fbpx

Убежище и миграция, ЕКР призовава за по-ефективен регламент за проверките

политика - април 9, 2024

Подходът на Европейския съюз към предоставянето на убежище и миграцията беше значително осъвременен с приемането на Новия пакт за миграцията и убежището, чиято цел е да създаде по-справедлива, ефикасна и устойчива рамка за разглеждане на тези въпроси в ЕС. Пактът, предложен през септември 2020 г. и договорен от Европейския парламент и Съвета през декември 2023 г., има за цел да управлява миграцията в дългосрочен план, като осигури ясни и хуманни условия за лицата, пристигащи в ЕС, и като установи обща стратегия, основана на солидарност, отговорност и зачитане на правата на човека.

Основните компоненти на пакта включват:

  1. **Наредба за скрининг**: Единни правила за идентифициране на граждани на държави извън ЕС при пристигане, които повишават сигурността в Шенгенското пространство.
  2. **Регламент за Евродак**: Усъвършенствана база данни за по-точно откриване на неразрешени движения.
  3. **Регламент за процедурите за предоставяне на убежище**: Рационализирани процедури за предоставяне на убежище, връщане и гранични процедури.
  4. **Регламент за управление на миграцията в областта на убежището**: Нов механизъм за солидарност между държавите членки за по-равномерно разпределение на отговорността за молбите за убежище.
  5. **Регламент за кризата и непреодолимата сила**: Подготвителни мерки за по-добро справяне с бъдещи миграционни кризи.

Пактът набляга на ефективността и яснотата при обработката на молбите за убежище, като се съсредоточава върху установяването на ясни отговорности и възстановяването на доверието между държавите членки. Тя включва нови задължителни проверки преди влизане в страната, по-бързи процедури за предоставяне на убежище на границата и по-добро управление на данните чрез базата данни Евродак за борба с незаконната миграция. Освен това тя включва правна гаранция за зачитане на основните права, с независими механизми за наблюдение и индивидуални оценки на молбите за убежище, за да се защити достъпът до убежище и други права.

Солидарността между държавите членки е крайъгълен камък на пакта с механизми за споделяне на тежестта на миграцията чрез преместване, оперативна подкрепа и изграждане на капацитет за процедурите за предоставяне на убежище. Планирани са съобразени с конкретните сценарии реакции, включително работа с уязвими лица, открити по време на операции по издирване и спасяване, и намаляване на натиска върху системите за управление на миграцията на държавите членки.

Този всеобхватен подход, който включва мненията на всички заинтересовани страни, е значителна стъпка към разрешаването на дългогодишната политическа безизходица по отношение на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията, с цел да се гарантира, че миграцията се управлява по справедлив, ефективен и съобразен с ценностите на ЕС и международните закони начин.

По време на мини-пленума в Брюксел, който започва в сряда следобед, депутатите ще обсъдят и гласуват актуализация на законодателството на ЕС в областта на убежището и миграцията. Сред предложените мерки е и регламент относно процедурите за проверка на граждани на държави извън ЕС на външните граници. Това предварително споразумение ще позволи на държавите членки да извършват проверки на незаконни мигранти, задържани както на външните граници, така и в рамките на страната. Проверката ще включва медицински прегледи, проверки на самоличността, проверки за сигурност и събиране на биометрични данни, като в крайна сметка негражданите ще бъдат насочвани към съответните процедури за предоставяне на убежище или към връщане, в зависимост от ситуацията. Екипът на ЕКР изтъква, че един ефективен регламент за проверка би позволил бързото идентифициране на лицата, за които има малка вероятност да получат международна закрила, като по този начин се улесни процесът на връщане на лицата, на които е отказан достъп.

Ще бъде обсъдено и гласувано и досие, целящо да направи процедурите за връщане в държавите членки по-ефективни и единни чрез въвеждане на процедура за връщане по границата. Групата ECR изразява своята загриженост по отношение на тази мярка, като подчертава, че за да бъде подобен регламент наистина ефективен, е необходимо не само граничната процедура да стане задължителна, но и да се въведат значителни подобрения в политиката на връщане.

Европейският парламент ще разгледа и реши как да се справи с извънредните миграционни ситуации, като внесе промени в протоколите и нормалното управление на убежището. Това включва разрешаване на по-дълги срокове и по-широко използване на специфични процедури на границата. Предложеното законодателство включва и преразглеждане на механизмите за споделяне на тежестта, което може да означава, че някои държави членки ще бъдат задължени да разширят програмите си за презаселване извън рамките на справедливо предвиденото. Макар да признава някои ползи, групата ECR изразява загриженост относно липсата на ясни насоки за политиката на връщане.