fbpx

Новиот план на ЕУ за мапирање на шумите станува реалност

Животна средина - декември 30, 2023

Иницијативата ќе означи клучен чекор кон зачувување на животната средина на континентот

Како дел од растечката еколошка свест и итноста за справување со предизвиците поврзани со климатските промени, Европската унија неодамна започна амбициозен план за мапирање на шумите во Европа. Оваа програма претставува значаен чекор кон зачувување на природните ресурси и промовирање на биодиверзитетот, обезбедувајќи детален преглед на шумите кои сочинуваат витален дел од европскиот екосистем. Европските шуми играат клучна улога во ублажувањето на ефектите од климатските промени, апсорбирајќи јаглерод диоксид и делуваат како зелени бели дробови за континентот. Сепак, во последниве децении, шумите се предмет на различни закани, вклучувајќи уништување на шумите, пожари и губење на биолошката разновидност. Новиот план на ЕУ има за цел целосно да ја разбере моменталната ситуација и да преземе насочени мерки за заштита и одржливо управување со овие скапоцени екосистеми.

Планот на Европската унија за мапирање на шумите има неколку клучни цели и цели, во меѓувреме, да создаде ажурирана и детална листа на шумски структури, идентификувајќи ги присутните растителни видови, нивната географска дистрибуција и целокупната здравствена состојба на шумските екосистеми. Овие податоци ќе бидат клучни за развивање насочени стратегии за зачувување и спроведување на одржливи практики за шумарство. Друга клучна цел е да се оцени влијанието на човековите активности врз шумите, вклучително и нелегалното уништување на шумите и неодржливите земјоделски практики. Мапирањето ќе овозможи ефективно следење и навремен одговор на таквите закани, олеснувајќи го спроведувањето на посилните закони и регулативи за заштита на шумите.

Мапирањето на европските шуми и шуми ќе се врши со користење на иновативни технологии, како што се сателити со висока резолуција, беспилотни летала и напредни сензори на земјата. Овие алатки ќе овозможат детални податоци да се собираат ефикасно, обезбедувајќи информации во реално време за состојбата на шумите. Комбинацијата на податоци од различни извори ќе обезбеди целосен и прецизен преглед на европските зелени површини. Новиот план на ЕУ за мапирање на шумите нуди бројни придобивки, и на еколошки и на социјално ниво, бидејќи самото зачувување на шумите ќе придонесе во борбата против климатските промени, зачувување на биолошката разновидност и обезбедување на одржливост на дивиот свет за идните генерации. Понатаму, точната категоризација на шумскиот екосистем ќе обезбеди солидна основа за развој на поефикасни политики и промоција на одржливи и ефективни земјоделски практики.

Според Европската комисија, улогата на шумите во грижата за екосистемот се проценува на 57 милијарди евра годишно, додека, во однос на борбата против штетните емисии, нивниот придонес е еднаков на 32,8 милијарди евра. Понудата на дрва, пак, претставува годишен обрт од 16 милијарди евра. Извршниот директор на заедницата смета дека околу 4,5 милиони работни места зависат од шумите. Во 2022 година, шумските пожари зафатија речиси 900 илјади хектари шуми низ Европа, еднакво на целата територија на Корзика, со зголемување од 150% во споредба со просекот од претходните години. Целта на Европската комисија е да ги надополни, а не да ги замени националните планови за зачувување на шумите. Како што беше споменато, мониторингот ќе се одвива и благодарение на сателитското набљудување, а особено на системот на заедницата Коперник.

Веќе во Германија редовно се врши федерален попис посветен на состојбата на шумите, а најновиот попис започна во 2021 година, четврти од 1986 година. Во пракса, пописот го вршат најмалку 60 тимови од мажи и жени, ИТ експерти, со ултразвучни мерни инструменти и специјални уреди, наречени „реласкопи“, кои се користат за мерење на висината на багажникот. Според последниот попис, Германија имала 90 милијарди дрвја.

Планот за мапирање на шумите на Европската унија претставува клучен чекор кон зачувување на животната средина и одржливо управување со природните ресурси. Преку употреба на напредни технологии, детални податоци и интегриран пристап, ЕУ ја демонстрира својата посветеност за заштита на зелените површини и справување со глобалните еколошки предизвици. Мапирањето на шумите не само што обезбедува суштински информации за политичките одлуки, туку исто така претставува основен столб во обезбедувањето одржлива иднина за нашата планета.