fbpx

Користење на Интернет во Италија

Наука и технологија - јуни 23, 2024

Употребата на Интернет во Италија помеѓу регионалните разлики и идните изгледи

Употребата на Интернет во Италија стана широко распространета појава, при што осум од десет луѓе редовно пристапуваат на интернет. Овој податок, откриен од Istat преку платформата „Noi Italia – 100 статистики за да се разбере земјата во која живееме“, нуди детален преглед на усвојувањето на дигиталната технологија во земјата. Сепак, јасно се појавува значителен јаз помеѓу различните географски области, при што Северна Италија покажува поголема пенетрација на Интернет од југот.

Пол и возрасни групи

Имајќи го предвид населението на возраст од шест години и повеќе, 83,2% од мажите и 77,6% од жените во Италија редовно користат интернет. Овој родовиот јаз е особено евидентен кај постарата возрасна група, каде што усвојувањето технологија има тенденција да биде помало кај жените. Разликата може да се припише на различни фактори, вклучувајќи различно запознавање со технологијата и можности за пристап во текот на работните години.

Поделба север-југ: Калабрија во редот

Разликата во користењето на Интернет помеѓу Северна и Јужна Италија е означена. Југот има јаз од 7 процентни поени во однос на северот и 6 процентни поени во однос на центарот. Емилија Ромања се издвојува со најголем процент на корисници на Интернет (84,5%), додека Калабрија е регионот со најмал удел на корисници (71,6%). Овој дигитален јаз нагласува како технолошката инфраструктура и регионалните политики можат значително да влијаат на пристапот и користењето на Интернет.

Споредба со Европа

На европско ниво, Италија зазема пониска позиција од другите земји од Европската Унија. Процентот на редовни корисници на Интернет на возраст меѓу 16 и 74 години е 85,5%, додека просекот за 27-те земји на ЕУ е 90,2%. Ова ја става Италија меѓу последните места на европското рангирање, што укажува на потребата од понатамошни напори за подобрување на дигиталниот пристап и писменоста.

Пристап до Интернет во италијански семејства

И покрај тешкотиите, сепак, уделот на италијанските семејства кои имаат пристап до Интернет дома расте. Во 2023 година, 83,7% од семејствата имаат пристап до мрежата, што е зголемување за 0,6 процентни поени во однос на претходната година. Региони со највисоки вредности се Ломбардија (86,3%), Лацио (86,2%), Трентино-Алто Адиџе/Судтирол (86,2%) и Венето (86,1%). Ова покажува позитивен тренд, но уште еднаш го истакнува јазот помеѓу регионите Центар-Север и Југ.

Југ: област за обновување

Јужна Италија продолжува да покажува значително доцнење во усвојувањето на Интернет. Само Сардинија има вредност блиска до националниот просек, додека другите региони на Јужна Италија се далеку под неа. Овој јаз може да се припише на неколку причини, вклучувајќи ги економските разлики, достапноста на технолошката инфраструктура и локалните иницијативи за промовирање на дигиталната писменост.

Пенетрација на интернетот во семејствата

Процентот на италијански семејства со најмалку еден член на возраст меѓу 16 и 74 години кој има пристап до интернет е 91,7% во 2023 година, бројка блиску до просекот на ЕУ од 93,1%. Ова укажува дека, и покрај тешкотиите, Италија напредува кон универзално усвојување на Интернет. Сепак, патот до достигнување нивоа на користење споредливи со оние на водечките европски земји е сè уште долг.

Идни перспективи

Анализата на податоците на Истат за користењето на Интернет во Италија открива сложена и разновидна слика. Додека пенетрацијата на Интернет е висока и расте, постојат значителни регионални и родови разлики. Јазот меѓу северот и југот, особено, претставува предизвик кој бара насочени интервенции за да се гарантира фер и широк пристап до мрежата.

За да се пополнат овие празнини, од суштинско значење е да се инвестира во дигиталната инфраструктура и да се промовираат политики кои ја поттикнуваат технолошката писменост, особено во недоволно опслужените области. Само преку заедничка посветеност меѓу владата, локалните власти и приватниот сектор ќе биде можно да се намали дигиталниот јаз и целосно да се искористат можностите што ги нуди дигиталната трансформација.

Употребата на Интернет во Италија продолжува да расте, но постојните разлики треба да се решат за да се осигура дека сите граѓани можат да имаат корист од можностите што ги нуди технологијата. Со имплементација на насочени стратегии и постојани инвестиции во инфраструктурата, Италија може да се стреми да достигне нивоа на користење на Интернет споредливи со оние на најнапредните земји во Европа.

 

Алесандро Фиорентино