fbpx

Италија, Франција, Германија и Шпанија – за поставување на поморска блокада за запирање на брановите мигранти

Политика - октомври 7, 2022

Tags:

Резултатите од едно европско истражување на јавното мислење, кое се обидува да воспостави јавна перцепција за миграцијата во четири земји-членки на ЕУ – Италија, Шпанија, Франција и Германија – ги откриваат сличностите во општите ставови кон интеграцијата на мигрантите и разликите меѓу четирите нации кога станува збор за можна мерки за запирање на протокот на мигранти.

Иако се чини дека јавното мислење е поделено по прашањето за интеграција на имигрантите, во три од четирите земји – Италија, Шпанија и Германија – истражувањето открива отворен став на мнозинството, при што само Франција покажува доминација на ставот дека правните и планираната миграција треба да се зајакне со цел да се задоволат потребите на пазарот на трудот. Од друга страна, во сите четири земји постои став за поставување на поморска блокада на бреговите на јужна Европа за да се спречат илегалните текови на мигранти. Додека повеќето поддржувачи на таква мерка се пријавени во анкетата во Германија, земја без море, во Италија се чини дека дискусијата е контроверзна за ова прашање.

Германците, Италијанците и Шпанците се поотворени од Французите за интегрирање на имигрантите

Во сите четири земји, јавното мислење е поделено по прашањето дали на имигрантите треба да им се даде поголема помош за да се интегрираат во овие земји. Додека Германците, Италијанците и Шпанците се поотворени, со желба да им помогнат на имигрантите со кои живеат во истиот град подобро да се интегрираат во општеството и пазарот на трудот, Французите покажуваат предност за затворен однос кон интеграцијата на мигрантите.

Половина од испитаниците во Италија и Шпанија во истражувањето се залагаат за подобра интеграција на имигрантите во општеството и пазарот на труд, додека во Германија процентот на оние кои изразуваат отворен став е уште поголем, над 50% од испитаниците.

Во исто време, во Франција, процентот на испитаници со отворен ум е, според истражувањето, 41%, доминантна позиција е дека треба да има посилна контрола врз имиграцијата или дека не треба да се преземат мерки за интегрирање на имигрантите и дека властите треба да мислат главно на мајчиното француско, германско, шпанско или италијанско население. Вкупно 45% од Французите се одлучиле за овие опции во прашалникот.

Најголем процент од испитаниците кои претпочитале да не изразат мислење има исто така во Франција – 14%, а Германците на другиот крај од скалата со 6%. Процентите забележани во Италија и Шпанија меѓу оние кои не сакале да изразат став се приближно еднакви – 9% и 8% соодветно.

Висок консензус за контролирана миграција строго за да се задоволат потребите на пазарот на трудот; исклучок – Германија

Во исто време, Италијанците, Французите и Шпанците покажуваат релативно висок консензус за потребата од легална и управувана миграција за да се задоволат потребите на пазарот на труд во овие земји. Најголем дел од испитаниците кои рекле дека се за легална и планирана имиграција за да се задоволат потребите на пазарот на труд се регистрирани во Шпанија – 59% од сите испитаници, по што следат италијанските испитаници – 56% и француските испитаници – 50%. Мнозинството од анкетираните Германци – 60% – беа против, при што процентите за и неопределените се 24% и 16%, соодветно.

Интересен аспект што го откри истражувањето на јавното мислење е дека, освен Германците, повеќето од испитаниците кои се изјасниле за планирана миграција се во категоријата на стари лица – во Франција и Италија и возрасни – Шпанија. На другиот крај на скалата, во Германија, најголем процент од оние кои се противат на планираната миграција се меѓу возрасните и постарите лица (63% и 65% соодветно).

Французите – не се отворени за финансиска поддршка за африканските земји; за Турција се согласуваат само Шпанците

Друго прашање што беше опфатено во анкетата беше можноста за јавни инвестиции на ЕУ во африканските земји за поддршка на нивниот развој и намалување на брановите мигранти. Во сите четири земји, истражувањето покажува мнозински позитивен став за ова прашање, но со исклучок што значителен процент од испитаниците во Франција исто така не сакале да изразат мислење за ова прашање.

Во Германија, Шпанија и Италија процентот на оние кои се за вакви можни мерки е еднаков и надминува половина од бројот на испитаници – 53%, додека во Франција е 42%. Само 17, 19 и 23 отсто од германските, шпанските и италијанските испитаници соодветно не сакале да изразат мислење. Вреди да се напомене дека процентот на француски испитаници кои се неопределени по ова прашање е 29%, еднаков на оние кои се изјасниле дека се против инвестирање во африканските земји.

Што се однесува до континуираната финансиска поддршка на ЕУ за Турција за задржување на бегалците на нејзина територија, истражувањето покажува дека три земји се претежно негативни, а исклучок е само шпанската. Најголем процент од испитаниците кои се изјасниле дека се против ова прашање има во Германија – 49%, потоа во Франција – 41%. Во Италија процентот на оние кои сметаат дека поддршката на ЕУ за Турција за бегалците не треба да продолжи е 40%, а во Шпанија – 33%.

Во исто време, сите четири земји – Италија, Франција, Германија и Шпанија – се за поморска блокада за да се запрат брановите мигранти кои пристигнуваат на јужниот европски брег.

Најголем процент од испитаниците кои би се согласиле со ваква мерка има во Германија – 54% – (земја без излез на море во јужна Европа), со пониски, но значително високи проценти од над 50% кај Французите и Шпанците (52% во двете земји). .

Во Германија против ваква мерка биле 29 отсто, во Шпанија 27 отсто, а во Франција 22 отсто. Истражувањето открива сериозни контроверзии во Италија по ова прашање, со поделени мислења, со 46% за и 36% против. Додека разликата меѓу оние за и против во првите три земји е 30% во Франција и 25% во Шпанија и Германија, во Италија разликата е само 10%.

Не се појавува решение за брановите мигранти од Белорусија

Истражувањето, исто така, го разгледа прашањето за брановите мигранти и бегалци кои често насилно преминуваат преку границата со Полска во Белорусија. Сепак, ниту едно од решенијата изнесени во анкетата за запирање на овие бранови не наиде на мнозинско мислење.

Во сите четири земји, повеќе од 40% од испитаниците беа за комбинација на решенија кои не вклучуваат преместување на мигрантите во нивните земји на потекло, или преместување и споделување на мигрантите меѓу земјите-членки на ЕУ.

Многу малку од испитаниците би се согласиле со изградба на ѕид на границата меѓу Полска и Белорусија. Ниски се и процентот на оние кои се согласиле со решението предложено во истражувањето дека мигрантите и бегалците треба да се преселуваат во различни земји од ЕУ, но не и во нивната земја, односно Франција, Германија, Италија или Шпанија. Исто така, бројот на испитаници кои велат дека мигрантите треба да бидат пуштени во Полска и Германија е мал во сите четири земји. Решението за насилно враќање во Белорусија исто така не го фаворизираат многу Германци, Италијанци, Французи или Шпанци.

Истражувањето беше спроведено помеѓу 15 декември 2021 година и 7 јануари 2022 година на примерок од 1000 Италијанци, 1027 Французи, 1002 Германци и 1068 Шпанци, граѓани над 18 години, користејќи го методот CAWI – Computer Assisted Web Interview. Маргината на грешка е 3,1%.

The text was translated by an automatic system

Tags: