fbpx

Konservativa fastställer ”Kilkenny-principerna” om hållbart jordbruk

Miljö - november 6, 2023

Ledare. Vid sitt möte i Kilkenny, Irland, diskuterade de konservativa spänningarna i den nuvarande europeiska strategin mot den globala uppvärmningen. På ett bredare plan uttryckte de oro över en ideologiskt förankrad strategi som, under beteckningen grön politik, hotar framtiden för viktiga sektorer, inklusive jordbruket, samtidigt som den slutliga effekten på den globala uppvärmningen är diskutabel.

Om något undergräver kommissionens strategi att utfärda ett ökande antal förordningar de nationella demokratierna och därmed den genuina rådgivande strategi som bör ligga till grund för alla relevanta politiska innovationer. Jordbrukare har till exempel utsatts för vad de uppfattar som en fientlig hållning från vissa regeringar som riskerar att driva bort dem från marknaden. Det ironiska med detta tillvägagångssätt är att deras förlorade produktion tas över av jordbrukare utanför EU som gärna kompenserar för bristen. De gör det genom att förlita sig på just de (under)standarder som EU säger sig vilja bekämpa i sin egen politik och sina egna bestämmelser som riktar sig till europeiska växtodlare och boskapsuppfödare. På en mer strategisk nivå gör denna hållning EU sårbart för utländska autokratier som vill – och nu i allt högre grad kan – göra livsmedelsförsörjningen till ett vapen, liksom de viktiga råvaror som behövs för vår gröna omställning.

Mot bakgrund av denna dåligt genomtänkta strategi framhölls i samtalen mellan paneldeltagarna och de delegater som samlades i Kilkenny vikten av följande fem principer:

  1. De europeiska jordbrukarnas kunskaper och erfarenheter av hållbart jordbruk bör beaktas som relevant underlag för alla bestämmelser och/eller politiska åtgärder.
  1. Sådana förordningar och/eller strategier bör inriktas på incitament och frivillig efterlevnad snarare än på tillämpning av regler som utarbetats av tjänstemän som ibland har mycket liten kunskap om den berörda sektorn.
  1. Ett hållbart jordbruk bör gynnas av mer investeringar i forskning och innovation, inte bara av mer lagstiftning.
  1. Nya åtgärder bör grundas på en tillämplig kostnads-/intäktsanalys för att säkerställa proportionalitet och relevans.
  1. Alla bedömningar av nya åtgärder bör utvidgas till att omfatta reaktioner från icke-regionala aktörer för att undvika att aktörer utanför EU utnyttjar samma åtgärder på ett sätt som negativt påverkar EU:s jordbrukare.

Inför valet till Europaparlamentet kommer dessa principer att ligga till grund för en pragmatisk och miljövänlig agenda som de konservativa kommer att presentera för EU:s väljare.