fbpx

Påve Franciskus vid G7-mötet i Puglia: Algoretiken i centrum för internationell debatt

Politik - maj 29, 2024

Det var med tacksamma ord som premiärminister Giorgia Meloni den 26 april meddelade att påven Franciskus skulle delta i G7-mötet under den session som ägnades åt artificiell intelligens. Detta är en extraordinär händelse. Faktum är att aldrig tidigare under detta möte – som kommer att hållas i Puglia, i Borgo Egnazia, den 13-15 juni – har en helig fader deltagit i ett sådant möte bland jordens stora. Bergoglios anförande kommer att äga rum vid G7:s outreach, de sessioner som också är öppna för de inbjudna länderna och inte bara för medlemmarna i Kanada, Frankrike, Tyskland, Japan, Italien, Storbritannien och USA.

Ett hett ämne var artificiell intelligens, som – vilket premiärministern påpekade i ett långt tal – kan innebära stora möjligheter men också fallgropar om man inte hanterar det på ett medvetet sätt. Påven Franciskus kommer att upprepa ett budskap som Heliga stolen har framfört i flera år, nämligen det om algoreticism. En term som syftar till att klargöra hur etiken måste vara inbyggd i algoritmen redan från de tidigaste designstadierna och hur den internationella diskursens centrala roll måste täckas helt och hållet av den mänskliga faktorn.

 

Cisco System undertecknar ”Rom-uppropet för AI-etik

År 2020 lanserade Pontifical Academy for Life och RenAIssance Foundation ”Rome Call for AI Ethics”, en verklig pakt för global etik kring ny teknik. Offentliga och privata enheter ombads och ombeds att registrera sig för att certifiera ett etiskt förhållningssätt till AI. Den 23 april i år undertecknade Cisco System – efter IBM:s och Microsofts berömda underskrifter under de föregående åren – en presentation av sin VD Chuck Robbins, som betonade hur artificiell intelligens radikalt förändrar vår värld och samtidigt skapar stora möjligheter, men också nya utmaningar. I nästan 40 år har Cisco byggt nätverk som kopplar samman människor och organisationer runt om i världen, och nu fokuserar företaget, som dess VD sa, på att bygga den kritiska infrastruktur och de säkerhetslösningar som kommer att driva revolutionen inom artificiell intelligens.

När det gäller principerna för Rome Call anser Robbins att de ligger i linje med Ciscos grundläggande övertygelse om att teknik måste byggas på en grund av förtroende på högsta nivå för att skapa en inkluderande framtid för alla. Företrädare för andra religioner, som judar och muslimer, och det som nu är Department of Digital Transformation, har också ställt sig bakom dokumentet.

 

Dokumentet

Den 28 februari 2020 anordnade Pontifical Academy for Life konferensen ”RenAIssance. For a human-centred artificial intelligence”, som kulminerade i undertecknandet av ”Rome Call for AI Ethics”. Som redan nämnts utgår dokumentet från att ny teknik ska förstås som verktyg som kan utföra speciella uppgifter snabbt och med stor omsorg. Den tar också upp hur artificiell intelligens har förändrat vardagen och alla de handlingar som utförs rutinmässigt.

 

Giorgia Meloni: ”Det italienska G7-ordförandeskapet har för avsikt att stärka den väg som Heliga stolen har slagit in på”.

Giorgia Meloni, som meddelade att den Helige Fadern skulle delta i G7-mötet i Borgo Egnazia, påpekade att G7-mötet i juni kommer att behandla det som många anser vara den största antropologiska utmaningen i vår tid, nämligen den artificiella intelligensens intåg.

För Italiens premiärminister är detta en teknik som kan skapa stora möjligheter, men som också medför enorma risker och oundvikligen påverkar den globala balansen. Därför fortsatte premiärministern med att förklara att alla aktörer som är involverade i G7 (inklusive gästerna vid sessionen) måste förbinda sig till nya styrmekanismer för att utforma en artificiell intelligens som alltid placerar personen i centrum av diskursen.

En punkt som inte går att ignorera. Den mänskliga faktorn förblir därför stödjepunkten, den som vi måste bygga runt. Vidare klargjorde Meloni att ingen åtgärd, vare sig förebyggande eller omfattande, kan genomföras av en enskild individ, utan att det krävs samarbete och en synergi av avsikter för att nå målet.

Med hänvisning till ”Romuppropet för AI-etik” uppehöll hon sig därför vid den väg som Heliga stolen har utvecklat för att konkretisera begreppet algoretik, dvs. att tillämpa etik på algoritmer. Hon fortsatte med att säga att det italienska G7-ordförandeskapets mål är att rikta strålkastarljuset mot den väg som Heliga stolen har inlett och att se till att den når så långt som möjligt utanför gränserna, det vill säga att alla politiska ledare som deltar i sessionen kan få mycket tydlig tillgång till vad dokumentet uttrycker. Påven Franciskus närvaro förstärker därför det budskap som vill förmedlas och framför allt möjliggör den också en öppen och viktig debatt som kan leda till förnyat samarbete i frågan.

 

”Vid G7-mötet i Puglia kommer påven Franciskus att delta i en utåtriktad session

Meloni förklarade också att detta är ett rekord, ett historiskt ingripande eftersom det är första gången som en påves närvaro vid G7-mötena registreras. Det är en viktig utmaning som, vilket hon upprepade gånger har betonat, verkligen kan möjliggöra framtagandet av ett ”etiskt och kulturellt regelverk för artificiell intelligens”.

Slutligen, än en gång en varning för den mänskliga faktorns centrala betydelse inom alla verksamhetsområden. Presidenten använde sig av ett citat från Johannes Paulus II som i ett berömt tal till Förenta nationerna sa: ”Politisk verksamhet, nationell och internationell, kommer från människan, utövas genom människan och är till för människan.

 

Artificiell intelligens i samband med EU-valet i juni

Detta för oss in på det kommande valet till Europaparlamentet. Faktum är att några dagar före Borgo Egnazia-evenemanget går EU-medborgarna till valurnorna (8-9 juni för italienarna). Även om de två sakerna till synes inte är relaterade till varandra ligger de nära varandra och inte bara tidsmässigt, eftersom ett av de stora ämnen som politikerna tar upp är just ny teknik, särskilt artificiell intelligens.

I detta avseende finns det i punkt fjorton i det program som Fratelli d’Italia – det parti som leds av Giorgia Meloni – har föreslagit för det kommande valet en djupgående analys som rör IA. FdI har flera mål att uppnå på nationell och europeisk nivå. För det första, vilket premiärministern själv redan har påpekat, finns det en bestämmelse som rör den inverkan som denna typ av teknik kan ha på människor och leda till att de marginaliseras. För att förhindra att detta händer föreslår partiet därför att det inrättas ett europeiskt kontrollrum med uppgift att ”styra de politiska och sociala förändringar som AI medför”, helt klart för att undersöka riskfaktorerna och förhindra att arbetstillfällen och grundläggande mänskliga rättigheter äventyras.

Vidare avser FdI att avsätta medel så att en ”gemensam forsknings- och utvecklingspool för AI-teknik” kan inrättas. Det bör också tilläggas att för att skapa större medvetenhet skulle det vara nödvändigt, återigen enligt Melonis parti, att ”genomföra kampanjer för digital kompetens för medborgarna”, att arbeta massivt för att erbjuda maximalt stöd till företag som arbetar med utveckling, forskning och implementering av AI. Slutligen, som vi läser i den särskilda punkten, skulle det vara nödvändigt att uppdatera ”instrumenten för skydd av immateriella rättigheter och upphovsrätt” så att de anpassas till de omvandlingar som äger rum, uppenbarligen kopplade till ”den digitala utvecklingen”.