fbpx

Giorgia Meloni i plan dla południowych Włoch

Handel i Ekonomia - 28 marca, 2024

Szanse dla południowych Włoch: to właśnie chce wygenerować ogromna praca rządu Meloniego. W ciągu ostatniego roku zaplanowano liczne interwencje mające na celu przyspieszenie i wsparcie wzrostu w regionach południowych. Główne zobowiązanie rządu znajduje odzwierciedlenie w Dekrecie Południowym.

Europa również zwraca uwagę na tę kwestię. Na przykład od 1 do 3 września 2023 r. w Scylli w regionie Kalabrii odbył się Weekend Kultury, działanie promowane przez partię ECR. Z tej okazji, w obecności ponad 600 delegatów, rozmawiano o południowych Włoszech, wzroście gospodarczym, europejskiej polityce transportowej, rolnictwie i terytoriach, a także o innowacjach w sektorze zdrowia. Te intensywne trzy dni pozwoliły na otwarcie interesującej debaty na temat rozwoju i możliwości skierowanych na południe Włoch. W wydarzeniu wzięła udział Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, oraz inne ważne osobistości zajmujące eksponowane stanowiska, w tym: Patrizia Giacomo La Pietra, Zastępca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa; Wanda Ferro, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Giovanni Donzelli, MP, Kierownik Organizacji FDI; Nello Musumeci, Minister Ochrony Cywilnej i Polityki Morskiej; Galeazzo Bignami, Wiceminister Infrastruktury i Transportu.

Weekend Kalabryjski jest zatem częścią szerszych ram pomysłów na przebudowę i rozwój południowych Włoch, a premier Giorgia Meloni mówił o tym w ostatnich tygodniach.

 

Dekret południowy: inicjatywy rządu

Dekret zawiera szereg ważnych środków finansowych i strategicznych mających na celu rewitalizację regionów południowych Włoch. Należą do nich: podział środków między regiony, specjalne zarządzanie funduszami NRRP oraz Super SEZ (Specjalne Strefy Ekonomiczne).

W kwestii środków przeznaczonych na południe Półwyspu, w projekcie dekretu czytamy: „W celu zapewnienia skuteczniejszej koordynacji między europejskimi i krajowymi zasobami na rzecz spójności, środki na Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środki Funduszu Rozwoju i Spójności na okres programowania 2021-2027, o których mowa w art. 1 ust. 178 ustawy n. 178 z dnia 30 grudnia 2020 r., ust. 178 tego samego artykułu 1 otrzymuje brzmienie: wszystkie zasoby, o których mowa w ust. 177, są wykorzystywane wyłącznie do wspierania interwencji rozwojowych, przydzielanych w proporcji 80% na obszarach Południa i 20% na obszarach Centrum-Północy, które są przydzielane rocznie w następujący sposób: 4 000 mln euro na rok 2021, 5 000 mln euro rocznie w latach 2022-2029 i 6 000 mln euro na rok 2030”.

Z kolei art. 7 „krajowej strategii rozwoju obszarów śródlądowych” przewiduje powołanie komitetu sterującego, tj. organu kolegialnego pod przewodnictwem Ministra Spraw Europejskich, Polityki Spójności i KPRP, w skład którego wchodzą Minister Infrastruktury i Transportu, Minister Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego, Minister Rolnictwa, Suwerenności Żywnościowej i Leśnictwa, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Kultury, Minister Turystyki, Minister Edukacji i Zasług, Minister Uniwersytetów i Badań Naukowych, Minister Zdrowia, Minister Spraw Regionalnych i Autonomii, Minister Ochrony Ludności i Polityki Morskiej oraz Minister Gospodarki i Finansów, a także przewodniczący Konferencji Autonomicznych Regionów i Prowincji, przewodniczący Związku Włoskich Prowincji, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Włoskich Gmin oraz przewodniczący Krajowego Związku Gmin, Gmin i Jednostek Górskich.

Jak stwierdzono w tekście, „w celu zapewnienia skuteczności i trwałości w czasie krajowej strategii rozwoju obszarów śródlądowych kraju, zgodnej z umową o partnerstwie w sprawie wykorzystania funduszy strukturalnych przyznanych Włochom na cykl programowania 2021-2027”.

 

Interwencje dla gmin Caivano i Lampedusa

Premier odwiedził gminę Caivano w prowincji Neapol w związku z przypadkami gwałtów na nieletnich i ogłosił podjęcie istotnych działań: „Jesteśmy tutaj„, wyjaśnił Meloni podczas konferencji prasowej zorganizowanej na zakończenie wizyty i spotkania komisji ds. porządku i bezpieczeństwa w sprawie przyszłości Zielonego Parku.aby wyrazić solidarność z niewinnymi ofiarami nieludzkiego czynu, haniebnej zbrodni, która wyraźnie zszokowała wszystkich, ale jesteśmy tu przede wszystkim, aby przywrócić poważną, autorytatywną, stałą obecność państwa włoskiego, instytucji Republiki, które na terytoriach takich jak to często nie były wystarczająco postrzegane i być może wystarczająco obecne.„. Następnie dodała: „Sprawiedliwe państwo ma przede wszystkim obowiązek bronić najsłabszych, a nieletni należą do takich osób„.

Według premiera, „Odważna polityka musi stawić temu czoła i wziąć na siebie odpowiedzialność. I dokładnie to zamierzamy zrobić.”

Artykuł 9 Dekretu o Południowych Włoszech rzuca światło na zarządzanie funduszami przeznaczonymi dla gminy Caivano: „W celu zaradzenia sytuacjom degradacji i wrażliwości społecznej na terytorium Caivano, Departament Polityki Spójności Prezydencji Rady Ministrów, w porozumieniu z gminą Caivano, przygotuje nadzwyczajny plan interwencji infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych na terytorium wyżej wymienionej gminy”. Planowania Gospodarczego i Zrównoważonego Rozwoju (CIPESS), przyjętą na wniosek Ministra Spraw Europejskich, Południa, Polityki Spójności i KPR, zatwierdza się plan interwencji, o którym mowa w pierwszym okresie, oraz odpowiednie środki przydzielone gminie Caivano, w ramach ogólnego limitu 30 mln euro, z Funduszu na rzecz Rozwoju i Spójności, okres programowania 2021-2027, o którym mowa w art. 1 ust. 177 ustawy N. 178 z dnia 30 grudnia 2020 r. i zgodnie z dostępnością finansową tych środków”.

Jeśli chodzi o konkretne środki, premier Meloni mówił o rekultywacji gruntów, która obejmuje również ponowne otwarcie ważnego bieguna dla społeczności, a mianowicie centrum sportowego: konkretna walka z porzucaniem szkoły i konkretyzacja możliwości zatrudnienia.

 

Lampedusa

W art. 10 omówiono interwencje na rzecz gmin Lampedusa i Linosa. „Aby poradzić sobie z poważną sytuacją społeczno-gospodarczą na wyspie Lampedusa”, czytamy w tekście, „określoną w wyniku wyjątkowego napływu obywateli z krajów śródziemnomorskich, Departament Polityki Spójności Prezydencji Rady Ministrów przygotowuje, w porozumieniu z gminą Lampedusa i Linosa, plan interwencji mający na celu budowę i nadzwyczajną konserwację podstawowych prac urbanizacyjnych, budowę oczyszczalni ścieków i gospodarki ściekami, budowę nowych budynków użyteczności publicznej oraz wdrożenie środków przebudowy i efektywności energetycznej dla istniejących budynków”.

Jeśli chodzi o imigrację i związane z nią kwestie, ważne jest, aby podkreślić, że Meloni udał się na Lampedusę, aby zweryfikować obecne warunki, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również wzięła udział w wizycie instytucjonalnej.

 

Pojedyncza SSE: strategie rozwoju działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

„Przez Specjalną Strefę Ekonomiczną”, czytamy w Artykule 11, „rozumie się wyznaczony obszar terytorium państwa, na którym prowadzenie działalności gospodarczej i przedsiębiorczej przez firmy już działające i te, które zostaną utworzone, może korzystać ze specjalnych warunków w odniesieniu do inwestycji i działań związanych z rozwojem biznesu”.

W związku z tym od 1 stycznia 2024 r. utworzona zostaje Specjalna Strefa Ekonomiczna dla Południa, obejmująca regiony Abruzji, Basilicaty, Kalabrii, Kampanii, Molise, Apulii, Sycylii i Sardynii.

Artykuł 12, który odnosi się do szczegółów i jasno określa rodzaj organizacji, która zostanie przyjęta w celu zarządzania SSE, stanowi: „Przy Prezydencji Rady Ministrów powołuje się Komitet Sterujący SSE, z zadaniami kierowania, koordynacji, nadzoru i monitorowania, pod przewodnictwem Ministra ds. Europejskich, Południa, Polityki Spójności i KPR”.

Zasadniczo SSE ma na celu zmniejszenie przepaści między północą a południem półwyspu, a także dystansów gospodarczych na poziomie międzynarodowym.

W tej kwestii premier Giorgia Meloni wyjaśniła prasie: „Rozwój gospodarki południowych Włoch jest priorytetem dla naszego rządu. Jesteśmy jednak przekonani, że cel ten musi zostać osiągnięty poprzez porzucenie logiki dobrobytu, która nie działa, oraz poprzez zapewnienie możliwości pracy i wzrostu, czyniąc te obszary kraju konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla inwestycji i przedsiębiorstw. Pojedyncza SSE idzie dokładnie w tym kierunku i stanowi zmianę tempa dla gospodarki Południa„.