 2008 г. насам

Енергия - януари 12, 2024

Регистрираният резултат представлява решителна стъпка към устойчивостта на околната среда, която понастоящем се насърчава от различни страни в индустриализирания свят, от Изтока до Запада

През последните десетилетия нарастващото осъзнаване на въздействието на промишлените дейности върху околната среда накара Европейския съюз да приложи политики и мерки, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове. Неотдавнашните данни са обнадеждаващи и показват, че от 2008 г. насам промишлените емисии в ЕС са намалели с 22%. Този важен етап представлява значителна стъпка към екологична устойчивост, отразяваща съвместните усилия на държавите членки и промишлеността за справяне с предизвикателството на изменението на климата.

Дейностите с най-високи емисии на парникови газове през 2022 г. са преработващата промишленост и доставката на електроенергия, газ, пара и климатични инсталации – и двете със 745 млн. тона CO 2 -екв, което се равнява на 21 % от общия обем на всички емитирани парникови газове. След това се нареждат домакинствата (718 млн. тона CO 2 -екв.; 20 %), които отделят парникови газове, свързани с транспорта, отоплението и други цели. Погледнато в перспектива, между 2008 г. (първата година, през която са извършени измерванията) и 2022 г. най-голямо относително намаление на емисиите на парникови газове е регистрирано в сектора на каменодобива и минното дело (-40%), следван от доставката на електроенергия, пара, газ и климатични инсталации (-37%) и производството (-28%). Това са оценки за икономиката на ЕС според сметките за емисиите във въздуха, които показват въздействието върху околната среда на цялата икономика, включително международния транспорт.

Намаляването на промишлените емисии с 22% е резултат от амбициозните екологични политики, приети от ЕС през последните години. В пакета „Енергетика и климат 20-20-20“ от 2008 г. например бяха определени ключови цели за 2020 г., включително намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо нивата от 1990 г. Тази инициатива подтикна промишлените предприятия да прилагат по-чисти технологии, да внедряват възобновяеми енергийни източници и да подобряват енергийната ефективност.

Въвеждането на чисти технологии е ключов елемент в борбата с промишлените емисии. Предприятията инвестират в модерни технологии, като улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) и електролиза за производство на екологичен водород. Тези нововъведения позволиха на промишлените предприятия да поддържат производството си, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда. Финансовите стимули, предоставяни от ЕС и държавите членки, изиграха решаваща роля в подкрепа на прехода към по-устойчиви производствени процеси. Увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници допринесе значително за намаляване на промишлените емисии. Много индустрии използват чисти енергийни източници, като вятърна и слънчева енергия, за да захранват дейността си. Освен това възприемането на практики за подобряване на енергийната ефективност се превърна в приоритет за много компании, което спомага за намаляване на общия им въглероден отпечатък.

Успехът на това намаление на промишлените емисии стана възможен благодарение на сътрудничеството между публичния и частния сектор. Държавите членки работят в тясно сътрудничество с предприятията за разработване на ефективни политики и програми, насърчаващи възприемането на устойчиви практики. Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) например създаде пазарен механизъм, който насърчава промишлените предприятия да намаляват емисиите, като предлага финансови стимули за тези, които надвишават целите си. Въпреки постигнатия значителен напредък, някои предизвикателства продължават да съществуват. Енергоемките сектори, като химическата промишленост и производството на стомана, продължават да представляват значително предизвикателство за постигането на по-амбициозни цели. Въпреки това, намалението на промишлените емисии с 22% осигурява солидна основа, върху която може да се надгражда, като насърчава по-нататъшни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност за справяне с оставащите предизвикателства.

Намаляването на промишлените емисии в Европейския съюз с 22% от 2008 г. насам е изключително постижение, което отразява съвместния ангажимент на държавите членки и предприятията за екологична устойчивост. За този успех допринесоха ориентираните към бъдещето политики в областта на околната среда, инвестициите в чисти технологии, нарастващото използване на възобновяема енергия и енергийната ефективност. От съществено значение обаче е да се запази тази положителна динамика и да се преодолеят оставащите предизвикателства, за да се осигури устойчиво бъдеще за идните поколения.

През последните 10 години Италия е намалила промишлените си емисии с почти 22% – от 303,7 Mt CO2e през 2012 г. Първото забележимо намаление през 2013-2014 г. се дължи на последиците от кризата през 2011 г. Само за 24 месеца националният промишлен сектор се е понижил от 303 на 254 Mt CO2e, което представлява спад от около 17%.

Път, който със сигурност претърпява неуспех през последния период поради кризата в Украйна, но който бележи посоката на една наистина зелена икономика.

 

Алесандро Фиорентино