fbpx

Upprätthålla jordbrukets motståndskraft: Europeiska kommissionens ändring av TCTF

Handel och ekonomi - maj 14, 2024

Europeiska kommissionen antog den2 maj 2024 en ändring av den tillfälliga kris- och övergångsramen för statligt stöd i syfte att med sex månader förlänga vissa bestämmelser i ramen som är avsedda att hantera ihållande marknadsstörningar, särskilt inom jordbruks- och fiskerisektorerna. Detta beslut fattades efter att ha tagit hänsyn till flera möten med europeiska medlemmar och beslut som har fattats av Europeiska unionens ministrar under flera toppmöten i Europeiska rådet, till exempel de förhandlingar som ägde rum den 17 aprilth och 18thunder vilket rådet diskuterade vikten av en motståndskraftig och hållbar jordbrukssektor för livsmedelsförsörjningen och EU:s strategiska oberoende, försäkrade att detta är ett av unionens viktigaste strategiska intressen och uppmuntrade till att fortsätta arbetet med en eventuell förlängning av TCTF. Under detta rådsmöte delade EU:s ministrar flera perspektiv och åtgärder för att, som tidigare nämnts, garantera en konkurrenskraftig, mer miljövänlig och motståndskraftig jordbrukssektor, och de garanterade att detta kan uppnås genom att man fastställer följande Det handlar för det första om att skapa ett mer stabilt och förutsägbart ramverk för jordbrukarna, med särskilt fokus på de miljö- och klimatfrågor som de måste hantera i sin verksamhet.

I linje med denna slutsats uppmanar Europeiska rådet till ett snabbt antagande av ändringen av förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och uppmuntrar både rådet och kommissionen att fortsätta sina ansträngningar, särskilt med inriktning på följande frågor. För det första, genomförandet av åtgärder på kort och medellång sikt som syftar till att minska den administrativa bördan och uppnå förenkling. Den efterföljande åtgärden är att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelsförsörjningskedjan för att säkerställa en rättvis inkomst. Detta har varit ett av de största och mest återkommande klagomålen från jordbrukarna, orättvisan i de låga priser de har fått betala jämfört med de mycket högre priser som uppfattas i resten av livsmedelskedjans länkar, särskilt i det sista steget innan de når konsumenten, stormarknaderna och distributionsföretagen. En annan punkt som presenteras är inriktad på att säkerställa regelbaserad och lika konkurrens, globalt och på den inre marknaden. Dessutom förlängningen av den tillfälliga ramen för statligt stöd och möjligheten att höja taket för stöd av mindre betydelse till jordbruket. Den sista åtgärd som bör vidtas är att införa ytterligare tullar på viss import av ryska och vitryska jordbruksprodukter till EU, och i detta sammanhang bör man beakta den inverkan dessa har på den inre marknaden och se till att transiteringen av sådana varor till utvecklingsländerna förblir oförändrad.

Den tillfälliga kris- och övergångsramen (TCTF) antogs först i mars 2023 som en revidering av den ursprungliga tillfälliga krisramen (TCF) som inrättades i mars 2022 i syfte att hjälpa EU:s medlemsländer att hantera de direkta konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina. Mot denna bakgrund beslutade Europeiska kommissionen att anta en begränsad utvidgning av avsnitt 2.1 i den tillfälliga kris- och övergångsramen, riktad till den primära jordbrukssektorn och till fiske- och vattenbrukssektorerna. Beslutet att skjuta upp utfasningen av TCTF ger medlemsstaterna möjlighet att förlänga det begränsade stödet till företag som är verksamma inom dessa sektorer med ytterligare sex månader, till och med den 31 december 2024. Denna förlängning kommer att ge medlemsstaterna ytterligare tid för att genomföra stödåtgärder i de fall det behövs.

När det gäller denna förlängning är det viktigt att betona att den inte kommer att omfatta en höjning av de tak som fastställts för de begränsade stödbeloppen. Det innebär att medlemsstaterna av detta skäl kommer att fortsätta att kunna ge företag som har drabbats av krisen eller av de efterföljande sanktionerna och motsanktionerna, inklusive från Ryssland, upp till 280 000 euro för jordbrukssektorn och upp till 335 000 euro för fiskeri- och vattenbrukssektorerna.