fbpx

Важноста на земјоделството во ЕУ и Италија

трговија и економија - март 11, 2024

Тензијата помеѓу економското значење и јавната перцепција на земјоделските политики на ЕУ станаа очигледни во неодамнешните протести на земјоделците во различни европски земји.

Земјоделството останува основен столб на Европската унија (ЕУ), иако неговиот придонес во Бруто домашниот производ (БДП) на ЕУ изнесува помалку од 2%. Овој сектор, очигледно маргинален во однос на економскиот придонес, продолжува да добива третина од буџетот на заедницата во форма на земјоделски субвенции преку Заедничката земјоделска политика (ЗЗП).

ЗЗП, основана во 1962 година, првично имаше за цел да обезбеди безбедност на храната и да ја контролира инфлацијата преку одржување на разумни цени. Со текот на годините, ЗЗП претрпе неколку реформи, со зголемен акцент на одржливоста на животната средина и поддршката за земјоделските приходи. Денес, ЗЗП претставува повеќе од една третина од повеќегодишниот буџет на ЕУ, финансирајќи ги и директните субвенции за земјоделците и мерките за рурален развој. Големината и структурата на земјоделскиот сектор значително се разликуваат помеѓу земјите-членки на ЕУ. Повеќето фарми се мали и семејни, со 95% од бизнисите управувани од семејства. Сепак, постојат значителни разлики во големината и продуктивноста на земјоделските стопанства помеѓу различните земји-членки. ЕУ е нето извозник на земјоделски производи, со трговски суфицит од 33 милијарди евра во 2022 година. Сепак, извозот на земјоделски производи значително се разликува помеѓу земјите-членки, а Велика Британија, САД и Кина се меѓу главните трговски партнери на ЕУ.

Политиките на ЕУ за животната средина предизвикаа дебата меѓу земјоделците, кои понекогаш ги сметаат за премногу строги. Сепак, земјоделството продолжува значително да влијае на користењето на земјиштето и емисиите на стакленички гасови во ЕУ. Приближно 38% од европската територија е посветена на земјоделството, со забележителни варијации помеѓу земјите-членки. Емисиите на стакленички гасови од земјоделството се намалени за 4,8% од 2005 година, но остануваат значаен дел од вкупните емисии на ЕУ. ЗЗП воведе еколошки ограничувања, како што е обврската да се остави 4% од земјоделското земјиште необработено за да се промовира биолошката разновидност, предизвикувајќи критики и барања за флексибилност од земјоделците.

Неодамна, Европската комисија објави отстапки за земјоделците, повлекувајќи го предлогот за намалување на употребата на пестициди до 2030 година и избегнувајќи поставување на прецизни цели за намалување на емисиите во земјоделството во коминикето за климатските цели за 2040 година. Како заклучок, земјоделството останува витален сектор за ЕУ, придонесувајќи за безбедноста на храната, работните места и пошироката економија. Сепак, земјоделските политики мора да ја балансираат одржливоста на животната средина со економската конкурентност и поддршката за земјоделските приходи, со цел ефективно и одржливо да се решат идните предизвици.

И покрај досегашните успеси и предизвици, европското земјоделство се соочува со голем број суштински прашања кои бараат иновативни решенија и долгорочен стратешки пристап.

  1. Одржливост на животната средина: ЕУ си постави амбициозна цел да стане првиот климатски неутрален континент до 2050 година. За да се постигне оваа цел, земјоделството мора да игра клучна улога во намалувањето на емисиите на стакленички гасови и усвојување на поодржливи земјоделски практики. Земјоделците би можеле да бидат поттикнати да усвојат поеколошки земјоделски практики преку финансирање и програми за поттикнување.
  2. Технологија и иновации: Усвојувањето на иновативни технологии, како што се прецизното земјоделство, биотехнологијата и вештачката интелигенција, може да ја зголеми ефикасноста на производството, да ја намали употребата на природните ресурси и да ја подобри севкупната одржливост на земјоделскиот сектор. ЕУ треба да инвестира во истражување и развој за промовирање на технолошките иновации во земјоделскиот сектор.
  3. Дигитализација: Дигитализацијата на земјоделството, преку употреба на сензори, беспилотни летала и системи за далечинско следење, може да им овозможи на земјоделците да донесуваат поинформирани одлуки и да го оптимизираат управувањето со земјоделските ресурси. Сепак, постои потреба да се осигура дека пристапот до дигиталните технологии е фер и инклузивен за сите земјоделци, без оглед на нивната големина или финансиски ресурси.
  4. Отпорност на климатските промени: Европското земјоделство е ранливо на ефектите од климатските промени, вклучувајќи екстремни временски настани, суши и зголемување на температурите. Земјоделците треба да усвојат земјоделски практики отпорни на климата и да ги диверзифицираат своите култури за да го намалат ризикот од сезонски неуспеси.
  5. Безбедност на храната: Обезбедувањето безбедност на храната останува клучен приоритет за ЕУ. Европското земјоделство мора да биде способно да произведе доволно храна за да ја задоволи растечката побарувачка на населението кое постојано се зголемува, истовремено обезбедувајќи го квалитетот и безбедноста на прехранбените производи.
  6. Глобални пазари: ЕУ мора да продолжи активно да се вклучува на глобалните пазари, и како извозник и како увозник на земјоделски производи. Промовирањето на фер трговија и комерцијални односи засновани на принципи на реципроцитет може да помогне да се обезбеди конкурентност и одржливост на европското земјоделство на меѓународните пазари.

Италија, на пример, е познато дека е дом на земјоделскиот сектор кој постојано се развива и, во последниве децении, италијанското земјоделство помина низ фаза на трансформација, преминувајќи од традиционална слика во протагонист на обновениот економски, социјален и еколошки интерес. . Во оваа статија, ќе ги истражиме предизвиците и можностите на италијанскиот земјоделски сектор, анализирајќи ги неговите карактеристики, неговите успеси и неговите идни перспективи. Италијанското земјоделство има долга историја на традиција и иновации. Со различни микроклими и плодни почви кои се движат од тосканските ридови до рамнините По, од лозјата на Сицилија до овоштарниците во Кампанија, Италија нуди идеална средина за разновидно земјоделско производство. Сепак, италијанскиот земјоделски сектор се соочува со голем број предизвици, вклучувајќи ја глобалната конкурентност, еколошката одржливост, дигитализацијата и привлекувањето млади таленти.

Италија се наоѓа себеси како конкуренција со другите европски и меѓународни земји на глобалниот пазар. Додека од една страна брендот „Made in Italy“ продолжува да биде симбол на квалитетот и изработката во прехранбениот сектор, од друга страна неопходно е да се соочиме со конкуренцијата од странските производители кои нудат производи по поконкурентни цени. За да остане конкурентен, италијанското земјоделство мора да се фокусира на иновациите, диверзификацијата на производите и валоризацијата на заштитените ознаки на потекло (ПДО) и заштитените географски ознаки (ПГИ).

Одржливоста на животната средина стана императив за италијанското земјоделство, со оглед на важноста на климатските промени и зголемената побарувачка за здрави и одржливи прехранбени производи од потрошувачите. Италијанските земјоделци прифаќаат одржливи земјоделски практики, како што се органско земјоделство, одговорно користење на водата и природните ресурси и намалување на влијанието на пестицидите и ѓубривата врз животната средина. Понатаму, Италија инвестира во истражување и развој на иновативни технологии за подобрување на ефикасноста и одржливоста на земјоделскиот сектор.

Дигитализацијата го трансформира италијанскиот земјоделски сектор, нудејќи нови можности за зголемување на продуктивноста, оптимизирање на ресурсите и подобрување на следливоста на производите. Италијанските земјоделци прифаќаат дигитални технологии, како што се Интернет на нештата (IoT), вештачка интелигенција (AI) и роботика, за да ги следат посевите, да ги автоматизираат процесите и поефикасно да управуваат со ресурсите. Понатаму, дигитализацијата ја олеснува врската помеѓу производителите и потрошувачите, овозможувајќи поголема транспарентност и доверба во системот за храна.

За да се обезбеди иднината на италијанското земјоделство, од суштинско значење е да се привлечат и поддржат млади таленти во овој сектор. Многу италијански рурални области се соочуваат со проблемот на депопулација и стареење на земјоделското население, со последователен ризик од губење на знаења и вештини. За да се смени овој тренд, неопходно е да се создадат можности за младите земјоделци преку обезбедување пристап до финансии, професионална обука и техничка поддршка. Дополнително, важно е да се поттикне претприемничка и иновативна култура која го цени земјоделството како предизвикувачка и наградувачка кариера.

И покрај предизвиците, иднината на италијанското земјоделство е светла и полна со можности. Со своето богатство на знаење, својата реномирана кулинарска култура и нејзината страст за квалитет, Италија го има она што е потребно за да стане глобален лидер во висококвалитетно, одржливо земјоделство. Преку иновации, соработка и посветеност на одржливоста, италијанското земјоделство може да продолжи да напредува и да го инспирира светот. Италијанското земјоделство претставува скапоцено наследство и основен ресурс за земјата. Со далекувидна визија и колективна посветеност, Италија може да ги трансформира тековните предизвици во можности за раст и развој, обезбедувајќи одржлива и просперитетна иднина за идните генерации. Земјоделството останува клучен сектор за ЕУ, со предизвици и можности кои бараат далеку визија и стратешки пристап. Преку иновации, одржливост и меѓународна соработка, ЕУ може да продолжи да развива модерно, еластично и ориентирано кон иднината земјоделство кое може да обезбеди безбедност на храната, да ја заштити животната средина и да ја поддржи руралната економија. Решавањето на сегашните и идните предизвици ќе бара заедничка посветеност од владите, земјоделците, индустријата и општеството како целина. Само преку холистичка визија и ефективна соработка ќе биде можно да се изгради одржлива иднина за европското земјоделство и за генерациите што доаѓаат.

Алесандро Фиорентино