fbpx

Individuell centraluppvärmning med fossila bränslen förbjuds i EU från 2025

Energi - mars 28, 2024

Europaparlamentet antog nyligen ett förbud mot att subventionera individuella centralvärmesystem som drivs med fossila bränslen från 2025. Lagen markerar början på slutet för denna typ av uppvärmning, som för närvarande används i uppskattningsvis 65 miljoner bostäder i Europa. Under den kommande perioden måste alla medlemsländer anta lagar som effektivt fasar ut denna form av uppvärmning av bostäder och ersätter den med en renare, grön energikälla. Ett antal länder har redan vidtagit åtgärder för att förbjuda sådana uppvärmningssystem i lägenheter för att uppfylla sina energisparmål. Ta till exempel Österrike, där en sådan lag trädde i kraft tidigare i år.

Gaseldade centralvärmesystem står för 36% av utsläppen av växthusgaser

Gaseldade centralvärmesystem används nu allmänt i de flesta hushåll i Europa för att ge värme och varmvatten i européernas hem, och antalet har ökat betydligt under de senaste 20 åren. Enligt Europeiska kommissionen producerar gaseldade centralvärmesystem 40 % av den slutliga energi som behövs för detta ändamål och är också ansvariga för 36 % av utsläppen av växthusgaser. För att uppnå sina klimatmål anser Europeiska unionen att det är nödvändigt att fasa ut dem helt till 2040. Fram till dess, från och med nästa år, kommer länderna inte längre att kunna subventionera denna typ av uppvärmning. Under en period kommer dock ekonomiskt stöd att finnas tillgängligt för installation av hybridsystem, som kombinerar en gaseldad anläggning med ett sol- eller värmepumpsvärmesystem. Medlemsländerna kommer också att behöva genomföra en rad energibesparande åtgärder, upp till minst 16 % till 2030 och minst 20-22 % till 2035.

Enligt det nya direktivet måste medlemsstaterna renovera 16 procent av de sämst presterande kommersiella byggnaderna senast 2030 och 26 procent senast 2033. Den rekommenderar också – i den utsträckning det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart – att medlemsstaterna fasar in användningen av solpaneler i offentliga byggnader och andra byggnader beroende på deras storlek, samt i alla nya bostadshus senast 2030. Förordningen ger också medlemsstaterna möjlighet att undanta jordbruksbyggnader och kulturbyggnader, byggnader med särskilda arkitektoniska eller historiska kvaliteter, kyrkor och byggnader som används tillfälligt från dessa skyldigheter.

Gaseldade individuella centralvärmesystem får inte längre installeras i nya bostäder i Rumänien

För att uppnå sina mål om minskade koldioxidutsläpp vill EU ersätta lägenheternas centralvärmesystem med värmepumpar eller centraliserade system som använder solenergi, geotermisk energi eller vindkraft. Men kostnaderna för denna ersättningsprocess är höga och i vissa länder, t.ex. Rumänien, omöjliga att lägga på befolkningen. Det är därför de rumänska myndigheterna har gått igenom en gradvis process, som nu föreskriver att sådana anläggningar inte längre kan installeras i nya kollektiva bostäder. Enligt ett dokument för 2023 från energiministeriet i Bukarest har Rumänien 7,5 miljoner bebodda bostäder (drygt hälften av dessa är individuella och resten är bostadsrätter). Av dessa värms nästan en tredjedel – 2,5 miljoner – upp direkt med naturgas, med hjälp av centrala lägenhetsvärmesystem, och endast 1,2 miljoner är anslutna till ett centraliserat värmesystem. En betydande andel av rumänernas bostäder – 3,5 miljoner, främst på landsbygden – värms upp med fast bränsle – trä eller kol, och resten – ett relativt litet antal på cirka 300 000 bostäder – med flytande bränsle – gasol, eldningsolja eller diesel, eller elektricitet. För närvarande är installationen av individuella gaseldade centralvärmesystem endast förbjuden för nybyggda kollektiva bostäder. Lokala myndigheter gör dock framsteg när det gäller att öka energieffektiviteten i gamla byggnader, med ett mycket viktigt kapitel i NRDP som ägnas åt detta syfte, och att så långt som möjligt säkerställa grön uppvärmning av offentliga byggnader. Samtidigt har sju medlemsstater redan vidtagit åtgärder för att förbjuda gaseldade centralvärmesystem i byggnader.

Danmark har förbjudit anslutning av nya byggnader till naturgasnätet sedan 2013 och har satt som mål att ansluta hälften av dem till centralvärmenätet senast 2028. Norge har förbjudit anslutning av nya byggnader till naturgasnätet sedan 2017 och Nederländerna sedan 2018. Frankrike har förbjudit installation av gas- och oljeeldade centralvärmesystem från 2022, medan Belgien förbjuder installation av centralvärmesystem med fossila bränslen i nya byggnader från nästa år. Tyskland har gjort det obligatoriskt från 2024 att 64% av den energi som används i nya värmesystem ska komma från förnybar energi, men har förbjudit installation av gas- och oljevärmesystem från 2022. Sist men inte minst har Österrike sedan början av detta år förbjudit reparation av gamla värmeverk och installation av nya. Inte heller i dessa länder finns det någon strikt skyldighet att ersätta befintliga värmeanläggningar i redan uppförda byggnader. Å andra sidan kommer man i Österrike, liksom i andra länder, att ge generösa stimulansåtgärder till dem som väljer förnybara energikällor.

Vad är gaseldade centralvärmesystem?

Gaseldade centralvärmesystem är högeffektiva värmesystem som används över hela världen för att ge värme och varmvatten i bostäder och kommersiella byggnader. De består av en förbränningsenhet som använder naturgas eller propan för att generera värme, som sedan distribueras i hela hemmet via ett system av rör eller radiatorer. Principen för gaseldade anläggningar är att gasen förbränns i en panna, som värmer upp ett termiskt medium, vanligtvis vatten eller ånga. Denna värme distribueras sedan till centralvärmesystem eller radiatorer för att ge värme till rum. Dessutom kan gaseldade centralvärmesystem också utrustas med ett system för uppvärmning av hushållsvatten, som ger varmvatten till badrum, handfat och andra verktyg. Fördelar med gaseldade centralvärmesystem är hög effektivitet i värmeproduktionen, relativt låga driftskostnader och deras förmåga att ge omedelbar värme när det behövs. De är också mindre förorenande jämfört med andra uppvärmningskällor som kol eller ved, och har mindre inverkan på miljön. Det finns dock också vissa säkerhetsproblem med gaseldade anläggningar, t.ex. risken för gasläckage eller brand. Det är viktigt att de installeras och underhålls korrekt för att minimera dessa risker. Gaseldade centralvärmesystem är ett populärt och effektivt alternativ för uppvärmning av bostäder och erbjuder komfort och tillförlitlighet vid användning. Med ständigt utvecklad teknik blir de allt mer energieffektiva och miljövänliga.

Gaseldade centralvärmesystem anses vara mindre förorenande än andra uppvärmningskällor som kol eller ved. Förbränning av naturgas ger visserligen upphov till koldioxidutsläpp, men dessa är betydligt lägre än utsläppen från mer förorenande fossila bränslen. Under förbränningsprocessen kan gaseldade centralvärmesystem också släppa ut andra föroreningar, såsom kväveoxider och kolmonoxid, som kan påverka luftkvaliteten och människors hälsa. Moderna centralvärmesystem är utrustade med avancerad avgasreningsteknik som minimerar utsläppen av skadliga ämnen i luften, t.ex. kväveoxider och fina partiklar. Det är dock viktigt att ta hänsyn till naturgasens totala miljöpåverkan, inklusive utsläpp i samband med utvinning och transport. Naturgasutvinning kan ha en negativ inverkan på lokala ekosystem, bland annat genom förstörelse av naturliga livsmiljöer, förorening av mark och vatten samt störning av djurlivet. Användningen av naturgas som bränsle i hushållens centralvärmesystem kan leda till fortsatt förbrukning av detta begränsade fossila bränsle, vilket kan påverka tillgängliga resurser och bidra till att de överutnyttjas.

I de flesta EU-länder, med undantag för Tyskland, är andelen husägare högre än andelen hyresgäster. Samtidigt bodde 69% av Europeiska unionens befolkning i ägda bostäder, medan de återstående 31% bodde i hyrda bostäder, där rumänerna representerade den högsta andelen husägare i blocket, enligt uppgifter som publicerats av Europeiska statistikkontoret (Eurostat).